Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-14

ChemoTech: Scandinavian ChemoTechs företrädesemission blev kraftigt övertecknad, utnyttjar övertilldelningsoption

Styrelsen för Scandinavian ChemoTech AB (publ) ("ChemoTech" eller
"Bolaget") offentliggör idag utfallet i den nyemission av units med
företrädesrätt för ChemoTechs aktieägare ("Företrädesemissionen") som
offentliggjordes den 9 april 2020. Företrädesemissionen blev
kraftigt övertecknad. Bolagets styrelse har därutöver beslutat om att
utnyttja den övertilldelningsoption som ger styrelsen möjlighet att
genom en riktad emission emittera ytterligare högst 185 000 B-units
motsvarande högst cirka 1,8 MSEK till huvudsakligen samma villkor som
i Företrädesemissionen ("Övertilldelningsoptionen").
Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen tillför Bolaget
totalt cirka 12,6 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

Teckningstiden för ChemoTechs nyemission av units med företrädesrätt
för befintliga aktieägare avslutades den 8 maj 2020. Utfallet visar
att Företrädesemissionen totalt tecknades till 212 procent.
Teckningskursen i Företrädesemissionen var 9,50 SEK per unit,
motsvarande 4,75 SEK per aktie.

En A-unit består av två (2) aktier av serie A samt två (2)
teckningsoptioner av serie TO2 och en B-unit består av två (2) aktier
av serie B samt två (2) teckningsoptioner av serie TO1. I
Företrädesemissionen emitteras 1 135 000 units, varav 150 000 A-units
och 985 000 B-units. Emitterade units innehåller totalt 2 270 000
aktier, varav 300 000 aktier av serie A och 1 970 000 aktier av serie
B, samt 2 270 000 teckningsoptioner, varav 300 000 teckningsoptioner
av serie TO2 och 1 970 000 teckningsoptioner av serie TO1. En (1)
teckningsoption av serie TO1 berättigar innehavaren till teckning av
en (1) ny aktie av serie B i Bolaget och en (1) teckningsoption av
serie TO2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie av
serie A i Bolaget. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av
teckningsoptioner ska ske under perioden den 18 januari 2021 till och
med den 29 januari 2021 till en teckningskurs motsvarande 5,25 kronor
per aktie. Fullteckningen av Företrädesemissionen tillför ChemoTech
cirka 10,8 MSEK före emissionskostnader.

Styrelsen har vidare beslutat att utnyttja Övertilldelningsoptionen
och därmed, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 8 maj 2019,
beslutat om en riktad emission av ytterligare 185 000 B-units,
innehållandes 370 000 aktier av serie B samt 370 000
teckningsoptioner av serie TO1 till huvudsakligen samma villkor som i
Företrädesemissionen, inklusive samma teckningskurs.
Övertilldelningsoptionen riktar sig till tecknare som inte erhållit
den tilldelning de önskat i Företrädesemissionen. Tilldelning ska i
första hand ske till de som även tecknat units med företrädesrätt i
Företrädesemissionen i förhållande till det antal units som var och
en anmält för teckning med företrädesrätt. Tilldelning ska i andra
hand ske till de som även tecknat units utan företrädesrätt i
Företrädesemissionen i förhållande till det antal units som var och
en anmält för teckning utan företrädesrätt. Skälet till beslutet är
att tillgodose det intresse som finns att teckna aktier i Bolaget,
att tillföra Bolaget ytterligare kapital samt att öka spridningen av
Bolagets aktier. Styrelsen har beslutat om tilldelning och eventuell
tilldelning kommer meddelas aktuella tecknare via deras banker.
Övertilldelningsoptionen tillför Bolaget ytterligare cirka 1,8 MSEK.
Övertilldelningsoptionen medför en ytterligare utspädning av antalet
aktier om ca 6,5 procent. Utnyttjas teckningsoptionerna från
Övertilldelningsoptionen fullt ut innebär det en tillkommande
utspädning av antalet aktier om 4,3 procent.

Genom Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen ökar
aktiekapitalet i ChemoTech med 1 320 000 SEK till 3 022 500 SEK. Det
totala antalet aktier i ChemoTech ökar till 6 045 000, varav 750 000
A-aktier och 5 295 000 B-aktier. De 985 000 betalda tecknade B-units
("BTU") i Företrädesemissionen handlas på Nasdaq First North Growth
Market under kortnamnet (CMOTEC BTU B) fram till dess att
Företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket, varefter BTU
kommer att ersättas av aktier av serie B samt teckningsoptioner av
serie TO1. De nyemitterade aktierna av serie B och
teckningsoptionerna av serie TO1 kommer att tas upp till handel på
Nasdaq First North Growth Market i samband med ombokningen av BTU. De
nyemitterade aktierna av serie A och teckningsoptionerna av serie TO2
kommer inte att tas upp till handel.

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, CEO
Tel: +46 (0)10-218 93 00
Mail: info@chemotech.se

Certified Adviser: Västra Hamnen Corporate Finance AB, Tel: +46 40 200
250, E-mail: ca@vhcorp.se

Denna information är sådan information som Scandinavian ChemoTech AB
(publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen
den 14 maj 2020 kl 08.30 (CET).

Scandinavian ChemoTech AB (publ)
ChemoTech är ett svenskt medicinteknikföretag med säte i Lund som
utvecklat en patenterad teknologiplattform för att ge cancerpatienter
tillgång till ett nytt behandlingsalternativ, tumörspecifik
elektroporation, som kan användas för behandling av både människor
och djur. Det finns ett stort antal cancerpatienter vars tumörer av
olika skäl inte kan behandlas med konventionella metoder men där
tumörspecifik elektroporation kan vara en lösning. Därför utvärderar
bolaget kontinuerligt nya möjligheter och applikationsområden för
teknologin. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First
North Growth Market i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance
AB är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.chemotech.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/chemotech/r/scandinavian-chemotechs-foretrade...
https://mb.cision.com/Main/14967/3111826/1247619.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.