Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-14

ChromoGenics AB (publ): Delårsårsrapport januari-mars 2020

ChromoGenics genomförde företrädesemission om 76,2 MSEK för
accelererad tillväxt

Första kvartalet 2020

· Periodens nettoomsättning uppgick till 5,2 (10,7) MSEK och
resultatet till -19,5 (-16,3) MSEK, motsvarande ett resultat per
aktie om -0,04 (-0,25) SEK.

· Corona-pandemin har medfört fördröjda beställningar från bolagets
kunder. Orderingång och fakturering förskjuts under 2020 och
innevarande års nettoomsättning beräknas därför understiga utfallet
för 2019. Mot bakgrund av detta har styrelsen beslutat att
introducera ett åtgärdsprogram i syfte att reducera bolagets löpande
kostnader och säkerställa god likviditet.

· Rörelseresultatet uppgick till -18,7 (-15,5) MSEK, vilket är en
nedgång med -3,2 MSEK jämfört med motsvarande period 2019. De lägre
intäkterna påverkade resultatutvecklingen negativt.

· Likvida medel uppgick till 61,2 (43,0) MSEK per den 31 mars 2020.
· Styrelsen fattade den 7 februari beslut om företrädesemission på
100,6 MSEK före emissionskostnader med stöd av bemyndigande beslutat
vid extra bolagsstämma den 18 december 2019. Den genomförda
nyemissionen avslutades i mars 2020 och tillförde bolaget 62,7 MSEK
netto efter emissionskostnader.

· Den 25 mars varslade ChromoGenics om uppsägningar och
permitteringar av personal till följd av corona-pandemin samt
fortsatta brister i inköpt elektrokrom folie. Installationen av de
förvärvade sputtringsmaskinerna som ska ge stabil kvalitet i
framtiden fortlöper med bedömd produktionsstart i sommar.

· Under första kvartalet har order på sammanlagt 7,4 MSEK erhållits
från bland annat Vasakronan, Humlegården och en skola i Enköping.
Ordervolymen inför andra kvartalet 2020 uppgår till 10,2 MSEK.

2020 2019 2019
MSEK Jan-Mar Jan-Mar Jan-Dec
Nettoomsättning 5,2 10,7 45,2
EBITDA -17,0 -13,6 -67,0
Periodens resultat -19,5 -16,3 -77,9
Resultat per aktie före utspädning, SEK -0,04 -0,25 -0,34
Resultat per aktie efter utspädning, SEK -0,04 -0,25 -0,34
Likvida medel vid periodens slut 61,2 43,0 24,9

Händelser efter periodens utgång

·
Efter varsel om uppsägningar och permitteringar har ChromoGenics,
sedan 1 april 2020, minskat arbetstiden till 40 procent för 70
procent av personalen.

· Efter periodens utgång har order på sammanlagt på drygt 0,8 MSEK
erhållits, bland annat för en byggnad i centrala Trollhättan.

VD-ord

Parallellt med genomförandet av företrädesemissionen under mars, vars
syfte var att accelerera ChromoGenics tillväxt, slog effekten av
corona-pandemin till med full kraft. På någon vecka bromsade hela
verksamheten in på grund av fördröjda beställningar från våra kunder.
Osäkerhet om vart detta skulle ta vägen försatte oss i en situation
där vi snabbt var tvungna att vidta proaktiva åtgärder. Styrelsen har
därför fattat beslut om ett åtgärdsprogram i syfte att hålla nere
löpande kostnader. Sedan 1 april arbetar 70 procent av vår personal
40 procent av normaltid och några medarbetare kommer att avsluta sin
anställning. Det pågår även en översyn av avtal och kostnader
samtidigt som kvalitetsorganisationen förstärks med nya rutiner.

Ett flertal av våra kunder är stora fastighetsägare som gör
återkommande beställningar av våra produkter. De större förväntade
orderna under våren 2020 har fördröjts, vilket förskjuter bolagets
orderingång och fakturering under innevarande år. ChromoGenics
omsättning för 2020 bedöms därför understiga utfallet för 2019.

Bolagets nuvarande leverantör av elektrokrom folie har fortsatt visat
sig ha problem att leverera kvalitativt material, vilket har inverkat
på ChromoGenics möjligheter att leverera produkter under det gångna
kvartalet. Konsekvenserna av våra leveransproblem har varit olyckliga
för ChromoGenics och medfört avsevärda direkta och indirekta
extrakostnader. Vi har därför beslutat att pausa inköpen från den
utländska leverantören tills vidare.

Stort fokus ligger nu på monterings- och installationsprocessen
relaterad till de två nya sputtringsmaskinerna och de två mindre
forskningsmaskinerna för sputtring. Monteringsprocessen under det
första kvartalet har i stort sett fortlöpt enligt plan, med sikte på
slutligt intrimmad produktion av sputtrad elektrokrom film under det
första halvåret 2020. Tidsplanen påverkades negativt under senare
delen av mars till följd av att ett antal utländska konsulter
kallades hem med anledning av den pågående corona-pandemin. Vår egen
personal har under de senaste veckorna hämtat in viss tid genom egna
insatser och beräknar ha intrimmad produktion före semesterperioden.

Genom förvärvet av sputtringsmaskiner tillförs ChromoGenics egen
primär sputtringskapacitet under egen kvalitetssäkring med
kvalificerade maskiner. Detta utgör grunden för bolagets dynamiska
produkter. Hela vår produktionsprocess och de dynamiska produkterna
blir dessutom avsevärt mer hållbara ur ett miljöperspektiv. Genom
investeringen i egna sputtringsmaskiner kommer ChromoGenics att
kontrollera hela produktionsprocessen, vilket skapar förutsättningar
för att utvecklas till det självklara förstahandsvalet av den
centrala komponenten i framtidens dynamiska glas. Vi skapar med detta
en stabil industriell struktur med fokus på leverans av laminerat
prestandaglas.

Trots den svåra Corona-situationen får vi dagligen förfrågningar om
våra produkter, vilket tyder på att marknaden får allt större
kännedom om den glasteknologi som ChromoGenics utvecklat. Nyckeln
till framgång för ChromoGenics är våra kunders förtroende för vårt
unika erbjudande inom prestandaglas för byggnader. Bolaget arbetar
löpande med att tillgodose våra kunders krav på funktion, kvalitet,
miljövinster och fastighetsekonomiska fördelar. Detta är grundbulten
i verksamheten och direkt avgörande för ChromoGenics framtida
utveckling

ChromoGenics unika och konkurrenskraftiga affärsidé är att producera
och leverera dynamisk sputtrad film till olika
produktionsenheter/glasproducenter, vilka därefter monterar och
levererar slutlig glasprodukt till slutkund. Vi intensifierar nu
arbetet att bygga upp ett nätverk med samarbetspartners kring detta
koncept. Genom strikt process- och kvalitetskontroll samt betydande
produktionskapacitet skapas möjlighet till snabb internationell
expansion där huvudfokus i närtid sker mot Skandinavien där vi har en
etablerad säljorganisation. Några initiativ har även etablerats mot
övriga Europa.

Vårt fortsatta långsiktiga mål är att åstadkomma årliga leveranser om
minst 100 000 m[2] ConverLight® Dynamic elektrokrom folie. Mot
bakgrund av nuvarande marknadsefterfrågan, bolagets kompletta
fasadkoncept, teknologins konkurrenskraftiga skalfördelar samt en
långsiktigt säkrad produktionskapacitet i egen regi bedömer jag att
vi kommer att uppnå detta.

Jerker Lundgren, VD

För ytterligare information:
Jerker Lundgren, VD
Lars Ericsson, CFO & kommunikationschef
Tel: +46 (0) 18 430 04 30
E-mail: info@chromogenics.com

Denna information är sådan som ChromoGenics AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14 maj 2020 kl. 08:30 CET.

Detta dokument har upprättats i en svensk och engelsk version. Vid
eventuella avvikelser mellan den svenska och engelska versionen ska
den svenska versionen äga företräde.

Om ChromoGenics
ChromoGenics är ett miljöteknikbolag med fokus på utveckling och
kommersialisering av dynamiska glas och solskyddslösningar för
byggnader. ChromoGenics erbjuder ett komplett koncept av laminerat
dynamiskt och statiskt glas för kontroll av värme- och ljusinsläpp
samt energieffektivt fasadglas - ConverLight[®] Dynamic,
ConverLight[®] Static och ConverLight[®] Energy. Bolaget har
levererat glasteknologi till många av Sveriges större
fastighetsbolag. ChromoGenics aktie listades på Nasdaq First North
Growth Market 2017.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande
forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets
produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån
från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på
Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified
Adviser e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: 08-463 83 00.

http://www.chromogenics.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/chromogenics-ab--publ-/r/delarsarsrapport-jan...
https://mb.cision.com/Main/15418/3111611/1247396.pdf

Författare Cision News