Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-25

Collector AB: Collectors styrelse beslutar om företrädesemission

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att publiceras,
offentliggöras, eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller
till, USA, Australien, Hongkong, Kanada, Singapore, eller någon annan
jurisdiktion där sådan publicering eller distribution skulle bryta
mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet "Viktig information"
i slutet av detta pressmeddelande.

Styrelsen för Collector AB (publ) ("Collector") har idag, med stöd av
bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 17 februari 2020,
beslutat om företrädesemission om högst 102 690 502 stamaktier. Givet
att emissionen fulltecknas tillförs bolaget cirka 1 027 MSEK före
emissionskostnader. Syftet med emissionen är att emissionslikviden
ska användas för att stärka bolagets kapitalbas.

Följande villkor i sammandrag gäller för företrädesemissionen:

· Teckningstid: 5 mars 2020 till och med 19 mars 2020.
· Teckningskurs: 10 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
· Avstämningsdag: 3 mars 2020. Sista dagen för handel i Collectors
aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 28 februari
2020 och första dagen för handel exklusive rätt att erhålla
teckningsrätter är den 2 mars 2020. Handel med teckningsrätter kommer
att ske på Nasdaq Stockholm.

· Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 102 690 502 stamaktier
och innebär, förutsatt att erbjudandet fulltecknas, en
emissionslikvid om cirka 1 027 MSEK före emissionskostnader.

· Företrädesrätt: Varje befintlig aktie i Collector berättigar till
en (1) teckningsrätt, och en (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en
(1) ny stamaktie. Det finns endast stamaktier utgivna.

· Teckning av stamaktier ska även kunna ske utan stöd av
teckningsrätter. För det fall inte samtliga nya stamaktier tecknas
med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av
stamaktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter enligt följande:
de nya stamaktierna ska i första hand tilldelas dem som också tecknat
stamaktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om tecknaren var
aktieägare på avstämningsdagen eller inte), i andra hand tilldelas
dem som endast anmält sig för teckning av stamaktier utan stöd av
teckningsrätter, och för det tredje ska eventuella återstående nya
stamaktier tilldelas emissionsgaranterna, i enlighet med de villkor
och förutsättningar som framgår av deras respektive garantiåtaganden.

Aktieägare som väljer att inte delta i företrädesemissionen kommer att
få sin ägarandel i Collector utspädd med 50 procent, men har
möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningen genom att
sälja sina teckningsrätter.

Tecknings- och garantiåtaganden

Som offentliggjordes av Collector den 21 januari 2020 har bolagets
största aktieägare, däribland Fastighets AB Balder, StrategiQ Capital
AB, Lena Apler (genom bolag) och Erik Selin (genom bolag), som
tillsammans representerar cirka 72 procent av aktiekapitalet och
rösterna i Collector, åtagit sig att teckna sina respektive pro
rata-andelar av företrädesemissionen, vilket motsvarar en total
nyinvestering i Collector om minst 719 MSEK. Därutöver har vissa av
bolagets större aktieägare, däribland StrategiQ Capital AB, Lena
Apler (genom bolag) och Erik Selin (genom bolag) åtagit sig att
garantera återstoden av företrädesemissionen. Följaktligen har
teckningsåtaganden och garantier motsvarande 100 procent av
företrädesemissionen erhållits. För mer information om åtagandena, se
det prospekt som Collector kommer att upprätta med anledning av
företrädesemissionen och som beräknas offentliggöras den 3 mars 2020.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

Sista dag för handel i aktien, 28 februari
inklusive rätt att erhålla
teckningsrätter
Första dagen för handel i aktien, 2 mars
exklusive rätt att erhålla
teckningsrätter
Avstämningsdag för rätt att erhålla 3 mars
teckningsrätter
Prospektet offentliggörs 3 mars
Handel med teckningsrätter 5-17 mars
Teckningstid 5-19 mars
Offentliggörande av utfall Omkring 24 mars

Rådgivare

SEB Corporate Finance är finansiell rådgivare och Advokatfirman
Cederquist och Nord Advokater är legala rådgivare till Collector i
samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Olsson, CFO
Telefon: +46 73 712 04 46
E-post: peter.olsson@collectorbank.se
Madeleine Mörch, Finance & IR Manager
Telefon: +46 73 712 04 52
E-post: madeleine.morch@collectorbank.se
Denna information är sådan som Collector AB (publ) är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 25 februari 2020, kl. 08:00 CET.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper i Collector. Inbjudan till
berörda personer att teckna aktier i Collector kommer endast att ske
genom det prospekt som Collector beräknar kunna offentliggöra omkring
den 3 mars 2020.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller någon annan
jurisdiktion där deltagande i nyemissionen skulle kräva ytterligare
prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av
svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i
eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om
sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på
annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa
restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig
värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier utgivna av
Collector har registrerats, eller kommer att registreras, enligt den
vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act")
eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan
jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier
eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas,
säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras,
direkt eller indirekt, i eller till USA. Det kommer inte att
genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i
USA. De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller
underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC),
någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA.
Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om
nyemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta
dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som
återspeglar Collectors aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operationell utveckling. Ord som "avses", "bedöms",
"förväntas", "kan", "planerar", "tror", "uppskattar" och andra
uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende
framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på
historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad
information är till sin natur förenad med såväl kända som okända
risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida
händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte
någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och
verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som
uttalas i framåtriktad information.

Collector är en utmanarbank som erbjuder finansieringslösningar för
privat- och företagskunder. Inom segmentet Privat erbjuds utlåning
till privatpersoner, faktura- och delbetalningstjänster till
e-handels- och butikskunder, kreditkort samt sparkonton. Segmentet
Företag omfattar fastighetskrediter, företagskrediter och factoring
riktat främst till små och medelstora företag samt hantering av
portföljer av förfallna fordringar. Bolaget har kontor i Göteborg
(huvudkontor), Stockholm, Helsingfors, Åbo och Oslo. Collector AB
(publ) är noterat på Nasdaq Stockholm.

Collector AB (publ) 556560-0797 | Box 119 14, 404 39 Göteborg | Växel
+46 10-161 00 00 | E-post info@collectorbank.se | www.collector.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/collector-ab/r/collectors-styrelse-beslutar-o...
https://mb.cision.com/Main/11837/3044352/1200272.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.