Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-09

ChemoTech: Scandinavian ChemoTech genomför mindre justeringar av villkor samt tidplan för företrädesemission

Scandinavian ChemoTech AB (publ) ("ChemoTech" eller "Bolaget")
offentliggjorde den 7 april 2020 att Bolagets styrelse, med stöd av
bemyndigande från årsstämman, beslutat att genomföra en nyemission av
units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om 10,8
Mkr ("Företrädesemissionen"). Styrelsen för ChemoTech har idag fattat
ett beslut om emission, som ersätter den tidigare kommunicerade
emissionen, med mindre justeringar av de tidigare kommunicerade
emissionsvillkoren samt den preliminära tidplanen. Uppdaterade
emissionsvillkor samt uppdaterad preliminär tidplan för
Företrädesemissionen följer nedan.

Justerade villkor för Företrädesemissionen

Företrädesemissionen innebär att ChemoTech's aktiekapital ökas med
högst 1 135 000 kr genom att högst 2 270 000 aktier, varav 300 000
aktier av serie A och högst 1 970 000 aktier av serie B, emitteras
genom units.

Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna units i
förhållande till det antal aktier de äger sedan tidigare.
Emissionsvillkoren innebär att för varje befintlig aktie av serie A i
Bolaget erhålls en (1) uniträtt ("Uniträtt A") och för varje
befintlig aktie av serie B erhålls en uniträtt ("Uniträtt B"). Tre
(3) Uniträtter A berättigar till teckning av en (1) "A-unit"
bestående av två (2) aktier av serie A samt två (2) teckningsoptioner
av serie TO2. Tre (3) Uniträtter B berättigar till teckning av en (1)
"B-unit" bestående av två (2) aktier av serie B samt två (2)
teckningsoptioner av serie TO1.

Teckningskursen per unit är 9,50 kronor, oavsett serie, motsvarande en
teckningskurs om 4,75 kronor per aktie. Teckningsoptionerna ges ut
vederlagsfritt.

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs ChemoTech cirka 10,8
Mkr före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till 0,8 Mkr.

Teckningsoptionerna berättigar till teckning av en aktie, av
respektive serie, under perioden 2021-01-18 till och med 2021-01-29
till kursen 5,25 kronor per aktie. Vid fullt utnyttjande av
teckningsoptionerna kommer ChemoTech's aktiekapital att ökas med
ytterligare 1 135 000 kr genom att 2 270 000 aktier emitteras.
Utnyttjas teckningsoptionerna fullt ut tillförs ChemoTech ytterligare
11,9 Mkr.

De justerade villkoren innebär att det totala antal aktier och
teckningsoptioner som kan komma att emitteras och det belopp som
Företrädesemissionen omfattar är de samma som tidigare kommunicerats.
Även teckningskursen omräknat per aktie är den samma som tidigare
kommunicerats.

Vid full teckning av Företrädesemissionen kommer 2 270 000 aktier att
emitteras, vilket motsvarar en utspädning om 40 procent. I det fall
samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer ytterligare 2 270 000
aktier att emitteras, vilket motsvarar en ytterligare utspädning om
28,6 procent

För att möjliggöra ytterligare kapitaltillskott och möjlighet till
ökad spridning i Bolagets aktie kan styrelsen komma att besluta om en
övertilldelningsoption om upp till 185 000 units motsvarande ca 1,8
Mkr ("Övertilldelningsoption"). Vid fullt utnyttjande av
Övertilldelningsoptionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med
370 000. Vidare kommer 370 000 teckningsoptioner att emitteras.
Emission av units genom Övertilldelningsoptionen sker med stöd av
bemyndigande lämnat av årsstämman 2019. Aktierna från
Övertilldelningsoptionen medför en ytterligare utspädning av antalet
aktier om ca 6,5 procent. Utnyttjas teckningsoptionerna från
Övertilldelningsoptionen fullt ut innebär det en tillkommande
utspädning av antalet aktier om 4,3 procent.

Justerad preliminär tidplan

17 april - sista handelsdag i aktien inklusive rätt att delta i
Företrädesemissionen

21 april - avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

22 april - beräknat datum för publicering av informationsmemorandum

23 april t.o.m. 8 maj - teckningsperiod i Företrädesemissionen

23 april t.o.m. 6 maj - handel i teckningsrätter

14 maj - beräknad dag för offentliggörande av utfallet i
Företrädesemission

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, CEO
Tele: +46 (0)10-218 93 03
Mail: info@chemotech.se

Certified Adviser: Västra Hamnen Corporate Finance AB, Tel: +46 40 200
250,

E-mail: ca@vhcorp.se

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som
utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter
tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, tumörspecifik
elektroporation, som kan användas för behandling av både människor
och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av
olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där
tumörspecifik elektroporation kan vara en lösning. Därför utvärderar
bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för
teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First
North Growth Market i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance
AB är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/chemotech/r/scandinavian-chemotech-genomfor-m...
https://mb.cision.com/Main/14967/3085251/1227576.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.