Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-01-22

CombiGene: CombiGenes styrelse beslutar om företrädesemission av aktier

Styrelsen i CombiGene AB (publ) ("CombiGene" eller "Bolaget") har
beslutat om en företrädesemission av aktier om cirka 10,2 MSEK för
befintliga aktieägare ("Erbjudandet" eller "Företrädesemissionen").
Det kapital som tillförs Bolaget genom Erbjudandet skall främst
användas till att finansiera Bolagets utveckling av
tillverkningsprocessen för läkemedelskandidaten CG01 i samarbete med
Cell and Gene Therapy Catapult (CGT Catapult). Samarbetet syftar till
att utveckla en komplett och slutgiltig tillverkningsmetod som kommer
göra det möjligt för CombiGene att gå vidare till kommersiell
GMP-tillverkning och därefter kliniska försök.

Företrädesemission

Bakgrund
Bolaget uppnådde under 2017 planenligt tre viktiga milstolpar: en
dos-responsstudie, en preklinisk "proof-of-concept"-studie och en
"human expression"-studie. Samtliga studier gav positiva resultat.
Nästa steg i utvecklingen av en fungerande terapi mot svårbehandlad
epilepsi är framtagandet av tillverkningsprocessen som CombiGene
kommer att genomföra i samarbete med brittiska Catapult. För denna
nya fas behöver Bolagets rörelsekapital stärkas. Bolagets målsättning
är att påbörja en klinisk studie 2019/2020.

Villkor för Erbjudandet
Vid full teckning i Erbjudandet tillförs Bolaget cirka 10,2 MSEK före
emissionskostnader. Erbjudandet avser högst 3 004 042 aktier. För
varje befintlig aktie på avstämningsdagen den 5 februari 2018 erhålls
en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter berättigar till
teckning av två (2) nya aktier till en teckningskurs om 3,40 SEK per
aktie. Genom Erbjudandet kan aktiekapitalet komma att öka med högst
300 404,20 SEK till 1 952 627,20 SEK. Antalet aktier kan öka med
högst 3 004 042 aktier till 19 526 272 aktier. Allmänheten ges
möjlighet att teckna aktier i Erbjudandet utan företrädesrätt.

Erbjudandet kommer att genomföras enligt följande preliminära
tidsplan:

· Memorandum avseende Erbjudandet beräknas offentliggöras den 9
februari 2018.

· Sista dag för handel med aktier i CombiGene inklusive rätt att
deltaga i Erbjudandet är den 1 februari 2018.

· Första dag för handel exklusive rätt att deltaga i Erbjudandet är
den 2 februari 2018.

· Avstämningsdag för deltagande i Erbjudandet är den 5 februari
2018.

· Teckningsperioden löper från och med den 12 februari till och med
den 28 februari 2018.

· Handel med teckningsrätter äger rum från och med den 12 februari
till och med den 26 februari 2018.

· Handel med BTA äger rum på AktieTorget från och med den 12
februari 2018 fram till dess att emissionen registrerats hos
Bolagsverket vilket beräknas att ske i slutet av mars 2018.

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar kommer att
publiceras på Bolagets hemsida www.combigene.com, AktieTorgets
hemsida www.aktietorget.se samt på Aktieinvests hemsida
www.aktieinvest.se innan teckningsperioden startar.

Viktig information
EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA,
AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA
ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION

DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER
KRÄVA REGISTRERINGS

- ELLER ANDRA ÅRGÄRDER UTÖVER DEM SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CombiGene AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss-bruksförordning.
Informationen lämnades, genom vd Jan Nilssons försorg, för
offentliggörande den 22 januari 2018.

CombiGene AB (publ)
Jan Nilsson, VD
Tel: +46 (0)704 66 31 63
jan.nilsson@combigene.com

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och
modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska
studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i
dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan
komma epilepsipatienter tillgodo, men metoden kan ha potential att
utvecklas så att den även kan användas mot andra neurologiska
sjukdomar.

CombiGene har kontor på Medicon Village i Lund och bygger på
forskningsresultat från Lunds Universitet och Köpenhamns universitet.
Bolaget är publikt och är noterat på AktieTorget. www.combigene.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/combigene/r/combigenes-styrelse-beslutar-om-fo...
http://mb.cision.com/Main/12318/2435342/780224.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.