Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-17

Colabitoil: Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Colabitoil Sweden AB (publ), 556478-4485, kallas härmed
till extra bolagsstämma onsdagen den 20 februari 2019, kl. 13:00
bolagets styrelserum på Fabriksvägen 53, 817 30 Norrsundet.
Registrering sker från kl. 12:30.

Bilaga 1:
(http://www.rastagroup.se/wp-content/uploads/2015/06/f%C3%B6rslag-till-da...).
Beslut om godkännande av styrelsens planer på produktionsanläggningar
och affärsprinciper avseende underlicensiering vilka innefattar
överlåtelse av aktier i dotterbolag

Bilaga 2: Beslut om godkännande av tillägg i §3 i bolagets
bolagsordning.

(http://www.rastagroup.se/wp-content/uploads/2015/06/f%C3%B6rslag-till-da...)

Deltagande på stämman
Aktieägare som önskar delta vid stämman ska:

Vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 14 februari
2019.

Anmäla sin avsikt att deltaga vid stämman senast onsdagen den 14
februari 2019, kl. 12:00.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
värdepappersinstitut måste för att äga rätt att deltaga i stämman
begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB
(tidigare VPC AB) i eget namn. Sådan registrering, s k
rösträttsregistrering, måste vara verkställd 14 februari 2019, vilket
innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta
förvaltaren härom.

Anmälan
Anmälan om deltagande vid stämman görs företrädesvis skriftligen till
Colabitoil Sweden AB (publ) under adress Fabriksvägen 53, 817 30
Norrsundet. Anmälan kan också göras per telefon 0771-1185965
alternativt 0771-1185969 eller per e-post till ir@colabitoil.com.

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer,
adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav.

Aktieägare som representeras genom ombud bör skicka skriftlig, av
aktieägaren undertecknad och daterad, fullmakt för ombudet. Om
fullmakten är utfärdad av en juridisk person ska till fullmakten
bifogas bestyrkt registreringsbevis eller annan motsvarande handling
för den juridiska personen. Fullmakten får inte vara äldre än ett år,
dock att fullmakten får vara äldre om det framgår att den är giltig
för en längre period, längst fem år. Fullmakten i original samt, för
juridisk person, bestyrkt kopia av registreringsbevis, bör i god tid
före stämman sändas till Bolaget på ovanstående postadress.

Förslag till dagordning

1. Val av ordförande för stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.

4. Val av en eller två justeringsmän och en protokollförare.

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Beslut om godkännande av styrelsens planer på
produktionsanläggningar och affärsprinciper avseende
underlicensiering vilka innefattar överlåtelse av aktier i
dotterbolag, Bilaga 1.

7. Beslut om godkännande av tillägg i § 3 i bolagets bolagsordning,
Bilaga 2.

8. Stämman avslutas.

Handlingar
Fullständigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos
bolaget och på bolagets hemsida www.colabitoil.com, minst så lång tid
före stämman som följer av lag. Kallelsen och styrelsens förslag
kommer genast och utan kostnad för mottag aren att sändas till
aktieägare som så begär och uppger sin postadress. För beställning av
handlingarna gäller samma adress och telefonnummer som för anmälan
till stämman.

Norrsundet i januari 2019

Colabitoil Sweden AB

Styrelsen

För mer information:
Jan Nordlöf, VD, Colabitoil Sweden AB,jan.nordlof@colabitoil.com +46
771 185961

Björn Norrbom, Styrelseordförande, nalle@grizzlykonsult.eu (
nalle@grizzlykonsult.eu) +46 70 591 88 00

Colabitoil Sweden AB är noterade på Spotlight Stockmarket (COLAB) och
grundades 2013 med målet om att utveckla och saluföra framtidens
fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav
utanför Gävle förser företaget konsumenter och företag med förnybara
drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder
att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa
produkter med bra service. Koncernen omfattas av dotterbolag inom
fastighet, produktion och tankanläggningar. För mer information besök
www.colabitoil.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/colabitoil/r/kallelse-till-extra-bolagsstamma,...
https://mb.cision.com/Main/15617/2720625/978223.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.