Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-28

ChemoTech: Scandinavian ChemoTech AB publicerar delårsrapport för januari-mars 2020

"Trots COVID-19 och de restriktioner som drabbat världen så har
ChemoTech haft ett första kvartal där vi nått några av Bolagets
största framgångar genom bland annat viktiga samarbets- och
distributionsavtal samt lovande behandlingsresultat med vetIQure?."

Mohan Frick, VD

Första kvartalet:

·
Nettoomsättningen uppgick till 90 TSEK (20)

·
Orderingången uppgick till 631 TSEK

·
Orderboken uppgick till 1 125 TSEK vid kvartalets slut

·
Resultat före skatt uppgick till -3 464 TSEK (-2 579)

·
Resultat per aktie uppgick till -1,02 SEK (-1,02)

·
Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4 120 TSEK (- 3
711)

Viktiga händelser under kvartalet:

·
Tecknade ett låneavtal som säkerställer finansiering om 4 miljoner SEK
från aktieägare och investerare

·
Signerade samarbetsavtal för klinisk validering och distribution med
Femaug Logistics and Services Ltd (FLS) i Nigeria

·
Ny ekonomichef tillträdde

·
Tecknade serviceavtal med HealthCare Global Enterprises Ltd. (HCG) i
Indien

·
Uppdaterade prognoser pga COVID-19

Viktiga händelser efter periodens utgång:

·
Genomförde nyemission med företrädesrätt för bolagets befintliga
aktieägare. Företrädesemissionen blev övertecknad

och överteckningsoption utnyttjades. Drygt 13 MSEK tillfördes bolaget
före emissionskostnader.

·
Tecknade distributionsavtal och order med Lee Imaging Ukraine LLC

·
Val av ny styrelse

VD har ordet:

Även om vi skulle vilja fokusera på den goda start vi fick på året med
flera order på såväl behandlingskits och IQwave?-enheter känns det
idag som ett avlägset och relativt obetydligt faktum i förhållande
till den omställning världen har tvingats göra sedan dess.

För ChemoTech råder det inga tvivel om att oavsett vart i världen vi
agerar, möts vi av dedikerade läkare och vårdpersonal som alltid gör
sitt yttersta för sina patienter. Situationen för många har förutom
den normala stress de upplever även associerats med en direkt fara
för sig själva.

ChemoTech vill lyfta fram och tacka alla dessa hjältar som dagligen
vårdar alla svårt sjuka COVID-19 patienter.

Affärsområdet Human Care
Bortsett från restriktionerna som drabbade oss i slutet av kvartalet
så hade vi ett första kvartal där vi nådde några av bolagets största
framgångar. Framför allt samarbetsavtalet som vi skrev med det
börsnoterade vårdbolaget HCG Group, en koncern som bedriver fler än
20 sjukhus inom cancervård i Indien. Avtalet skrevs, förutom att
parterna har ett kommersiellt intresse, även i syfte att bedriva
klinisk utveckling och att skapa ytterligare dokumentation på
behandlingseffekterna med IQwave?. Vi fortsatte även vår expansion i
Afrika genom att skriva ett nytt avtal för distribution och
marknadsetablering i Nigeria. Ett avtal som gav Bolaget en order på
530 TSEK.

Affärsområdet Animal Care
I början av året påbörjades ett samarbete med veterinärer i Sverige i
syfte att påbörja behandlingar av husdjur. Behandlingar av djur har
sedan dess frekvent utförs med vetIQure?. vetIQure? bygger på samma
unika teknik som finns i IQwave? men har vidareutvecklats och till en
viss del designats för att adressera de specifika behov som finns
inom veterinärmedicinen. Att vetIQure? är en portabel utrustning har
visat sig vara väldigt betydelsefullt inom veterinärvården där
behandlingsrummen för husdjur ofta har ett begränsat utrymme. Detta
tillsammans med D-EECT protokollet och de unika dynamiska pulserna
som genereras med vetIQure ? gör den idealisk för elektrokemoterapi
på djur. Resultaten med vetIQure? har så här långt visat på lovande
resultat, vilket skapar förutsättningar för fortsatt samarbete med
klinik och att en kommersialisering kommer allt närmare.

Omsättning kassaflödet och den finansiella utvecklingen
Genom en bryggfinansiering på 4 000 TSEK, som säkrades första veckan i
januari, kunde bolaget fortsatt bedriva verksamheten samtidigt som en
strategi för den fortsatta finansieringen kunde läggas fram.
Kassaflödet blev under årets första kvartal -956 TSEK. Försäljningen,
som uppgick till 90 TSEK, har påverkats negativt av rådande pandemi
samt den försenade CE-märkningen men orderingången för perioden har
varit bra då order till ett värde av 631 TSEK erhållits från Indien
och Nigeria. Vi kan trots ett mer eller mindre omkullvält ekonomiskt
klimat konstatera att vi efter kvartalets slut kunde fortsätta en
positiv trend och skriva vår första order i Europa genom
distributionsavtalet med Lee Imaging in Ukraina. Vi kan även glädjas
över att vi i dessa tider kunde genomföra en mycket framgångsrik
företrädesemission som blev tecknad till över 200 procent och
tillförde bolaget drygt. 13 miljoner SEK inklusive den
övertilldelningsoption som styrelsen förfogade över.

CE-märkningen
Även om det tunga arbetet med den tekniska filen avslutades i slutet
av 2019 har stort fokus lagts på att genom en dialog med bolagets
kontrollorgan (Notified Body), genomföra vissa ändringar i syfte att
förbättra förutsättningarna till en framgångsrik revision. Även om
COVID-19 inte medfört att kontrollorganets verksamhet har avstannat
har det självfallet försvårat kommunikationen. Den 17 april kom ett
mycket glädjande och förväntat beslut från EU att förlänga det
rådande regelverk för CE-märkning av medicinteknisk utrustning.
Egentligen skulle ett nytt regelverk även kallat MDR införts i slutet
av maj 2020. Som en följd av att EU nu beslutat att försena
införandet av MDR kan nu ChemoTech fortsatt få CE-märka IQwave? under
det rådande MDD direktivet som fortsatt kommer gälla till och med maj
2021.

Horizon SME 2020
Under kvartalet skickade ChemoTech in en rapport till EU som ett
första steg i den slutgiltiga Fas II ansökan. I denna ansökan har
ChemoTech ansökt om ett anslag på

3 miljoner SEK för den kliniska "multi-site" studien på sekundär
skelettcancer. Som ett led av COVID-19 har tidsplanen i hela EUs
ekosystem stannat upp vilket orsakar förseningar och ändringar av
prioriteringar som berör Bolagets Horizon ansökan. Datum för att
lämna in Fas II ansökan är nu satt till januari 2021 istället för
oktober 2020

COVID-19 effekter under kvartalet
I slutet av kvartalet fick pandemin internationellt genomslag och
resulterade i att länder stängde sina gränser och utegångsförbud
infördes i vissa städer, vilket naturligtvis

gjorde det omöjligt att genomföra ett normalt arbete. Vi fick ställa
in en rad större marknadsföringsinsatser i såväl Afrika, Indien och
Sydostasien. Eftersom ChemoTech lägger relativt stora kostnader på
att etablera verksamheten genom aktiv marknadsföring, har de rådande
omständigheterna fått positiv påverkan på kassaflödet som ett led i
drastiskt lägre kostnader under slutet av kvartalet. Även om vi inte
med säkerhet kan säga att pandemin går mot sitt slut ser vi dock ett
visst ljus i horisonten då land efter land börjar öppna upp
verksamheterna igen. ChemoTech kommer gradvis att återuppta
verksamheten allt eftersom Indien, Sydostasien och Afrika öppnar upp
igen.

Blickar vi framåt är vårt tydliga fokus och strategi att:

·
Öka försäljningen på existerande marknader genom att fokusera på att
öka antalet behandlingar

·
Större fokus på R&D och kliniska studier

·
Etablera Animal Care så att vi kan inleda marknadsintroduktionen

Vi ser att vi har en fortsatt spännande framtid framför oss!

- Mohan Frick, VD

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, CEO
Tel: +46 (0)10-218 93 00
Mail: info@chemotech.se

Certified Adviser: Västra Hamnen Corporate Finance AB, Tel: +46 40 200
250, E-mail: ca@vhcorp.se

Denna information är sådan information som Scandinavian ChemoTech AB
(publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen
den 28 maj 2020 kl 08:30 (CET).

Scandinavian ChemoTech AB (publ)
ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som
utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter
tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, tumörspecifik
elektroporation, som kan användas för behandling av både människor
och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av
olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där
tumörspecifik elektroporation kan vara en lösning. Därför utvärderar
bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för
teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First
North Growth Market i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance
AB är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/chemotech/r/scandinavian-chemotech-ab-publice...
https://mb.cision.com/Main/14967/3121640/1254732.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.