Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-18

Cimco Marine: Cimco Marine offentliggör prospekt avseende företrädesemission om cirka 154 MSEK

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika
eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig
eller föremål för legala restriktioner.

Cimco Marine AB (publ) ("Cimco Marine" eller "Bolaget") publicerar
prospekt med anledning av företrädesemissionen av units vars
teckningstid inleds den 20 mars 2019. Prospektet har idag godkänts
och registrerats av Finansinspektionen.

Avstämningsdag för företrädesemissionen var den 15 mars 2019 och
teckningstiden löper under perioden 20 mars-3 april 2019. Sista dag
för handel inklusive rätt att teckna units var den 13 mars 2019.
Första dag för handel exklusive rätt att teckna units var den 14 mars
2019. Även allmänheten har möjlighet att anmäla intresse.

Fullständigt prospekt innehållande bland annat fullständiga villkor
och anvisningar finns tillgängligt på Cimco Marines, Hagberg &
Aneborn Fondkommission AB:s samt Redeye Aktiebolags respektive
hemsidor (www.oxe-diesel.com, www.hagberganeborn.se, www.redeye.se).
Anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt kommer att finnas
tillgänglig på ovanstående hemsidor när teckningstiden inleds.

Genom emissionen kan Cimco Marine initialt tillföras cirka 103 MSEK
och ytterligare cirka 51 MSEK vid fullt utnyttjande av
teckningsoptionerna, före avdrag för emissionskostnader.
Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och
garantiåtagande från huvudägare och nya investerare motsvarande cirka
98 % av den initiala emissionslikviden.

Rådgivare
Redeye Aktiebolag är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl
Kommanditbolag är legal rådgivare i företrädesemissionen.

Certified Adviser
Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser för Cimco
Marine. Kontaktuppgifter till Västra Hamnen: tel. +46 40 20 02 50,
e-mail ca@vhcorp.se.

För mer information, vänligen kontakta:
Anders Berg, ordförande, anders.berg@oxe-diesel.com, +46 70 358 91 55
Andreas Blomdahl, VD, andreas.blomdahl@oxe-diesel.com, +46 431 44 98
99

Myron Mahendra, CFO och EvP in charge of Administration and HR,
myron.mahendra@oxe-diesel.com, +46 76 347 59 82

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cimco Marine AB
(publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18
mars 2019, kl. 16.40.

Cimco Marine AB (publ) har under flera år utvecklat OXE Diesel,
världens första dieselutombordare i de högre effektnivåerna. Cimco
Marines unika patenterade lösningar för kraftöverföring från motor
till propeller har lett till stor efterfrågan på bolagets motorer i
hela världen.

-----------------------------------------------------------
http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/F6F7D339B85B8B7BE0...
https://mb.cision.com/Main/16067/2765398/1009235.pdf

Författare Cision