Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-07

ChemoTech: Scandinavian ChemoTech genomför nyemission om 10,8 Mkr

Scandinavian ChemoTech AB (publ) ("ChemoTech" eller "Bolaget"),
noterat på Nasdaq First North Growth Market, meddelar att Bolagets
styrelse har, med stöd av bemyndigande från årsstämman, beslutat att
genomföra en nyemission av units med företrädesrätt för Bolagets
befintliga aktieägare om 10,8 Mkr ("Företrädesemissionen"). Villkoren
i Företrädesemissionen innebär att tre (3) befintliga aktier ger rätt
att teckna två (2) units till kursen 4,75 kronor per unit. En unit
innehåller en aktie och en teckningsoption. Teckningsoptionerna
berättigar till teckning av en aktie under januari 2021 till kursen
5,25 kronor och kan maximalt komma att tillföra Bolaget 11,9 Mkr.
Emissionen är säkerställd till 76,0 procent genom
teckningsförbindelser och garantiåtaganden. För att möjliggöra
ytterligare kapitaltillskott och möjlighet till ökad spridning i
Bolagets aktie kan styrelsen komma att besluta om en
övertilldelningsoption om upp till 400 000 units motsvarande ca 1,9
Mkr ("Övertilldelningsoption"). .

För att finansiera verksamheten har ChemoTech beslutat genomföra
Företrädesemissionen av units som, vid full teckning, kommer att
tillföra Bolaget 10,8 Mkr före emissionskostnader som bedöms uppgå
till ca 0,8 Mkr.

Kapitalet från Företrädesemissionen skall i huvudsak användas till
följande ändamål:

· säkra bolagets fortsatta drift
· slutföra CE-märkningen, vilket innebär att bolaget kan slutföra
leverans av redan mottagna order

· fortsätta att driva den positiva försäljningsutvecklingen av
behandlingskits i Indien samt fokusera på Bolagets nya samarbete med
sjukhuskedjan HCG och deras drygt 20 cancerkliniker i Indien

· påbörja försäljningen av VetIQure?, Bolagets utrustning för
veterinärmedicinsk behandling

· stötta ABEX, ChemoTechs distributör som efter CE-märkning kommer
lansera IQwave? i Singapore, Malaysia, Myanmar och Vietnam

Kapitalet från Företrädesemissionen tillsammans med kraftigt sänkta
kostnader och intäkter från produktleveranser förväntas resultera i
ett förbättrat kassaflöde under året. Till följd av
Företrädesemissionen senarelägger ChemoTech sin delårsrapport för det
första kvartalet till den 28 maj 2020.

Bakgrund och motiv

ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund. Bolaget
har utvecklat IQwave?, ett nytt behandlingsalternativ för människor
och djur med cancer baserat på en patenterad teknologiplattform för
tumörspecifik elektroporation. Plattformen gör det möjligt att
behandla ytliga tumörer med elektriska pulser tillsammans med små
doser cytostatika. Behandlingen är idag framförallt anpassade för
huvud, hals och bröstcancer samt alla former av tumörer i huden.

Bolaget är initialt inriktat på kommersialisering av IQwave? för
humant bruk i utvecklingsländer där det finns stora medicinska behov,
och där patienter av olika skäl inte kan behandlas med konventionella
behandlingsmetoder. ChemoTech har påbörjat lanseringen av IQwave? i
Indien, Filippinerna, Kenya och Nigeria. Bolaget har även säkerställt
distributionsavtal i Singapore, Malaysia, Vietnam och Myanmar. Vidare
har Bolaget även startat marknadsbearbetningen av den afrikanska
marknaden, där etablering i såväl Väst- som Östafrika har påbörjats.
Efter att ChemoTech slutför CE-märkning av IQwave? slutförts, kommer
arbetet att finna distributörer även i Europa att påbörjas.

Affärsområdet Animal Care, som startades 2019, kommer att fokusera på
kommersialisering av veterinärmedicinska applikationer i Sverige och
Europa samt, i ett senare skede, även USA. Då det inte krävs samma
typ av CE märkning inom veterinärmedicin kan försäljningen av
VetIQure? redan nu inledas. Veterinärmedicin är ett växande område
och de resurser som läggs på att behandla husdjur ökar och det blir
allt vanligare att djur med cancer behandlas med kirurgi eller
kemoterapi. Elektrokemoterapi innebär ett kostnadseffektivt
behandlingsalternativ och ChemoTech ser stora möjligheter att
etablera VetIQure? på den veterinärmedicinska marknaden.

Ett avgörande steg för ChemoTech är CE-märkning av IQwave?, vilket
förväntas erhållas innan sommaren. Trots rådande omständigheter under
COVID-19-krisen har ChemoTechs CE-märkning inte märkbart påverkas.
ChemoTech har slutfört den omfattande dokumentationen samt alla
kompletterade tredjepartstesterna för att säkerställa att IQwave?
3.0CE uppfyller alla säkerhetsstandarder.

Som ett led i de restriktioner som råder på grund av COVID-19 har
ChemoTech aktiverat ett betydande sparpaket. Marknadsbearbetning och
utbildning av sjukvårdspersonal är tillfälligt stoppad p.g.a.
reserestriktioner och andra åtgärder som vidtagits för att hindra
smittspridning. Bolaget kommer att prioritera den kommande
CE-märkningsrevisionen, och fortsätta arbetet med Animal Health, samt
att slutföra de viktiga kliniska studier som redan startats i
Malaysia.

Villkor företrädesemission

Företrädesemissionen innebär att ChemoTechs aktiekapital ökas med
högst 1 135 000 kr genom att högst 2 270 000 aktier emitteras genom
units. Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna units i
förhållande till det antal aktier de äger sedan tidigare.
Emissionsvillkoren innebär att för varje befintlig (1) aktie i
Bolaget erhålls en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar till
teckning av två (2) units till en emissionskurs om 4,75 kronor per
unit, ("Teckningskursen"). En unit innehåller en aktie samt en
teckningsoption av serie TO1.

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs ChemoTech cirka 10,8
Mkr före emissionskostnader, vilka förväntas uppgå till 0,8 Mkr.

Varje unit innehåller en aktie och en teckningsoption av serie TO1.
Teckningsoptionerna berättigar till teckning av en aktie under
perioden 2021-01-18 till och med 2021-01-29 till kursen 5,25 kronor
per aktie. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer
ChemoTechs aktiekapital att ökas med ytterligare 1 135 000 kr genom
att 2 270 000 aktier emitteras. Utnyttjas teckningsoptionerna fullt
ut tillförs ChemoTech ytterligare 11,9 Mkr.

Tecknings- och garantiåtaganden

Ett antal befintliga aktieägare har åtagit sig att teckna units för
2,4 Mkr motsvarande ca 22,3 procent av Företrädesemissionen.
Därutöver har Bolaget ingått avtal avseende emissionsgarantier med
ett antal externa investerare omfattandes 5,8 Mkr, motsvarandes 53,8
procent av Företrädesemissionen. Sammantaget omfattas
Företrädesemissionen till 76,0 procent av teckningsförbindelser och
garantiåtaganden.

Övertilldelningsoption

I det fall Företrädesemissionen övertecknas avser styrelsen att fatta
beslut om utgivande av ytterligare units i enlighet med
Övertilldelningsoptionen, som vid fullt utnyttjande tillför Bolaget
ytterligare 1,9 Mkr. Vid fullt utnyttjande av
Övertilldelningsoptionen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med
400 000. Vidare kommer 400 000 teckningsoptioner av serie TO1 att
emitteras. Emission av units genom Övertilldelningsoptionen sker med
stöd av bemyndigande lämnat av årsstämman 2019.

Preliminär tidsplan för förträdesemissionen

14 april - sista handelsdag i aktien inklusive rätt att delta i
Företrädesemissionen

16 april - avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

20 april - beräknat datum för publicering av informationsmemorandum

21 april t.o.m. 6 maj - teckningsperiod i Företrädesemissionen

21 april t.o.m. 4 maj - handel i teckningsrätter

12 maj - beräknad dag för offentliggörande av utfallet i
Företrädesemission

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, CEO
Tel: +46 (0)10-218 93 03
Mail: info@chemotech.se

Certified Adviser: Västra Hamnen Corporate Finance AB, Tel: +46 40 200
250, E-mail: ca@vhcorp.se

Denna information är sådan information som Scandinavian ChemoTech AB
(publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tisdagen den
7 apr 2020 kl 11.30 (CET).

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som
utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter
tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, tumörspecifik
elektroporation, som kan användas för behandling av både människor
och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av
olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där
tumörspecifik elektroporation kan vara en lösning. Därför utvärderar
bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för
teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First
North Growth Market i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance
AB är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/chemotech/r/scandinavian-chemotech-genomfor-n...
https://mb.cision.com/Main/14967/3083142/1225970.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.