Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-17

CLX Communications AB (publ): Beslut från årsstämma 2019 i CLX Communications AB (publ)

Pressmeddelande
Stockholm den 17 maj 2019

Beslut från årsstämma 2019 i CLX Communications AB (publ)

Stockholm, Sverige – CLX Communications AB (publ) – XSTO: SINCH

CLX Communications höll fredagen den 17 maj 2019 kl. 14:00 årsstämma i
lokalen Horn, Lindhagen mat & möten, Lindhagensgatan 126, Stockholm.

Fastställelse av resultat- och balansräkningar, dispositioner beträffande
företagets vinst eller förlust och ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa framlagda resultat- och balansräkningar
samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

I enlighet med styrelsens förslag beslutades att inte lämna någon utdelning
för räkenskapsåret 2018.

Stämman beslutade vidare om ansvarsfrihet för styrelsen, den tidigare
verkställande direktören, den verkställande direktören och den vice
verkställande direktören för räkenskapsåret 2018.

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen
ska bestå av fem stämmovalda ledamöter utan suppleanter och beslutade om
omval av Erik Fröberg, Renée Robinson Strömberg, Johan Stuart, Björn
Zethraeus och Bridget Cosgrave. Erik Fröberg omvaldes som
styrelseordförande. Styrelseledamoten Kjell Arvidsson hade undanbett sig
omval.

Som revisor omvaldes Deloitte AB.

Beslut om styrelsearvode

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska
utgå med 300 000 kronor årligen till var och en av styrelsens ledamöter som
inte är anställda av bolaget och med 650 000 kronor årligen till
styrelseordföranden. Vidare beslutades att arvode ska utgå med 40 000
kronor årligen till var och en av ledamöterna i revisionsutskottet, med 80
000 kronor årligen till revisionsutskottets ordförande, med 20 000 kronor
årligen till var och en av ledamöterna i ersättningsutskottet samt med 40
000 kronor årligen till ersättningsutskottets ordförande. Dessutom
beslutades att ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Principer för valberedning

Stämman fastställde principer för utseende av valberedning i enlighet med
valberedningens förslag, vilket innebär att dessa principer är oförändrade
från föregående år.

Ersättningar till ledande befattningshavare

Stämman fastställde av styrelsen föreslagna riktlinjer och villkor för
ersättningar till ledande befattningshavare som föreslagits av styrelsen.
Ersättning ska spegla CLX:s behov av att rekrytera och motivera
kvalificerade medarbetare genom ersättningspaket som upplevs som rättvisa
och varandes på en konkurrenskraftig nivå. Ersättningen ska bestå av fast
grundlön, kort- och långsiktig rörlig ersättning (inklusive eventuella
aktierelaterade incitamentsprogram), pensionsförmåner, övriga förmåner och
avgångsvederlag.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemissioner av aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till
nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av aktier, och att sådan
nyemission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Styrelsen får besluta om emission av aktier som innebär en ökning av
bolagets aktiekapital med högst 10 procent av bolagets registrerade
aktiekapital vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar
bemyndigandet.

Syftet med bemyndigandet och skälen till en eventuell avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för
förvärv av bolag, eller delar av bolag, och för bolagets rörelse.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av
bolagsordningen innebärandes, bland annat, att bolagets företagsnamn ändras
till Sinch AB (publ).

Beslut om incitamentsprogram

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av
ytterligare ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande
befattningshavare och nyckelpersoner inom CLX-koncernen (”LTI 2019”).

LTI 2019 omfattar sex serier av teckningsoptioner. Vid fullt nyttjande av
samtliga teckningsoptioner under LTI 2019 kan upp till 510 000 aktier,
vilket motsvarar 0,9 procent av det totala antalet utestående aktier och
röster, komma att emitteras. Vid full teckning ökar Bolagets aktiekapital
med 51 000 kronor.

För ytterligare information vänligen kontakta

Thomas Heath
Strategichef och ansvarig för investerarrelationer
CLX Communications AB (publ)
Mobil:              +46-722-45 50 55
E-post:             thomas.heath@sinch.com

Om Sinch (CLX Communications AB)

Sinch utvecklar digitala verktyg som möjliggör en personlig interaktion
mellan företag och individer. Med Sinch molnbaserade
kommunikationsplattform kan företag nå världens alla mobiltelefoner – inom
en eller ett par sekunder – via meddelanden, röstsamtal, och video. Flera
av världens största företag använder Sinch avancerade teknikplattform för
att kommunicera med sina kunder, och Sinch är en etablerad
mjukvaruleverantör till mobiloperatörer över hela världen. Sinch har vuxit
med lönsamhet sedan det grundades 2008. Koncernen har huvudkontor i
Stockholm, Sverige, samt närvaro i mer än 30 ytterligare länder. Aktien är
noterad på Nasdaq Stockholm: XSTO:SINCH. Besök oss på sinch.com.

Bilaga

* 190517_Resolutions_from_2019_AGM_SWE

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.