Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-20

ChemoTech: Kommuniké från årsstämma 2020 i Scandinavian ChemoTech AB (publ)

Scandinavian ChemoTech AB (publ) ("Bolaget") höll tisdagen den 19 maj
2020 årsstämma under ordförandeskap av advokat Henric Stråth. Nedan
följer en sammanställning av de beslut som fattades.

För mer information om innehållet i respektive beslut hänvisas till
pressmeddelanden som offentliggjordes på Bolagets webbplats den 16
april 2020 samt valberedningens förslag som offentliggjordes den 22
april 2020. Kallelsen samt fullständiga förslag till de beslut som
redovisas nedan finns tillgängliga på Bolagets webbplats:
https://www.chemotech.se/.

· Årsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till
disposition av Bolagets förlust enligt den fastställda
balansräkningen, innebärande att ingen utdelning ska lämnas.

· Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara fem
(5) och att inga suppleanter ska utses.

· Årsstämman godkände förslag om att årligt arvode för styrelsen ska
utgå med 100 000 kronor till styrelsens ordförande och 50 000 kronor
till övriga oberoende styrelseledamöter samt att arvode till revisorn
ska utgå enligt godkänd räkning.

· Årsstämman beslutade om omval av Mohan Frick samt nyval av Lars
Hedbys, Bengt Engström, Rolf Ehrnström och Robin Sukhia som
styrelseledamöter. Lars Hedbys valdes till styrelseordförande.
Ledamöterna Inga-Lill Forslund Larsson, Johan Wennerholm och Göran
Hellers avböjde omval.

· Årsstämman beslutade att omvälja det registrerade revisionsbolaget
Mazars AB till revisionsbolag med auktoriserade revisorn Karin
Löwhagen som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av
årsstämman 2021.

· Årsstämman beslutade att anta ny bolagsordning i enlighet med
styrelsens förslag, genom vilket gränserna för Bolagets aktiekapital
ändras så att aktiekapitalet lägst ska vara 2 625 000 kronor och
högst 10 500 000 kronor och gränserna för antalet aktier i Bolaget
ändras till lägst 5 250 000 stycken och högst 21 000 000 stycken.
Genom beslutet införs även ett omvandlingsförbehåll, enligt vilket
ägare till aktie av serie A kan begära att sådan aktie omvandlas till
aktie av serie B. Framställan om omvandling ska göras skriftligen
till bolagets styrelse, vilken fyra gånger om året kostnadsfritt ska
vidta nödvändiga åtgärder för omvandling.

· Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att
bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden
fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier,
emission av konvertibler och teckningsoptioner. Emission ska kunna
ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant
betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller
att teckning ska kunna ske med andra villkor.

· Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om särskilt
bemyndigande för verkställande direktören, eller den styrelsen utser,
att vidtaga de smärre justeringar av besluten som kan visa sig
erforderliga i samband med registrering av årsstämmans beslut vid
Bolagsverket.

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, CEO
Tele: +46 (0)10-218 93 00
Mail: info@chemotech.se

Certified Adviser: Västra Hamnen Corporate Finance AB, Tel: +46 40 200
250, E-mail: ca@vhcorp.se

Scandinavian ChemoTech AB (publ)
ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som
utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter
tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, tumörspecifik
elektroporation, som kan användas för behandling av både människor
och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av
olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där
tumörspecifik elektroporation kan vara en lösning. Därför utvärderar
bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för
teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First
North Growth Market i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance
AB är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/3E597524404F9DB7E0...
https://mb.cision.com/Main/14967/3116943/1251306.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.