Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-07

Clas Ohlson: Kommuniké från årsstämma i Clas Ohlson AB (publ) den 7 september 2019

Clas Ohlson AB höll under lördagen den 7 september 2019 sin årsstämma
för verksamhetsåret 2018/19 i Leksand (bolagets distributionscentral
i Insjön) varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till
pressmeddelande som offentliggjordes den 5 augusti 2019 och den
fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämma samt
fullständiga förslag avseende årsstämmans beslut enligt nedan finns
tillgängliga på Clas Ohlson AB:s hemsida
https://about.clasohlson.com.

Fastställande av balans- och resultaträkning

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för
moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2018/19.

Utdelning

Vid årsstämman fastställdes föreslagen utdelning till aktieägarna med
6,25 kr per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen. Den första
utbetalningen beslutades till 3,13 kronor per aktie och den andra
utbetalningen till 3,12 kronor per aktie. Avstämningsdagar för
utdelningen beslutades vara den 10 september 2019 respektive den 14
januari 2020. Utdelningen beräknas sändas ut från Euroclear Sweden AB
den 13 september 2019 respektive den 17 januari 2020.

Styrelse

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018/19.

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av åtta ordinarie
styrelseledamöter.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Kenneth Bengtsson, Mathias
Haid, Margareta Lehmann, Håkan Lundstedt, Göran Näsholm, Charlotte
Strömberg, Göran Sundström och Anne Thorstvedt Sjöberg.

Kenneth Bengtsson omvaldes till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade om en revisor utan revisorssuppleant. Årsstämman
valde Deloitte till revisor och underrättades om att Kent Åkerlund
fortsatt ska vara huvudansvarig revisor för tiden till slutet av
nästa årsstämma.

Styrelsearvode

Årsstämman fastställde att styrelsearvode (inklusive ersättning för
utskottsarbete) ska utgå med totalt 3 670 000 kronor varav 700 000
kronor ska tilldelas ordföranden och 340 000 kronor ska tilldelas var
och en av de bolagsstämmovalda styrelseledamöterna. Vidare
fastställde årsstämman att ersättning ska utgå till ledamöterna i
revisionsutskottet med 160 000 kronor till ordföranden och 85 000
kronor till övriga ledamöter i utskottet (för närvarande två
ledamöter). Slutligen fastställde årsstämman att ersättning till
ledamöterna i ersättningsutskottet ska utgå med 130 000 kronor till
ordföranden och 65 000 kronor till var och en av övriga två
ledamöterna i utskottet. Arvode utbetalas som lön.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för
ersättning till ledande befattningshavare.

Långsiktigt incitamentsprogram (LTI 2020)

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att anta
ett prestationsbaserat långsiktigt incitamentsprogram, ("LTI 2020").
Beslutade ersättningsprinciper inklusive det långsiktiga
incitamentsprogrammet, LTI 2020, syftar bl.a. till att kunna
attrahera och behålla ledande befattningshavare på ett
kostnadseffektivt och konkurrenskraftigt sätt. Styrelsen kommer att
på årlig basis utvärdera huruvida ett långsiktigt incitamentsprogram
ska föreslås kommande stämmor.

Förvärv och överlåtelser av egna aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, besluta om

A. Förvärv av egna aktier i bolaget enligt följande:

- Förvärv får ske av högst 860 000 aktier av serie B.

- Aktierna får förvärvas på Nasdaq Stockholm.

- Förvärv av aktier genom handel på reglerad marknad får ske endast
till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade
kursintervallet.

- Betalning av aktierna ska erläggas kontant.

Förvärv får ske i syfte att säkra bolagets förpliktelser (inklusive
sociala avgifter) i anledning av föreslaget incitamentsprogram (LTI
2020) och tidigare implementerade incitamentsprogram.

B. Överlåtelse av egna aktier i bolaget enligt följande:

- Överlåtelse får ske av högst det antal aktier av serie B som bolaget
innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut.

- Aktierna får överlåtas på Nasdaq Stockholm.

- Överlåtelse av aktier på Nasdaq Stockholm får ske endast till ett
pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet.

- Betalning för aktierna ska ske kontant.

Skälet är att bolaget ska ges möjlighet att kontinuerligt anpassa det
antal aktier som förvärvats för att säkra förpliktelser (inklusive
kostnader för sociala avgifter) inom ramen för LTI 2020 och tidigare
implementerade incitamentsprogram.

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om

C. Överlåtelse av egna aktier i bolaget enligt följande:

- Högst 656 000 aktier av serie B får överlåtas.

- Rätt att erhålla aktier ska tillkomma deltagarna i LTI 2020.

- Aktier ska kunna förvärvas tidigast den 30 april (avseende aktierätter) respektive den 15 juni 2023 (avseende personaloptioner) och senast den 22 april 2027. Betalning för aktierna ska ske tidigast den 15 juni 2023 och senast den 10 maj 2027.

- Överlåtelser av aktier enligt aktierätter utställda enligt LTI 2020
kommer att ske vederlagsfritt.

- Överlåtelser av aktier enligt optioner utställda enligt LTI 2020
kommer att ske till ett pris som motsvarar 100 procent av medeltalet
av för var börsdag fastställd volymviktad genomsnittlig betalkurs för
bolagets B-aktie på Nasdaq Stockholm under en period av 10 börsdagar
före förvärvsperiodens början i LTI 2020.

Överlåtelse av egna aktier och skälet till avvikelsen från
aktieägarnas företrädesrätt är ett led i LTI 2020.

Styrelsen för Clas Ohlson AB (publ)

För mer information, vänligen kontakta:
Niklas Carlsson, kommunikationschef, 0247-444 29,
niklas.carlsson@clasohlson.se

Clas Ohlson grundades 1918 som en postorderfirma i Insjön, Dalarna.
Idag är vi ett detaljhandelsbolag med kunder på fem marknader, cirka
5 000 medarbetare och en omsättning om cirka 8,8 miljarder kronor.
Vår aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Mycket har hänt sedan
starten, men en sak har varit densamma genom alla år: att vi varje
dag vill hjälpa och inspirera människor att förbättra sin vardag
genom att erbjuda smarta, enkla, praktiska lösningar till attraktiva
priser. Läs mer om oss och hur vi brinner för att förenkla livet i
varje hem på about.clasohlson.com (https://about.clasohlson.com/sv/).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/clas-ohlson/r/kommunike-fran-arsstamma-i-clas...
https://mb.cision.com/Main/1116/2898276/1102073.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.