Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-09-09

CLS: Clinical Laserthermia Systems AB (publ) offentliggör utfall i genomförd företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

 

Lund, Sverige - Teckningsperioden i Clinical Laserthermia Systems AB:s (publ), ("CLS" eller "Bolaget") företrädesemission av units, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna, avslutades den 6 september 2022. Företrädesemissionen tecknades till totalt 80 procent, inklusive tecknings- och garantiåtagande. CLS tillförs således cirka 55,4 MSEK före emissionskostnader. Utfallet medför bland annat att CLS kan fortsatt stödja den kommersiella lanseringen och marknadsetablering av den nya generationen av TRANBERG®-produkter. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut den 12 september 2022.

"Jag vill först och främst passa på att tacka samtliga som valde att delta i företrädesemissionen. Trots det rådande marknadsläget har vi lyckats säkerställa tillräcklig finansiering för att fortsätta stödja den kommersiella lanseringen och marknadsetablering av CLS:s andra generation av TRANBERG®-produkterna i USA, Europa samt Asien-Stillahavsregionen. Vidare pågår också ett intensivt arbete med att fortsätta ta fram underbyggande klinisk evidens för ablation inom CLS samtliga indikationsområden samt att ingå ytterligare kliniska samarbeten med kommersiella partners för fortsatt expansion av försäljning och distribution. Jag ser fram emot att fortsätta driva CLS framåt och arbeta hårt för att uppnå våra målsättningar. Vi kommer löpande uppdatera våra aktieägare och marknaden om utvecklingen", säger Dan Mogren, VD.    

Teckning, tilldelning och betalning

Företrädesemissionen tecknades till totalt cirka 44,9 MSEK, inklusive teckningsförbindelser om cirka 0,9 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 64,84 procent. Därutöver har garantiåtagande motsvarande cirka 10,5 MSEK aktiverats, innebärande att CLS tillförs cirka 55,4 MSEK före emissionskostnader, motsvarande 80 procent av emissionsvolymen. Emissionskostnaderna uppgår till cirka 11,4 MSEK (inklusive garantiersättning om cirka 6,5 MSEK). Genom företrädesemissionen nyemitteras således totalt 55445 240 B-aktier samt 27722 620 teckningsoptioner av serie TO 5 B. Totalt 21778 401 units (motsvarande cirka 43,6 MSEK) tecknades med stöd av uniträtter, inklusive teckningsförbindelser om cirka 0,9 MSEK. Tilldelning av units har skett i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivits i det prospekt som offentliggjordes av Bolaget den 16 augusti 2022. De tecknare som tilldelats units utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är planerade att skickas ut den 12 september 2022. Tilldelade units utan företrädesrätt ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Antal aktier och aktiekapital

När den initiala emissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet B-aktier i CLS att ha ökat med 55445 240 B-aktier, från 68706 551 B-aktier till 124151 791 B-aktier. Totala antalet aktier i Bolaget kommer därmed att uppgå till 124751 791 aktier (varav 600 000 A-aktier). Bolagets aktiekapital kommer vid registrering att ha ökat med cirka 5128684,73 SEK, från cirka 6410856 SEK till cirka 11539540,73 SEK. Utspädningseffekten för de aktieägare som inte deltagit i företrädesemissionen uppgår därmed till cirka 42,6 procent av rösterna och 44,4 procent av kapitalet. Härutöver kommer det finnas 27722 620 utestående teckningsoptioner av serie TO 5 B.

Handel med BTU

Handel med BTU (betald tecknad unit) pågår på Nasdaq First North Growth Market fram till dess att företrädesemissionen har registrerats på Bolagetsverket. Denna registrering är beräknad att ske omkring den 28 september 2022.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO 5 B

De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 5 B (ISIN-kod: SE0018408130) är planerade att bli föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market snarast efter att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Varje teckningsoption av serie TO 5 B berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie i CLS under perioden från och med den 14 februari 2023 till och med den 28 februari 2023. Teckningskursen i efterföljande optionsinlösen uppgår till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för B-aktien enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kursstatistik under en period på 10 handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar. Bolaget kommer att offentliggöra teckningskursen dagen innan den första dagen i nyttjandeperioden. Teckningskursen ska avrundas till närmsta heltals öre och ska inte överstiga 1,00 SEK per ny B-aktie och inte understiga aktiens kvotvärde.Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 5 B kommer teckningsoptionerna tillföra Bolaget högst cirka 27,7 MSEK före emissionskostnader. Fullständiga villkor och anvisningar för teckningsoptioner av serie TO 5 B finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.clinicallaser.se).

Rådgivare

I samband med Företrädesemissionen har CLS anlitat Sedermera Corporate Finance AB som finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare samt Nordic Issuing AB som emissionsinstitut. Shark Communication AB har bistått Bolaget med rådgivning avseende kommunikation. 

För ytterligare information om Företrädesemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Corporate Finance AB

Telefon: +46 40615 14 10

E-post: cf@sedermera.se

www.sedermera.se

För mer information om CLS, vänliga kontakta:

Dan J Mogren, VD

Telefon: +46 (0) 70-590 11 40

E-post: dan.mogren@clinicallaser.com

www.clinicallaser.se

Denna information är sådan information som Clinical Laserthermia Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 september 2022.

Certified Adviser

FNCA Sweden AB

Telefon: +46 8528 00399

E-post: info@fnca.se

Om CLS och TRANBERG system

Clinical Laserthermia Systems AB (publ),utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System, inklusive Thermoguide Workstation och sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer och läkemedelsresistent epilepsi, enligt regulatoriska godkännanden inom EU respektive USA. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt används i studier för behandling med imILT®, bolagets interstitiella lasertermoterapi för immunstimulerande ablation med potentiell abskopal behandlingseffekt. CLS har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland, USA och marknadsbolag i Singapore.CLS är noterat på Nasdaq First North Growth Marketunder symbolen CLS B. Certified adviser (CA) ärFNCA Sweden AB,Tel: +46 8 528 00 399.E-mail:info@fnca.se.

Mer information om CLS på företagets webbplats:www.clinicallaser.se

Denna information är sådan som CLS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-09 19:00 CET.

Författare Cision