Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-03

Clas Ohlson: Clas Ohlsons bokslutskommuniké 2019/20

Styrkebesked i en osäker tid

Fjärde kvartalet - 1 feb till 30 apr

· Försäljningen i Norden minskade med 4% till 1 627 Mkr (1 688),
organisk tillväxt oförändrad. Den totala försäljningen minskade med
6%, organisk försäljning minskade med 2% till 1 644 Mkr (1 742)

· Försäljningen online ökade med 45% till 138 Mkr (96)

· Rörelseresultatet, inklusive kostnader av engångskaraktär och
kostnader kopplade till handlingsprogrammet CO100+, uppgick till -41
Mkr (-77). Exklusive effekten av IFRS 16 uppgick rörelse-resultatet
till -61 Mkr

· Underliggande rörelseresultat uppgick till -31 Mkr (-52) (exkl IFRS
16)

· Rörelsemarginalen uppgick till -2,5% (-4,4)

· Nettoskuld/EBITDA exklusive effekten av IFRS 16 (12 mån) uppgick
till 0,0 ggr (0,5)

· Resultat efter skatt uppgick till -46 Mkr (-62)

· Vinst per aktie uppgick till -0,73 kr (-0,98)

Verksamhetsåret - 1 maj till 30 apr

· Försäljningen i Norden ökade med 2% till 8 666 Mkr (8 489), en
organisk tillväxt om 3% och den totala försäljningen liksom organisk
tillväxt var oförändrad till 8 758 Mkr (8 772).

· Försäljningen online ökade med 25% till 542 Mkr (432)

· Rörelseresultat, inklusive kostnader av engångskaraktär och
kostnader kopplade till handlingsprogrammet CO100+, uppgick till 549
Mkr (94). Exklusive effekten av IFRS 16 uppgick rörelseresultatet
till 454 Mkr

· Underliggande rörelseresultat uppgick till 581 Mkr (497) (exkl IFRS
16)

· Rörelsemarginalen uppgick till 6,3% (1,1)

· Resultat efter skatt uppgick till 376 Mkr (72)

· Vinst per aktie uppgick till 5,94 kr (1,13)

· Den makroekonomiska utvecklingen och dess påverkan på detaljhandeln
till följd av Covid-19 är fortsatt osäker. Styrelsen avser i detta
läge att värna Clas Ohlsons solida finansiella ställning och
flexibilitet och föreslår därför att ingen utdelning lämnas för
verksamhetsåret 2019/20.

Händelser efter rapportperiodens slut

· Försäljningen i Norden minskade i maj med 1% till 626 Mkr (631), en
organisk tillväxt om 5% och den totala försäljningen minskade med 2%
till 630 Mkr (641), en organisk tillväxt om 4%

· Försäljningen online i maj ökade med 68% till 61 Mkr (36)

Vd Lotta Lyrå kommenterar fjärde kvartalet/verksamhetsåret 2019/20:

Ett relevant erbjudande ger tillväxt

Coronapandemin har medfört stora konsekvenser för alla människor och
för hela samhället. För oss på Clas Ohlson är och förblir säkerheten
för medarbetare och kunder högsta prioritet. Samtidigt arbetar vi med
att anpassa oss till de nya kundbehov som följer av pandemin. Många
människor tillbringar mer tid hemma och vi har kunnat se en ökad
efterfrågan på produkter för såväl hemarbete som hemmafix. Därför har
vi under kvartalet arbetat hårt med att anpassa den kommersiella
agendan och verksamheten i stort. Detta har givit resultat.

Ett relevant sortiment tillsammans med vårt butiksnätverk, en smidig
e-handel på egen och andra plattformar, som exempelvis Mathem och
Kolonial, och flexibla leveransalternativ har skapat en attraktiv
mix. Vi har därmed kommit relativt väl ut, både vad gäller
försäljning och lönsamhet, under de inledande månaderna med
coronapandemin. I april växte vi organiskt och försäljningen online
ökade med hela 61 procent, vilket motsvarar 10 procent av
försäljningen i månaden. Den organiska försäljningen i Norden var
under fjärde kvartalet på samma nivå som motsvarande period förra
året.

Samtidigt som den svaga norska kronan påverkar oss negativt har den
norska verksamheten bevisat styrkan i Clas Ohlsons erbjudande och
varumärke. I Sverige har Covid-19 främst påverkat försäljningen genom
minskad kundtrafik i centrala butikslägen i de större städerna samt i
butiker som normalt sett gynnas av gränshandel. I Finland har vi
fortsatt arbetat med att stärka Clas Ohlsons position på marknaden
men de restriktioner som vidtogs för att begränsa spridningen av
coronaviruset fick en betydande negativ inverkan på kvartalets
försäljning. Med en effektivare lagerstyrning har vi kunnat
kompensera för en svagare försäljning och minskat lagernivån med
cirka 200 Mkr jämfört med 30 april förra året. Corona har hittills
inneburit begränsade effekter på vår leveranskedja och vi känner oss
trygga med varuförsörjningen inför sommaren. Bruttomarginalen
stärktes under kvartalet till 39,9 procent att jämföra med 38,2
procent föregående år.

Vi levererar vad vi lovat

Detta kvartal avslutar handlingsprogrammet CO100+. Rörelsemarginalen
(exklusive IFRS 16) om 5,2 procent innebär att vi når det mål om 4-6
procent som kommunicerades i samband med lanseringen av vår
tillväxtstrategi för två år sedan.

Det underliggande rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till
-31 Mkr jämfört med -52 Mkr föregående år och för helåret till 581
Mkr jämfört med 497 Mkr föregående år. Detta visar att vårt
systematiska och målmedvetna arbete både vad gäller kostnads- och
tillväxtinitiativen inom CO100+ och stängningen av butiksnätet i
Tyskland och Storbritannien har gett utlovade resultat. Initiativen
har därmed haft en positiv påverkan på marginalen på kort sikt, och
samtidigt gett oss en bättre plattform för lönsam tillväxt framåt.

Enligt plan har vi sänkt den löpande kostnadsnivån i intervallet
225-250 Mkr. En del av denna har successivt realiserats inom framför
allt besparingar avseende indirekta inköp, lägre kostnader för varor
för försäljning samt en effektivare organisation. Under
verksamhetsåret 2020/21 kommer återstående cirka 150-160 Mkr att
realiseras. Detta tillsammans med fortsatt fokus på att växa online
och försäljningen per kvadratmeter och kund kommer att hjälpa oss att
nå vårt långsiktiga lönsamhetsmål om en rörelsemarginal om 6-8
procent.

Förutom att slutföra arbetet inom CO100+ har vi under kvartalet
vidtagit ytterligare åtgärder för att möta konsekvenserna av
coronapandemin. I april blev cirka 300 butiksmedarbetare tillfälligt
permitterade, till följd av kortare öppettider och färre besökare.
För närvarande berörs endast ett fåtal citybutiker samt butiker med
betydande gränshandel. Vidare är cirka 200 tjänstemän sedan april
tillfälligt deltidspermitterade fram till mitten av juni.
Permitteringarna för denna grupp kommer inte att förlängas och
bedömningen är att de inte återupptas efter semesterperioden.
Förhandlingar med fastighetsägare om hyreslättnader pågår. Genom att
förenkla vår ledningsstruktur samt minska antalet administrativa
tjänster har vi dessutom skapat en mer kostnadseffektiv och
snabbfotad organisation.

Väl rustade för resan framåt

Den makroekonomiska utvecklingen och påverkan på kundbeteendet är de
största osäkerhetsfaktorerna för vår verksamhet relaterat till
coronaviruset. Därtill påverkas vi av rörelserna på valutamarknaden.
Till detta ska vi addera att detaljhandeln sedan tidigare är inne i
en stor omställning. Jag tror att vi efter pandemin kommer att se ett
annat normalläge än tidigare och att detta tillsammans med den
underliggande strukturförändringen i detaljhandeln kommer att kräva
stora mått av flexibilitet, lyhördhet och fortsatt uppgradering av
affärsmodellen. Jag är också övertygad om att de företag som erbjuder
sina kunder möjlighet att leva på ett mer hållbart sätt kommer att ha
en konkurrensfördel.

Utöver de tydliga resultat vi fått från vårt förändringsarbete har vi
under de senaste månaderna dessutom fått kvitto på att vår
affärsmodell är både robust och flexibel för att möta oförutsedda
yttre händelser. I vår grundare Clas Ohlsons anda om att alltid sätta
kunden i första rummet och eftersträva enkelhet fortsätter vi nu att
utveckla verksamheten. Vi är väl rustade för framtiden där vägen
framåt bygger på; att erbjuda ett än mer relevant sortiment, butiker
i rätt lägen, attraktiv e-handel på egen och andra plattformar,
flexibla leveransalternativ och ett starkt tjänsteerbjudande. Med oss
tar vi också styrkan i det gedigna arbete vi har gjort, och nu växlar
upp, inom hållbarhetsområdet. Så kommer Clas Ohlson att fortsätta
generera kund- och aktieägarvärde. Till sist - ett särskilt varmt och
innerligt tack till alla fantastiska Clas Ohlson kollegor som med sin
målmedvetenhet gör skillnad varje dag!

Webbsänd presentation idag kl. 09.00

Vd och koncernchef Lotta Lyrå och CFO Pär Christiansen kommenterar
rapporten idag kl 09.00 i en webbsänd presentation som nås via denna
länk
(https://about.clasohlson.com/sv/investerare/rapporter-presentationer/201...).
Presentationen sker på engelska och följs av en frågestund. För att
delta i telefonkonferensen och kunna ställa frågor muntligen,
vänligen ring in på något av följande nummer några minuter innan
konferensen börjar:

SE: +46856642707, UK: +443333009032, US: +18335268347

För mer information, vänligen kontakta:
Niklas Carlsson, kommunikationschef, 0247-444 29,
niklas.carlsson@clasohlson.se

Detta är sådan information som Clas Ohlson AB (publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juni 2020 klockan
07:00.

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna.
Idag är vi ett detaljhandelsbolag med kunder på fem marknader, cirka
4 500 medarbetare och en omsättning om cirka 8,8 miljarder kronor.
Vår aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Mycket har hänt sedan
starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi varje
dag vill hjälpa och inspirera människor att förbättra sin vardag
genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar till attraktiva
priser. Läs mer om oss och hur vi brinner för att förenkla livet i
varje hem på about.clasohlson.com.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/clas-ohlson/r/clas-ohlsons-bokslutskommunike-...
https://mb.cision.com/Main/1116/3126749/1258286.pdf
https://mb.cision.com/Public/1116/3126749/aed4bf18407ac907.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.