Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-29

Cinnober Financial Technology AB: Kallelse till extra bolagsstämma i Cinnober Financial Technology AB (publ) Org. Nr 556548...

Enligt begäran från Nasdaq Technology AB (publ), ett av Nasdaq, Inc.
helägt indirekt dotterbolag, som efter sitt offentliga
uppköpserbjudande till aktieägarna i Cinnober Financial Technology AB
(publ) ("Bolaget") innehar mer än nio tiondelar av aktierna i
Bolaget, kallas aktieägarna i Bolaget till extra bolagsstämma
tisdagen den 12 februari 2019 kl. 17:00 på Kungsgatan 36, Stockholm.
Registrering kan ske från kl. 16:30.

Deltagande

För att ha rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägaren onsdagen
den 6 februari 2019 vara införd i aktieboken hos Euroclear Sweden AB
("Euroclear"). De aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina
aktier (på exempelvis bankdepå) måste tillfälligtvis omregistrera
aktierna i eget namn hos Euroclear. Aktieägare som önskar sådan
omregistrering måste underrätta förvaltaren i god tid före onsdagen
den 6 februari 2019.

Aktieägare som önskar delta i stämman ska anmäla sitt deltagande på
stämman senast onsdagen den 6 februari 2019. Anmälan sker skriftligen
till Cinnober Financial Technology AB (publ), Kungsgatan 36, 111 35
Stockholm, eller per e-post till ir@cinnober.com. Vid anmälan bör
uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer
samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägares rätt vid stämman får utövas genom ombud. Bolaget
tillhandahåller ett fullmaktsformulär som kommer finnas tillgängligt
på Bolagets webbplats, www.cinnober.com, eller som kan erhållas på
begäran. Fullmakten bör i god tid före stämman skickas till Bolaget
under ovanstående adress samt uppvisas i original på stämman. Den som
företräder juridisk person ska dessutom bifoga kopia av
behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Aktieägarna erinras vidare om rätten att vid stämman begära
upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet
med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm januari 2019

Styrelsen

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordningen

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Bestämmande av antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter.

7. Fastställande av arvode åt styrelsen.

8. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande:

a) val av styrelseledamot: Lars Ottersgård

b) val av styrelseledamot: Lotta Wikner

c) val av styrelseledamot: Nicklas Brändström

d) val av styrelsens ordförande: Lars Ottersgård

9. Stämmans avslutande

Beslutsförslag (punkterna 6-8)

Bolaget har informerats om att Nasdaq Technology AB, som per dagen för
denna kallelse innehar aktier motsvarande mer än 90 procent av
antalet aktier och röster i Bolaget, föreslår följande:

Styrelsen ska bestå av tre ledamöter.

Inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter.

Följande personer väljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet
av nästa årsstämma:

a) Lars Ottersgård (nyval)

b) Lotta Wikner (nyval)

c) Nicklas Brändström (nyval)

Följande person väljs till styrelsens ordförande för tiden intill
slutet av nästa årsstämma:

d) Lars Ottersgård (nyval)

Lars Ottersgård, Lotta Wikner och Nicklas Brändström är anställda inom
Nasdaqkoncernen.

Mot bakgrund av de nya ägarförhållandena i Bolaget har valberedningen
inte varit involverad i beredningen av ovanstående förslag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Bendixen Anna Hallgren
General Legal Councel Co-Head of Marketing and
Cinnober Financial Technology Corporate Communications
AB Cinnober Financial
Tel: +44 7826 913038 Technology AB
thomas.bendixen@cinnober.com Tel. +46 73 347 87 20
anna.hallgren@cinnober.com

Om Cinnober Financial Technology
Cinnober Financial Technology, som nu är en del av Nasdaq, omfattar de
tre dotterbolagen Cinnober, Simplitium och Minium. Koncernen
utvecklar affärskritiska systemlösningar för börshandel,
riskhantering och andra finansiella tjänster. Målgruppen för bolagets
kärnverksamhet består främst av internationella börser, clearinghus,
banker och mäklarhus.

Bolagets leveranser baseras främst på den egenutvecklade plattformen
TRADExpress och möter extrema krav gällande transaktionsvolymer,
snabbhet och flexibilitet. Bland Cinnobers kunder finns aktörer som
Australian Securities Exchange, B3, Bitstamp, Dubai Gold &
Commodities Exchange, Euronext, Japan Exchange Group, Johannesburg
Stock Exchange, London Metal Exchange, LME Clear, OCC och Stock
Exchange of Thailand.

För ytterligare information, se https://group.cinnober.com.

Cinnober är listat på First North i Stockholm, med FNCA som Certified
Advisor (info@fnca.se, tel: +46 8 528 00 399).

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/cinnober-financial-technology-ab/r/kallelse-ti...
https://mb.cision.com/Main/5529/2727110/982482.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.