Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-14

ChromoGenics AB (publ): Kommuniké från årsstämma i ChromoGenics AB (publ) 2020

Årsstämma i ChromoGenics AB (publ), org.nr 556630-1809 ("Bolaget")
hölls torsdagen den 14 maj 2020 i Bolagets lokaler på Söderforsgatan
1 i Uppsala varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.

Årsredovisning och resultat

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna och beslutade,
i enlighet med styrelsens förslag, att resultatet enligt den
fastställda resultaträkningen skulle överföras i ny räkning. Någon
utdelning lämnas inte.

Ansvarsfrihet

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för förvaltningen av Bolagets angelägenheter under
räkenskapsåret 2019.

Styrelse- och revisorsarvoden

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor
till ordföranden och med 100 000 kronor till varje annan ledamot av
styrelsen.

Årsstämman beslutade att ersättning till revisorn ska utgå enligt
godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska ha sex (6) styrelseledamöter,
utan suppleanter.

Årsstämman beslutade att, för tiden intill utgången av nästa
årsstämma, omvälja Marie Broman, Anders Brännström, Claes-Göran
Granqvist, Peter Gustafson och Johan Hedin som styrelseledamöter samt
välja Andreas Jaeger som ny styrelseledamot. Noterades att Peter
Edelsvärd avböjt omval.

Årsstämman beslutade att utse Johan Hedin till ordförande.

Beslutades att välja det registrerade revisionsbolaget Grant Thornton
Sweden AB till revisor för tiden intill utgången av nästa årsstämma,
med Micael Schultze som huvudansvarig revisor.

Beslut om valberedning

Årsstämman beslutade att Bolaget inför den årsstämma som kommer att
hållas 2021 ska ha en valberedning som ska lämna förslag till bland
annat styrelse, revisor samt styrelse- och revisorsarvoden. Det
beslutades härvidlag att ledamöterna i valberedningen inför
årsstämman 2021 ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar
de tre största aktieägarna i Bolaget per den 1 oktober 2020 och ber
dem att utse en representant vardera för att jämte styrelsens
ordförande utgöra valberedning.

Beslut om minskning av aktiekapitalet, utjämningsemission, antagande
av ny bolagsordning och sammanläggning av aktier

Beslut om minskning av aktiekapitalet

Årsstämman beslutade att minska Bolagets aktiekapital med 7,494690
kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskning av
aktiekapitalet ska genomföras utan indragning av aktier.

Minskningen innebär att aktiekapitalet i Bolaget minskar från 141 466
854,894690 kronor till 141 466 847,40 kronor. Härigenom minskar
kvotvärdet från 0,200000011 kronor per aktie till 0,20 kronor per
aktie.

Beslut om riktad nyemission av aktier (utjämningsemission)

För att möjliggöra den föreslagna sammaläggningskvoten beslutade
årsstämman att öka Bolagets aktiekapital med 12,60 kronor genom
nyemission av sextiotre (63) nya aktier.

Rätt att teckna de nya aktierna tillkommer, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, Erik Penser Bank AB (publ), med rätt och
skyldighet för Erik Penser Bank AB (publ) att överföra aktierna för
utjämning. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är
att nyemissionen genomförs i syfte att åstadkomma ett totalt antal
aktier i Bolaget som är jämt delbart med sammanläggningskvoten enligt
beslutet om sammanläggning av aktier.

Teckningskursen för de nya aktierna är 0,20 kronor per aktie, vilket
motsvarar aktiens kvotvärde. Skälet till att teckningskursen anges
till aktiens kvotvärde är att nyemissionen genomförs i syfte att
åstadkomma ett totalt antal aktier i Bolaget som är jämt delbart med
sammanläggningskvoten enligt beslutet om sammanläggning av aktier.

Beslut om antagande av ny bolagsordning

Årsstämman beslutade om ändrad lydelse av bolagsordningens
bestämmelser enligt följande.

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 1 000 000 kronor och högst
4 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 5 000 000 och högst 20
000 000.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och
Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på
bolagets hemsida. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom
annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska,
utöver de förutsättningar för deltagande som framgår av
aktiebolagslagen, också anmäla sitt deltagande på stämman till
bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda
dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare
än femte vardagen före stämman.

Biträde till aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om
aktieägaren anmäler antalet biträden (högst två) på det sätt som
anges i föregående stycke.

Beslut om sammanläggning av aktier

Årsstämman beslutade att genomföra en sammanläggning av aktier i
förhållandet 1:100, vilket resulterar i att etthundra (100) aktier
sammanläggs till en (1) aktie. Sammanläggningen innebär att antalet
aktier, som efter utjämningsemissionen ovan uppgår till totalt 707
334 300 aktier, minskas till totalt 7 073 343 aktier.
Sammanläggningen innebär att aktiens kvotvärde ökar från 0,20 kronor
till 20,00 kronor.

Anledningen till sammanläggningen är att Bolaget vill åstadkomma ett
för bolaget ändamålsenligt antal aktier. Beslutet är villkorat av att
Erik Penser Bank AB (publ) inför sammanläggningen vederlagsfritt
tillskjuter aktier till de aktieägare vars antal aktier inte är jämnt
delbart med etthundra (100).

Beslut om minskning av aktiekapitalet

Årsstämman beslutade att minska Bolagets aktiekapital med 140 052
191,40 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskning av
aktiekapitalet ska genomföras utan indragning av aktier.

Minskningen innebär att aktiekapitalet i Bolaget minskar från 141 466
860,00 kronor till 1 414 668,60 kronor. Härigenom minskar kvotvärdet
från 20,00 kronor per aktie till 0,20 kronor per aktie.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om
företrädesemissioner

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen
under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka
Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner,
och/eller konvertibler.

Styrelsen har rätt att besluta om emission av aktier,
teckningsoptioner, och/eller konvertibler med företrädesrätt för
befintliga aktieägare samt med bestämmelse om apport och/eller
kvittning. Bemyndigandet får utnyttjas för emissioner inom ramen för
bolagsordningens gränser.

Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga
villkor. Styrelsen har rätt att bestämma villkoren i övrigt för
emissioner enligt bemyndigandet. Skälet till att styrelsen ska kunna
fatta beslut om emission med bestämmelse om apport eller kvittning är
att Bolaget ska kunna genomföra emissioner i syfte att införskaffa
kapital till Bolaget.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktade
emissioner

Årsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen
under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka
Bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier, teckningsoptioner,
och/eller konvertibler.

Styrelsen har rätt att besluta om emission av aktier,
teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt och med bestämmelse om apport,
kvittning eller andra villkor enligt aktiebolagslagen. Bemyndigandet
får utnyttjas för att ge ut aktier, teckningsoptioner och/eller
konvertibler motsvarande högst tjugo (20) procent av antalet aktier i
Bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet för första gången tas i
anspråk.

Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga
villkor. Styrelsen har rätt att bestämma villkoren i övrigt för
emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska ha rätt att
teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet
till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse
från aktieägares företrädesrätt och med bestämmelse om apport eller
kvittning är att Bolaget ska kunna genomföra emissioner i syfte att
införskaffa kapital till Bolaget samt genomföra strategiskt
motiverade samarbeten eller företagsförvärv.

Samtliga beslut på årsstämman fattades enhälligt.

Uppsala den 14 maj 2020

ChromoGenics AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information:
Jerker Lundgren, VD
Lars Ericsson, CFO & kommunikationschef
Tel: +46 (0) 18 430 04 30
E-mail: info@chromogenics.com

Om ChromoGenics
ChromoGenics är ett miljöteknikbolag med fokus på utveckling och
kommersialisering av dynamiska glas och solskyddslösningar för
byggnader. ChromoGenics erbjuder ett komplett koncept av laminerat
dynamiskt och statiskt glas för kontroll av värme- och ljusinsläpp
samt energieffektivt fasadglas - ConverLight® Dynamic, ConverLight®
Static och ConverLight® Energy. Bolaget har levererat glasteknologi
till många av Sveriges större fastighetsbolag. ChromoGenics aktie
listades på Nasdaq First North Growth Market 2017.

ChromoGenics är baserat i Uppsala och härstammar från världsledande
forskning på Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Bolagets
produktionsanläggning har delvis finansierats med ett villkorslån
från Energimyndigheten. ChromoGenics aktie (CHRO) är noterad på
Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified
Adviser e-post: certifiedadviser@penser.se, telefon: +46 (0) 8 463 83
00.

http://www.chromogenics.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/chromogenics-ab--publ-/r/kommunike-fran-arsst...
https://mb.cision.com/Main/15418/3112097/1247815.pdf

Författare Cision News