Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-25

CLS: Kallelse till årsstämma i Clinical Laserthermia Systems AB den 28 juni 2022

Aktieägarna i Clinical Laserthermia Systems AB, org. nr. 556705-8903, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 juni 2022 kl. 14:00 på Scheelevägen 2, Medicon Village, 223 81 Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 juni 2022, och
  • anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 21 juni 2022 skriftligen till Clinical Laserthermia Systems AB, Scheelevägen 2, 223 81 Lund. Anmälan kan också göras per telefon 0702 90 33 00 eller per e-post info@clinicallaser.se.I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen fredagen den 17 juni 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera aktierna i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan rösträttsregistrering. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 21 juni 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud m.m

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.clinicallaser.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 69 306 551. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragande av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;

c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter,
10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvode,
11. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
12. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
13. Stämmans avslutas.

Beslutsförslag i korthet:
Beslut angående dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 b)
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9)
Valberedningen i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av sex (6) ordinarie

styrelseledamöter. Vidare har styrelsen föreslagit att en (1) revisor och att ingen revisorssuppleant ska utses.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 10)
Valberedningen i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska utgå med 250000 kronor till styrelseordföranden och med vardera 125000 kronor till ordinarie styrelseledamöter.

Vidare har valberedningen föreslagit att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisor eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter (punkt 11)
Valberedningen i bolaget har meddelat att de föreslår att Hans von Celsing, Lars-Erik Eriksson, Marika Crohns, Paolo Raffaelli och Sandra Brandmeier omväljs som styrelseledamöter. Vidare har aktieägare föreslagit nyval av Stephen Dymling. Till styrelseordförande föreslås omval av Hans von Celsing.

Vidare har styrelsen föreslagit att som bolagets revisor utse Dillon revisionsbyrå, med huvudansvarig revisor Jan Oskar Kantoft, omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 12)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier/konvertibler/teckningsoptioner, dock att sådan emission inte får medföra att bolagets aktiekapital överstiger bolagets högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen. Sådant emissionsbeslut ska kunna fattas med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen av verksamheten samt, vid nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att tillföra bolaget nya strategiska ägare. Emission med stöd av bemyndigandet ska genomföras på marknadsmässiga villkor.

För giltigt beslut erfordras att det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.

Personuppgifter
Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt
Erforderliga handlingar, fullständiga beslutsförslag samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Scheelevägen 2, 223 81 Lund, och på bolagets hemsida www.clinicallaser.se senast tre (3) veckor innan årsstämma och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551). Begäran om sådan upplysning ska göras skriftligen till Clinical Laserthermia Systems AB, Scheelevägen 2, 223 81 Lund, eller per e-post till info@clinicallaser.se.Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Clinical Laserthermia Systems AB, Scheelevägen 2, 223 81 Lund och på www.clinicallaser.se, senast två (2) veckor efter att frågan har kommit bolaget tillhanda, om det inte är möjligt att lämna svar tidigare under bolagsstämman. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Lund i maj 2022
Clinical Laserthermia Systems AB
STYRELSEN

­

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2022, kl. 12:30 CET.

Kontaktinformation:

Dan J. Mogren, VD Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 - (0)705 - 90 11 40 E-mail:dan.mogren@clinicallaser.com

Om CLS och TRANBERG system

Clinical Laserthermia Systems AB (publ),utvecklar och säljer TRANBERG®|Thermal Therapy System, inklusive Thermoguide Workstation och sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer och läkemedelsresistent epilepsi, enligt regulatoriska godkännanden inom EU respektive USA. Produkterna marknadsförs för bildstyrd laserablation samt används i studier för behandling med imILT®, bolagets interstitiella lasertermoterapi för immunstimulerande ablation med potentiell abskopal behandlingseffekt. CLS har sitt huvudkontor i Lund samt dotterbolag i Tyskland, USA och marknadsbolag i Singapore.CLS är noterat på Nasdaq First North Growth Marketunder symbolen CLS B. Certified adviser (CA) ärFNCA Sweden AB,Tel: +46 8 528 00 399.E-mail:info@fnca.se.

Mer information om CLS på företagets webbplats:www.clinicallaser.se

Författare Cision