Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-22

Christian Berner Tech Trade: Christian Berner Tech Trade Delårsrapport kvartal 1, januari - mars 2020

Första kvartalet i sammandrag (januari - mars 2020)
· Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 175,4 (166,3)
MSEK, en total ökning på 5,4 procent.

· EBITA var 4,5 (14,6) MSEK och EBITA-marginal blev 2,6 (8,8) procent.
Första kvartalet påverkas negativt från omstruktureringskostnader
-0,7 MSEK på personalkostnader, samt valutapåverkan i Norge om ca -1
MSEK.

· Orderingången uppgick till 185,7 (166,3) MSEK, en ökning med 11,7%.
· Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,13
(0,55) SEK

· Kassaflödet från den löpande verksamheten var 22,7 (10,7) MSEK.
Totala kassaflödet för perioden var 48,6 (-16,9) MSEK, där
kassaflödet påverkats positivt av förändring i rörelsekapital och
kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Viktiga händelser under rapportperioden
· Christian Berner Tech Trade AB har tecknat avtal med SEB om en
revolverande kreditfacilitet (RCF) på 200 MSEK över tre år. Under
första kvartalet har koncernen dragit 100 MSEK från RCF, där delar
använts för att lösa befintliga lån och resterande del för att stärka
bolagets kassa. De 100 MSEK är klassificerade som långfristiga
skulder till kreditinstitut i balansräkningen.

· Med anledning av de negativa effekterna coronaviruset har koncernen
initierat besparingsåtgärder i alla länder, där korttidspermitering
av personal är största delen, men även övriga besparingsåtgärder
genomförs. Inga statliga stöd är inkluderade i det finansiella
resultatet för första kvartalet. De personalrelaterade åtgärderna,
främst i form av korttidspermitteringar gäller först från 1 april.
Övriga besparingsåtgärder har endast marginell påverkan på första
kvartalet.

· Styrelsen har valt att skjuta upp årsstämman och därmed kunna
avvakta effekterna coronaviruset har på bolaget. Stämman planeras att
hållas under juni månad och kallelse kommer att ske senast fyra
veckor i förväg.

Viktiga händelser efter rapportperiodens slut
· Covid-19 har fortsatt påverka verksamheten och utvecklingen följs
noga. Per första april har delar av personal korttidspermitterats.
Stor andel av personal i koncernens svenska bolag är permitterade,
men i övervägande del till den lägsta graden av permittering, dvs. 20
procent. Bolagen avser söka statligt stöd för korttidspermitteringen.

VD HAR ORDET

Omsättningsökning, men ett svagt första kvartal - och osäkerhet inför
året trots en god orderingång

Ett svagt resultat där avsaknad av större leveranser i värmeprojekt
från Zander &Ingeström gjorde att resultatet för det första kvartalet
minskade jämfört med ifjol. Det tidigare kommunicerade
Vitrysslandsprojektet kommer att levereras ut senare under året. Som
vi har nämnt i tidigare rapporter har vi efter förvärvet av Z&I en
större slagighet mellan kvartalen beroende på hur leveranser av
större projekt faller ut.

Koncernens EBITA-marginal uppgick till 2,6 (8,8) procent vilket vi
inte är nöjda med, särskilt inte i jämförelse med fjolåret. Detta
även om årets resultat tyngdes av engångseffekter relaterade till
personal och av valutaeffekter, samtidigt som fjolåret gynnades av
ett mycket starkt Zander & Ingeström med slutleveranser av
värmeprojekt till Kina. Omsättningen ökade med 5,4 procent jämfört
med ifjol och vi hade även en stark orderingång. Det är positivt för
fortsättningen av året även om det är svårt att prognostisera längre
in i framtiden beroende på den stora oro som nu råder.

Marknadernas utveckling
I Sverige uppgick EBITA-marginalen till 5,8 (12,5) procent och
orderingången under kvartalet var fortsatt god. Vi ser en fortsatt
relativt stabil efterfrågan i marknaden och en ökad aktivitet inom
infrastruktur. Inom vissa produktområden ser vi dock en viss avvaktan
på nya investeringar. Under kvartalet tog vi flera spännande projekt,
bland annat vibrationsdämpande material till spårvägen i Göteborg och
inom vattenrening till Gotland. Vi såg även flera maskininvesteringar
inom Fillflex fyllningsmaskiner där efterfrågan ökade från kunder som
tillverkar olika typer desinfektionsprodukter.

Danmark gjorde ett bra kvartal med en EBITA-marginal på 10,6 (12,7)
procent. Orderingången var vikande under kvartalet även om vi fick
ett par större order från process- och livsmedelsindustrin.

I Norge gjorde vi tyvärr en förlust på -300 KSEK (791), vilket främst
berodde på valutaförluster i och med den norska kronans branta
nedgång. Även om det är en resultatmässig besvikelse så var
orderingången i kvartalet bättre än ifjol och vi såg en högre
försäljning än tidigare med fler större infrastrukturprojekt inom
järnväg och en fortsatt god utveckling på en del kritiska produkter
såsom pumpar, slangar och instrument i vårt erbjudande till
fiskeindustrin.

I Finland hade vi en EBITA-marginal på 3,6 (3,8) procent med en bra
försäljning och orderingång både inom maskinförsäljningen till
läkemedelsindustrin samt inom vibrationsteknik till flera
byggprojekt.

Covid-19
Det råder stor oro och osäkerhet kring hur spridningen av Covid-19
påverkar ekonomin och därigenom Christian Berner Tech Trades
verksamhet. För årets första kvartal är den finansiella påverkan från
Covid-19 endast marginell, men under sista veckorna i mars kom
coronaviruset att påverka verksamheten för Christian Berner mer
påtagligt. Möjligheten att besöka befintliga och potentiella kunder,
och utföra serviceuppdrag blev då, och är fortfarande, ytterst
begränsad på koncernens alla marknader. Dock har de kunddialoger
gällande projekt och uppdrag som varit långt gångna kunnat slutföras
och god orderingång har upprätthållits under hela kvartalet.

I en förlängning minskar dock vår försäljning när vi inte kan bedriva
vår verksamhet på vanligt sätt och våra kunder skjuter större
investeringar på framtiden för att man vill se hur omvärlden
utvecklar sig innan man fattar beslut. Den löpande försäljningen av
reservdelar, slitdelar och förbrukningsvaror ser vi inte kommer att
påverkas i någon större utsträckning.

Just nu har vi inga problem med inleveranser av varor, även om det kan
komma att ändras om situationen blir långvarigt. Vi har inte heller
haft problem med bearbetning och/eller utleveranser till kunder på
grund av Covid-19.

Den underliggande efterfrågan bedöms som fortsatt stabil även om vi
ser en viss avmattning inom en del produktområden bland annat Gas &
Energi, Teknisk plast och vår Högtrycksförsäljning till
entreprenadbolag.

Trots svårigheter i marknaden, relaterat till Covid-19, står Christian
Berner idag starkt. Vi har under de senaste åren byggt upp en stark
balansräkning och en finansiell styrka som kan möta även de svårare
tiderna vi nu ser ut att gå emot.

Givet att vi inte kan bedriva normal verksamhet med våra kunder och
därmed ser en minskad försäljning som följd har vi initierat ett
kostnadsbesparingsprogram för att möta den nedgång Covid-19 kommer
att ge. Största delen sker genom korttidspermitteringar för delar av
personalen.

Förvärv är en viktig del i vår tillväxtstrategi och vi vill addera
fler bolag till koncernen. I och med den marknadsoro som nu råder kan
det öppna sig möjligheter då vi finansiellt står bra rustade.

Bo Söderqvist
Vd, Christian Berner Tech Trade AB

För fullständig rapport, se bifogad pdf.

För ytterligare information kontakta:
Bo Söderqvist, CEO Christian Berner Tech Trade AB, tel +46 (0) 70-18
66 910

E-post: bo.soderqvist@christianberner.com
www.christianberner.comTorbjörn Gustafsson, CFO Christian Berner Tech
Trade AB, Tel +46 (0) 70-18 66 986

E-post: torbjorn.gustafsson@christianberner.com
www.christianberner.com
Informationen i denna rapport offentliggörs enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg
för offentliggörande den 22 april 2020, kl. 15:00.

Christian Berner Tech Tradekoncernen (publ) - noterat på Nasdaq
Stockholm, har 120 års erfarenhet av teknisk handelsverksamhet. Vi
erbjuder kvalitetsprodukter och systemlösningar med fokus på
miljöteknik från europeiska tillverkare till industrier och kommuner
i Sverige och övriga Norden samt för värmepannor globalt. Koncernen
har cirka 185 medarbetare i hela Norden, och en nettoomsättning på
omkring 700 MSEK. Christian Berner Tech Trade AB är huvudbolag för
handelsverksamheten, och genom dotterbolagen i Danmark, Finland,
Norge och Sverige marknadsförs vårt produktprogram i hela Norden. Mer
information om Christian Berner finns på christianberner.se och
christianberner.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/christian-berner-tech-trade/r/christian-berne...
https://mb.cision.com/Main/10083/3094390/1233937.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.