Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-22

Cline: Bokslutskommuniké för Cline Scientific AB (publ), 556867-8238, för period 1 januari - 31 december 2018

År januari-dec 2018 i sammandrag

· Intäkter under året uppgick till 824 kSEK (499 kSEK).
· Resultat före skatt, - 2 515 kSEK (-3 335 kSEK).
· Summa eget kapital uppgick till 4 621 kSEK (1 580 kSEK) vid
periodens slut.

· Likvida medel uppgick till 2 314 kSEK (4 374 kSEK) vid periodens
slut.

Kvartal 4, oktober-december 2018 i sammandrag

· Intäkter under fjärde kvartalet uppgick till 653 kSEK (118 kSEK).
· Resultat före skatt, 414 kSEK (-1 121 kSEK).
· Summa eget kapital uppgick till 4 621 kSEK (1 580 kSEK) vid
periodens slut.

· Likvida medel uppgick till 2 314 kSEK (4 374 kSEK) vid periodens
slut.

Resultat och ställning

Årets resultat före skatt uppgick till -2 515 kSEK (-3 335 kSEK) eller
- 0,30 kr (-0,44 kr) per aktie. Antal utestående aktie är 8 441 112
stycken (7 500 000 stycken). Likvida medel vid periodens utgång
uppgick till 2 314 kSEK (4 374 kSEK). Uppgifterna inom parentes avser
motsvarande period/tidpunkt föregående år.

Förslag till vinstutdelning

Ingen utdelning föreslås.

Väsentliga händelser under perioden

· Cline tecknar licensavtal med Liv Diagnostics AB.

· Vidare patentansökningar på Clines teknologi godkänns i USA,
Europa, Japan och Indien.

· Cline flyttar labbverksamheten till Astra Zenecas BioVenture Hub i
Mölndal där utökat labbutrymme för tillverkning och vidareutveckling
av Clines produkter blir tillgängligt. Dessutom får Cline tillgång
till cellodlingslabb för att tillsammans med kunder kunna testa och
utvärdera nanoytors betydelse i olika cellodlingsprocesser.

· Cline flyttar även i nya kontorslokaler mittemot AZ vilket gör
tillgängligheten till labbutrymmen enklare.

· Cline utökar samarbete med stamcellsforskare på Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, Clines teknologi används här för att bilda
broskceller för cellterapisyfte. Ny resurs, Linnea Andreasson
anställs för detta projekt.

· Genomför nyemission som tillför bolaget SEK 6,1 miljoner före
emissionskostnader.

· Tecknar avtal med ny distributör i Sydkorea, Biclone Corpration.

· Erhåller godkännande av gradient-teknologi i Indien, den sista av
de stora marknader där patent ursprungligen söktes.

· Liv Diagnostics trappar upp sin verksamhet och därmed order till
Cline.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Ett andra patent rörande gradientytor godkänns i Japan. Stärker
patentskyddet för gradientteknologin ytterligare.

· Dr. Stephen Minger anlitas som rådgivare till bolaget

VD kommentar

"Kära aktieägare,

Cline Scientific har nu kommit långt i sin mission att skapa värde med
sin patenterade gradientteknologi. 2018 kännetecknas av flera viktiga
värdehöjande milstolpar för Cline som bolag, låt oss belysa några
utav dem.

Vi avtalade en licens med bolaget Liv Diagnostics som ges möjligheten
att fortsätta använda vår teknologi i sitt arbete att utveckla en
unik diagnostisk produkt för bestämning av bröstcancers benägenhet
att metastasera. Vårt samarbete började för några år sedan och
startade med en idé att kombinera cancerforskning och unik
nanoteknologi. Idag är Liv Diagnostics i begrepp om att börja testa
sin produkt på material från patienter. Licensavtalet som ingicks
under året skall markera starten på ett kommersiellt samarbete
bolagen emellan som syftar att möjliggöra utveckling och lansering av
en för världen unik produkt med potentialen att rädda liv och spara
sjukvårdsystemen resurser och onödigt lidande. Liv Diagnostics
befinner sig i en spännande fas och har för avsikt att om 2-3 år ha
ett avtal på plats med en större partner som kan kommersialisera Livs
diagnostikprodukt.

Vi har fördjupat vårt samarbete med en forskargrupp på Sahlgrenska
Universitetssjukhuset som med hjälp av vår teknologi bedriver
spjutspetsforskning kring stamceller och bildandet av mänsklig
broskvävnad. Detta samarbete ser vi som grogrunden till något större
som inom en inte allt för avlägsen framtid skall komma till nytta för
patienter som lider av broskskador.

Vi har påbörjat ett samarbete med ett företag som utvecklar en
stamcellsterapi för Diabetes Typ-1 (DT1). Vår ambition och gemensamma
drivkraft är att optimera flertalet steg i produktionen av celler för
att snabbare åstadkomma en bättre och renare produkt, en produkt som
skall verka för att bota DT1 och vänder sig till en av världens
största och snabbast växande hälsoepidemier.

Under året har vi fått glädjande besked att samtliga våra
patentansökningar blivit godkända på alla våra utvalda marknader.
Dessutom meddelade Japan nyss att de godkänt ytterligare en
patentansökan som vi lämnat in. Det ger oss tillförsikt i att vi har
något världsunikt och något som vi anser vara värt att fortsätta
skydda.

Under året valde vi att omlokalisera oss till AstraZeneca's
BioVentureHub. I och med detta har vi möjlighet att bedriva egna
studier med celler, något som tidigare endast varit möjligt att
utföras av kunder och partners. Cline har därför nu möjlighet att
driva egna projekt med cellstudier, för att skapa egna cellprodukter
och snabbare marknadsföra gradientteknologins möjligheter.

Vår egna produktion är under utveckling tillsammans med ett team av
ingenjörer och industridesigners. Syftet är att förbereda Cline för
nästa fas, en uppskalning av vår verksamhet som skall möta
kvalitetskrav från läkemedelsbranschen.

Som innovationsbolag har vi sammanfattningsvis kommit långt i vår resa
att förädla en teknologi, placera den inom attraktiva
applikationsområden och därmed växa bolagets tillgångar. Vi har de
senaste åren lyckats skapat en plattform. En plattform som vi haft i
vår vision och som vi vill växa till något betydelsefullt för oss
själva, för investerare, aktieägare, för forskare och slutligen för
det som industrin syftar till; att komma patienter tillgodo."

Patrik Sundh
Verkställande direktör

Information om verksamheten

Cline Scientific säljer egentillverkade forskningsprodukter och
samarbetar med företag för att placera Clines teknologi i attraktiva
rutinprodukter inom Life Science. Cline Scientific har utvecklat
produkter från sin patenterade nanoteknologi för att styra mänskliga
cellers funktioner i laboratorium. Med Clines teknologi skall det bli
möjligt att både använda stamceller på ett säkert sätt för att bota
allvarliga sjukdomar, men även för att mäta cancertumörers förmåga
att sprida sig för diagnostiska ändamål. Vår mission för att skapa
värde i Cline går ut på att placera vår teknologi i banbrytande
sammanhang inom Life Science, må det vara inom cancerdiagnostik eller
cellstyrning för utveckling och produktion av stamcellsterapier. Vi
gör detta genom att sälja egentillverkade produkter, som skall leda
till fördjupade samarbeten och integrering av vår patenterade
teknologi i produkter som säljs i hög volym.

Redovisnings- och värderingsprinciper

Denna bokslutskommuniké är upprättad i överensstämmelse med
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3-regler).

Jämförelsetal i denna kommuniké avser räkenskapsperiod, 2017-01-01 -
2017-12-31

De redovisningsprinciper som i övrigt tillämpas i denna
bokslutskommuniké beskrivs närmare i noter till årsredovisning 2017.

Nästa redovisningstillfälle

Årsredovisning kommer att publiceras den 16 april, 2019 på bolagets
hemsida www.clinescientific.com samt Spotlight Markets hemsida.

Årsstämma kommer att hållas 7 maj, 2019 i Göteborg

Kvartalsredogörelse 1 kommer att publiceras 7 maj, 2019

Granskning av revisor

Denna bokslutskommuniké har inte granskats av bolagets revisor.

Göteborg den 22 februari 2019

Styrelsen för Cline Scientific AB,

Torleif Möllerström, Styrelseordförande

Chris Steele

Niklas Holmquist

Patrik Sundh, VD

Resultaträkning okt okt-dec 2017 jan-dec 2018 jan-dec 2017
-dec
2018
Rörelseintäkter
Nettoomsättning 653 76 983 820 255 457 231
179
Aktiverat arbete 900 - 900 000 -
för egen räkning 000
Övriga - 41 420 3 497 41 421
rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter 1 553 118 403 1 723 752 498 652
179

Rörelsekostnader
Råvaror och -20 -33 453 -118 379 -114 680
förnödenheter 519
Övriga externa -864 -1 041 026 -3 134 195 -3 093 351
kostnader 110
Personalkostnader -243 -147 787 -885 694 -577 515
666
Avskrivning av -5 056 -5 056 -20 230 -22 281
materiella

anläggningstillgångar
Avskrivning av - - - -
immateriella

anläggningstillgångar
Övriga - 1 681 -106 -4 923
rörelsekostnader
Summa -1 133 -1 225 641 -4 158 604 -3 812 750
rörelsekostnader 351

Rörelseresultat 419 -1 107 237 -2 434 852 -3 314 098
828
Finansiella poster
Ränteintäkter - - - -
Räntekostnader -6 320 -13 806 -79 925 -20 481
Summa finansiella -6 320 -13 806 -79 925 -20 481
poster

Resultat efter 413 -1 121 043 -2 514 777 -3 334 579
finansiella poster 508

Skatt på periodens 0 0 0 0
resultat

Periodens resultat 413 -1 121 043 -2 514 777 -3 334 579
508

Balansräkning 31 31
december december
2018 2017
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella
anläggningstillgångar
Balanserade utgifter 1 677 777 620
för utvecklingsarbeten 620
Patent 881 697 765 664
Summa immateriella 2 559 1 543 284
anläggningstillgångar 317

Materiella
anläggningstillgångar
Inventarier och 39 618 59 848
verktyg
Summa materiella 39 618 59 848
anläggningstillgångar

Summa 2 598 1 603 132
anläggningstillgångar 935

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 142 611 14 205
Övriga kortfristiga 122 964 120 524
fordringar
Upplupna intäkter & 605 614 87 448
förutbetalda kostnader
Summa...

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.