Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-15

Clean Motion AB: Clean Motion AB Delårsredogörelse januari-mars 2020

Elfordonstillverkaren Clean Motion AB

presenterar sin delårsredogörelse för första kvartalet 2020. Bolaget
redovisar en försäljning på 484 TSEK (110 TSEK) och ett rörelseresultat på
-956 TSEK (-1 935 TSEK).

Vd Göran Folkesson kommenterar läget; ?Clean Motion är nu under
rekonstruktion. Omständigheterna i omvärlden gav oss ingen riktig möjlighet
att ro iland nödvändiga affärer. Det är givetvis en mycket allvarlig
situation och den ekonomiska osäkerheten i omvärlden gör det väldigt svårt
att bedöma framtiden. Bolaget är ändå på rätt väg och jag är övertygad om
att rekonstruktionen är en god möjlighet att få till en nystart på
verksamheten.
Vårt mål är att i bästa möjliga mån värna såväl aktieägare som våra
samarbetspartner och borgenärer samtidigt som vi får till nödvändig
kapitalinjektion för att föra bolaget vidare till lönsamhet. Förhandling
med investerare fortlöper.
Vi har länge jobbat för att med små resurser få lönsamhet i vår verksamhet.
Under detta kvartal kom vi en bra bit in på den vägen med ett betydligt
bättre resultat. Det är givetvis glädjande, men vår framtida framgång
kommer främst att bygga på vår produkt och affärsmodellen där vi erbjuder
licenstillverkning i mikrofabriker. Jag känner fortsatt att vi har ett
mycket starkt erbjudande.
Vi hade också innan Coronakrisen kommit långt i försäljningsarbetet på ett
flertal marknader. Givet det extremt osäkra nuläget i den globala ekonomin
vågar jag inte göra några utfästelser på kort sikt. På längre sikt är jag
övertygad om att vi kommer att se en kraftig förändring i den globala
ekonomin. Ett mycket tydligare fokus kommer att ligga i inhemsk produktion
och ett mer nationellt perspektiv på tillverkning. Här kommer vårt koncept
med lokala mikrofabriker att bli mycket attraktivt. Vi arbetar med att
utveckla erbjudandet vidare och undersöker om vi ännu bättre kan paketera
ett erbjudande för potentiella licenstillverkare inklusive finansiering.?

Göran avslutar med; ?Vi jobbar hårt vidare för att på ett lyckat sätt
slutföra rekonstruktionen och också förbereda oss på en nystart i en ny
ekonomi.?

Redogörelsen i sin helhet bifogas.
Göteborg, 2020-05-15

Länk till Bolagets finansiella rapporter:
www.cleanmotion.se/ir/finansiella-rapporter/

För mer information, vänligen kontakta:
Göran Folkesson
VD, Clean Motion AB
Tel: +46 735 320 273
Email: goran@cleanmotion.se

Denna information är sådan information som Clean Motion AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande
2020-05-15 kl. 19:00 CET.

Om Clean Motion AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer elfordon.
Bolagets vision är att utveckla verkligt hållbara produkter som den stora
massan av världens befolkning har råd att använda. Bolagets elfordon, Zbee,
är lätt, har en hög effektivitet och således en mycket god driftsekonomi.
Clean Motion förser marknaden med säkra och energieffektiva fordon för en
hållbar stadstrafikmiljö.

Clean Motion AB är listat på First North Growth Market vid Nasdaq
Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post:
ca@gwkapital.se, telefon: 08- 503 000 50.

För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se

.

Bilaga

* Interim Report Clean Motion 2020 January-March

Författare Hugin Nyheter