Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-22

CombiGene: CombiGene offentliggör en till 75 procent garanterad företrädesemission av units om 31 miljoner kronor

Styrelsen för CombiGene AB (publ) ("CombiGene" eller "Bolaget") har
beslutat om en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner
(units) ("Emissionen"). Vid full teckning i Emissionen tillförs
Bolaget initialt cirka 31 miljoner kronor före emissionskostnader. Om
samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare
mellan 13,8 och 17,2 miljoner kronor före emissionskostnader.
Emissionen är säkerställd genom garantiåtaganden upp till totalt 75
procent av den initiala emissionsvolymen.

Sammanfattning

· Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna en (1) unit,
bestående av tio (10) nya aktier samt två (2) vederlagsfria
teckningsoptioner av serie 2018/2019, för varje fem (5) befintliga
aktier som innehas på avstämningsdagen den 30 augusti 2018.

· Teckningsperioden löper från och med den 4 september 2018 till och
med den 18 september 2018.

· Teckningskursen per unit är 9,00 kronor, vilket motsvarar 0,90
kronor per aktie.

· Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.
· Varje teckningsoption ger rätt att teckna en aktie till en
teckningskurs motsvarande 70 procent av volymvägd snittkurs under
perioden 15 augusti 2019 till och med den 28 augusti 2019, dock lägst
2,00 SEK och maximalt 2,50 SEK. Anmälan om teckning av aktier kan äga
rum från och med den 1 september 2019 till och med den 30 september
2019.

· Bolaget tillförs initialt högst cirka 31 miljoner kronor före
emissionskostnader vid full teckning av Emissionen samt ytterligare
mellan 13,8 och 17,2 miljoner kronor om teckningsoptionerna utnyttjas
fullt ut.

· Prospektet för Emissionen beräknas offentliggöras omkring den 24
augusti 2018.

· Emissionslikviden ska huvudsakligen användas till rörelsekapital
för fortsatt utveckling av Bolagets projekt CG01 med fokus på
processutveckling och tillverkning.

· Bolaget har erhållit garantiförbindelser från ett externt
garantikonsortium, bestående av kvalificerade investerare, om cirka
23,2 miljoner kronor (motsvarande cirka 75 procent av Emissionen).
Emissionen är därmed säkerställd upp till cirka 75 procent av den
initiala emissionsvolymen.

· Emissionen har beslutats av styrelsen med bemyndigande från
Bolagets årsstämma den 3 maj 2018.

Ladda ner fullständigt Pressmeddelande

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT,
TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA ,
K ANADA , JAPAN, AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE,
SYDAFRIK A ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION
ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG L AG.

CombiGene AB (publ)
Jan Nilsson, VD
Tel: +46 (0)704 66 31 63
jan.nilsson@combigene.com

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och
modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska
studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i
dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan
komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att
utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska
sjukdomar.

CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på
forskningsresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet.
Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget. www.combigene.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/combigene/r/combigene-offentliggor-en-till-75-...
http://mb.cision.com/Main/12318/2597980/895728.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.