Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-19

Christian Berner Tech Trade: Kallelse till årsstämma i Christian Berner Tech Trade AB (publ)

Christian Berner Tech Trade AB (publ), org. nr 556026-3666, håller
årsstämma den 22 april 2020 kl. 16.00 på bolagets huvudkontor med
adress Designvägen 1 i Mölnlycke. Inpassering till årsstämman sker
från kl 15.30.

RÄTT ATT DELTA. ANMÄLAN
Rätt att delta i Christian Berner Tech Trade AB:s årsstämma har den
som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken den 16 april 2020 och har anmält sitt deltagande i stämman
till bolaget senast den 16 april 2020, helst före kl 16.00. Anmälan
görs per post till Christian Berner Tech Trade AB, attention:
Torbjörn Gustafsson, Box 88, 435 22 Mölnlycke eller per telefon 031 -
336 69 00 eller per e-post torbjorn.gustafsson@christianberner.com.

Vid anmälan bör uppges namn, personnummer eller organisationsnummer,
adress och telefonnummer, namn och personnummer avseende eventuellt
ombud och antal eventuellt medföljande biträden (högst två).

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad
fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär kan erhållas på bolagets
hemsida, www.christianberner.com. Om fullmakten är utfärdad av en
juridisk person, krävs även en bestyrkt kopia av aktuellt
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling.

Fullmakt i original, registreringsbevis och andra
behörighetshandlingar måste vara tillgängliga vid stämman och bör,
för att underlätta inpasseringen vid stämman, insändas till bolaget
på ovan angivna adress senast den 16 april 2020. Fullmakten får inte
vara äldre än ett år om den inte anger att den är giltig under en
längre tid, dock längst fem år.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha
rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera
aktierna i aktieägarens eget namn hos Euroclear Sweden AB, så att
vederbörande är registrerad som aktieägare i aktieboken den 16 april
2020. Sådan registrering kan vara tillfällig.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. VD:s anförande
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
10. Beslut om disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD.
12. Beslut om antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter samt i anslutning härtill valberedningens redogörelse för sitt arbete.
13. Beslut om arvoden till styrelsen och revisor.
14. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsesuppleanter samt revisorer.
15. Beslut om riktlinjer för samt utseende av valberedning.
16. Beslut om bemyndigande om återköp och överlåtelser av egna aktier.
17. Beslut om bemyndigande avseende nyemission.
18. Beslut om riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare.
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten.
20. Stämmans avslutande.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Valberedningens förslag till ordförande vid stämman, styrelse mm
(punkt 2 och 12-15 på dagordningen)

Valberedningen har inför årsstämman 2020 bestått av Charlotte
Hybinette, utsedd av Ernström Kapital AB, tillika valberedningens
ordförande, Johan Lannebo, utsedd av Lannebo Nanocap, samt Joachim
Berner, utsedd av Gårdaverken AB, tillika styrelsens ordförande. De
tre aktieägarna vilka har utsett valberedningens ledamöter innehar
tillsammans 42,3 procent av rösterna och 63,9 procent av kapitalet.

Valberedningen föreslår följande.
Ordförande vid stämman:
Charlotte Hybinette
Antal styrelseledamöter:
Sex ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Styrelsearvoden:
Arvodet om totalt 1 500 000 kronor ska fördelas med 400 000 kronor
till styrelsens ordförande samt 180 000 kronor vardera till övriga
styrelseledamöter, samt sammanlagt 200 000 kronor att fördelas mellan
ledamöterna i revisionsutskottet, så att utskottsordföranden erhåller
100 000 kronor och övriga två ledamöter erhåller 50 000 kronor
vardera. Förslaget till styrelsearvode samt arvode för utskottsarbete
är oförändrat i förhållande till beslutade arvoden på årsstämman
2019.

Styrelse:
Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Joachim Berner, Malin
Domstad, Lars Gatenbeck, Bertil Persson, Stina Wollenius och Kerstin
Gillsbro.

Valberedningen föreslår omval av Joachim Berner som styrelsens
ordförande.

Det är valberedningens uppfattning att de föreslagna
styrelseledamöterna tillsammans har den nödvändiga kompetens,
erfarenhet och bakgrund som krävs för att framgångsrikt förvalta,
utveckla och expandera befintliga och eventuellt tillkommande
verksamheter i Christian Berner Tech Trade. Valberedningen bedömer
att den föreslagna styrelsen uppfyller kraven avseende oberoende i
förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större
aktieägare. Av styrelsens ordinarie ledamöter är Joachim Berner att
anse som beroende av större ägare, medan övriga ledamöter är
oberoende såväl i förhållande till bolaget som till dess större
ägare. Valberedningen har som mångfaldspolicy tillämpat regel 4.1 i
Svensk kod för bolagsstyrning vid framtagande av sitt förslag till
val av styrelseledamöter. Där framgår särskilt att en jämn
könsfördelning ska eftersträvas. Valberedningens förslag till
styrelse innebär en helt jämn könsfördelning.

Revisor:
Valberedningen föreslår att till revisor för bolaget ska utses ett
registrerat revisionsbolag.

Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av årsstämman 2021
omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG som revisor. KPMG AB
har meddelat att för det fall revisionsbolaget ånyo väljs kommer
Mathias Arvidsson fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.
Förslaget överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

Arvode till revisor:
Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.
Valberedning:
Valberedningen föreslår följande oförändrade principer för utseende av
valberedning inför årsstämman 2021.

Valberedningen ska bestå av en representant för envar av de tre
röstmässigt största aktieägarna vid tiden för årsstämman 2020.
Valberedningens ledamöter utses av stämman. Valberedningen utser inom
sig ordförande. Namnen på de personer som ingår i valberedningen ska
sedan publiceras på bolagets hemsida. Om någon av de tre röstmässigt
största aktieägarna avstår från att utse representant till
valberedningen, tillfaller denna rätt den i röstmässig storlek
nästkommande aktieägaren. Om en ledamots anknytning till den
aktieägare som nominerade ledamoten upphör eller om ledamoten av
annan anledning lämnar valberedningen, har den aktieägare som
nominerade ledamoten rätt att ersätta denne i valberedningen. Om
någon aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en
väsentlig del av sina aktier i bolaget innan valberedningens arbete
slutförts, ska den ledamot som denna aktieägare utsett, om
valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses
av den röstmässigt största aktieägaren som inte är representerad i
valberedningen. Valberedningen ska inför årsstämman 2021 arbeta fram
förslag för beslut om stämmoordförande, antal styrelseledamöter
respektive revisorer, styrelsearvoden, revisorsarvode, styrelse,
styrelseordförande, revisor samt principer för utseende av
valberedning.

De röstmässigt tredje respektive fjärde största ägarna vid tidpunkten
för kallelse till årsstämman är Ksenia Berner och Isolde Berner.
Ksenia respektive Isolde Berner har avstått sin rätt att nominera
ledamot till valberedningen varför förfrågan har gått vidare till den
femte röstmässigt största ägaren, Lannebo Nanocap AB.

I enlighet med ovan principer föreslår valberedningen omval av
följande individer:

Joachim Berner, utsedd av Gårdaverken AB

Johan Lannebo, utsedd av Lannebo Nanocap AB

Samt nyval av
Kristina Brandt, utsedd av Ernström Kapital AB

Mandatperioden för den utsedda valberedningen ska löpa intill dess att
ny valberedning har tillträtt.

Utdelning och avstämningsdag (punkt 10 på dagordningen)
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att utdelning ska
lämnas med 75 öre per aktie. Som avstämningsdag för utdelning
föreslås den 24 april 2020. Om stämman beslutar i enlighet med
förslaget, beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s
försorg den 29 april 2020.

Förslag till bemyndigande om återköp och överlåtelser av egna aktier
(punkt 16 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett
eller flera tillfällen fram till årsstämman 2021 fatta beslut om
förvärv av egna aktier i enlighet med följande villkor:

1. Förvärv får ske av högst så många aktier att det egna innehavet vid var tid inte överstiger tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget.
2. Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm och får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Bemyndigandet att förvärva egna aktier syftar till att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur.

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid
ett eller flera tillfällen fram till årsstämman 2021 fatta beslut om
överlåtelser av egna aktier i enlighet med följande villkor:

1. Överlåtelser av egna aktier får ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
2. Överlåtelser får ske på Nasdaq Stockholm.
3. Överlåtelse får också ske på annat sätt mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning eller med apportegendom, eller annars med villkor.
4. Överlåtelser får ske av högst så många aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för
styrelsens beslut om överlåtelse.
5. Överlåtelser på Nasdaq Stockholm får endast ske till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.
6. Vid överlåtelser på annat sätt än på Nasdaq Stockholm ska priset fastställas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, varvid dock en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får tillämpas.
Bemyndigandet att överlåta egna aktier syftar till att möjliggöra
företagsförvärv eller samarbetsavtal, anskaffning av rörelsekapital
eller breddning av ägarkretsen.

För årsstämmans beslut ...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.