Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-20

Colabitoil: Kallelse till årsstämma i Colabitoil Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Colabitoil Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma
onsdagen den 20 maj 2020 kl. 14.00 på Scandic CH, Nygatan 45 i Gävle.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

· vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken torsdagen den 14 maj 2020, och

· anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 14 maj 2020,
skriftligen på adress Colabitoil Sweden AB, Nygatan 34, 803 11 Gävle.
Anmälan kan också göras per telefon 0771-118 59 69 eller per e-post
till ir@colabitoil.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn,
person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress,
telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om
ställföreträdare eller biträde (högst två) lämnas. Anmälan bör i
förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och
andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller
annan förvaltare, måste, för att ha rätt att delta vid bolagsstämman,
registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan
registrering, som kan vara tillfällig, måste vara genomförd torsdagen
den 14 maj 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan
registrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före
nämnda datum.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig daterad
fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska
bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande som utvisar
behörig firmatecknare för den juridiska personen bifogas. Fullmakten
i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före
stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress.
Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida
www.colabitoil.com och skickas till aktieägare som begär det och
uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten
för denna kallelse till 8 854 378. Bolaget innehar inga egna aktier.

Information om åtgärder med anledning av det nya coronaviruset

Under rådande omständigheter kommer bolaget att vidta ett antal
åtgärder för att minska risken för smittspridning. Bolaget följer
noga utvecklingen kring coronaviruset och följer rekommendationer
från relevanta nationella myndigheter och internationella organ.

Med anledning av ovan avser Colabitoil att hålla en kort och effektiv
årsstämma för att i möjligaste mån begränsa kontakterna med
stämmodeltagarna. Följande åtgärder kommer bland annat att vidtas:

· Ingen förtäring kommer att erbjudas.
· Planerade anföranden begränsas i tid.
· Colabitoils styrelseledamöter och ledande befattningshavare kan
komma att närvara vid årsstämman i begränsad omfattning.

· Colabitoil följer händelseutvecklingen noggrant och kommer vid
behov att publicera uppdaterad information på webbplatsen inför
årsstämman.

Vi hoppas på förståelse för den striktare hållningen än planerat.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

9. Beslut
a. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen;

c. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande
direktör.

10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt
av antalet revisorer och revisorssuppleanter.

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
12. Val av styrelse, styrelsesuppleant och revisor.
13. Beslut om fastställande av riktlinjer för valberedningen.
14. Beslut om (A) riktad emission av teckningsoptioner av serie
2020/2024 (I) till anställda samt (B) godkännande av
engångsersättning.

15. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner av serie 2020/2024
(II) till styrelseledamöter.

16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
17. Stämman avslutas
Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen föreslår att årsstämman utser Björn Norrbom till
ordförande vid stämman.

Resultatdisposition (punkt 9b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat
enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår
vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av
antalet revisorer och revisorssuppleanter (punkt 10)

Valberedningen har meddelat att de föreslår att årsstämman utser sju
styrelseledamöter och en styrelsesuppleant samt att ett
revisionsbolag utan revisorssuppleant utses.

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkt 11)

Valberedningen har meddelat att de föreslår att styrelsearvode ska
utgå med sammanlagt 740 000 kronor genom, dels 125 000 kronor till
styrelseordförande, dels 125 000 kronor vardera till oberoende
styrelseledamöter samt dels 80 000 kronor vardera till övriga
ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till ledamöter i styrelsens
revisionsutskott ska utgå med 200 000 kronor att fördelas mellan
ledamöterna samt att arvode till ledamöter i styrelsens
finans-/investeringsutskott ska utgå med 100 000 kronor att fördelas
mellan ledamöterna. Därutöver äger ledamot rätt att debitera tid för
arbete, som utgör tid utöver, vad som kan anses vara normal tid för
utskottsarbete.

Vidare har valberedningen föreslagit att arvode till revisor ska utgå
enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse, styrelsesuppleant och revisor (punkt 12)

Valberedningen har meddelat att de föreslår att Niclas Lundqvist,
Antonio Martinez, Jan Nordlöf, Björn Norrbom och Christer Sundin
omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt att Armando Cordova och
Fredrik Törnqvist nyväljs som ordinarie styrelseledamöter. Till
styrelseordförande föreslås nyval av Jan Nordlöf. Till
styrelsesuppleant föreslås omval av Per-Erik Holmgren. Valberedningen
föreslår vidare att bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers
AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade
revisorn Annika Wedin kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor om
stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Armando Cordova (född 1970) är Civ Ing.,Tkn. Dr. och Professor. Dr.
Cordova har varit Professor inom organisk kemi sedan 2009 och har
varit med om att starta en rad bolag som OrganoClick AB (Noterat) och
Organofuel Sweden AB. Han har varit med och drivit fram dessa bolag
mot börsintroduktion och suttit i styrelsen (ordf i Organofuel Sweden
AB) i dessa bolag sedan deras start. I OrganoClick styrelse var han
med om dess IPO och har en lång erfarenhet från operativt
styrelsearbete och som styrelseledamot i noterade bolag. Ej oberoende
i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Oberoende till
Bolagets större aktieägare.

Fredrik Törnqvist, bosatt i Stockholm, (född 1965), är civilekonom med
examen från Uppsala Universitet. Fredrik har lång erfarenhet från
drivmedelsindustrin där han har haft många olika chefsroller i
företag som Statoil, numera Circle K, OKQ8 och Neste. Sedan 2019
driver Fredrik egen konsultverksamhet med fokus på affärsutveckling,
projektledning och påverkansarbete. Uppdragsgivarna idag är
branschorganisationer, oljebolag, återförsäljare och innovativa
nystartade bolag med förnybara produkter och lösningar i sin
portfölj. Fredrik är styrelseledamot i Fossil Free Marine Europe AB.
Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt
Bolagets större aktieägare.

Beslut om fastställande av riktlinjer för valberedningen (punkt 13)

Valberedningen föreslår att valberedningsarbetet inför årsstämman 2021
ska bedrivas enligt följande:

Styrelsens ordförande ska, baserat på ägarförhållandena i bolaget per
den 30 juni 2020, sammankalla en valberedning bestående av en ledamot
från var och en av de tre största aktieägarna i bolaget samt
styrelsens ordförande.

Om någon av de tre största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt
att utse en ledamot till valberedningen övergår rätten till den
aktieägare som, efter dessa tre aktieägare, har det största
aktieinnehavet i bolaget.

Om någon av de aktieägare som utsett en ledamot av valberedningen
säljer en icke oväsentlig del av sitt aktieinnehav under
valberedningens mandatperiod eller av annan anledning upphör att vara
en större aktieägare med rätt att utse en ledamot av valberedningen,
ska den ledamot som aktieägaren utsett avgå ur valberedningen. Sådan
ledamot ska, om valberedningen finner det lämpligt, ersättas av en
ledamot utsedd av den aktieägare som istället kommit att tillhöra de
tre största aktieägarna i bolaget.

Om en ledamot inte längre företräder den aktieägare som utsett honom
eller henne, eller annars lämnar valberedningen innan dess arbete är
slutfört, ska aktieägaren beredas tillfälle att utse en ny ledamot i
valberedningen.

Valberedningen ska fullgöra de uppgifter som enligt Svensk kod för
bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Ingen ersättning föreslås utgå till valberedningens ledamöter, dock
ska ersättning för havda kostnader utbetalas.

Beslut om (A) riktad emission av teckningsoptioner av serie 2020/2024
(I) till anställda samt (B) godkännande av engångsersättning (punkt
14)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 550
000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget,
till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 91
667,09 kronor. Följande villkor ska gälla.

A. Riktad emission av teckningsoptioner av serie 2020/2024 (I)

1. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma bolagets dotterbolag
Colabitoil Fastigheter AB, 559075-2043, för vidareöverlåtelse till
nuvarande och tillkommande ledande befattningshavare och
nyckelpersoner i koncernen enligt nedan. Sådana vidareöverlåtelser
ska ske under perioden fram till nästa årsstämma mot betalnin...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.