Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-25

Comintelli: Bokslutskommuniké 2019

Finansiell sammanfattning

[image]

1) Eget kapital i relation till balansomslutningen.
2) Nyckeltalet har beräknats utifrån antalet aktier vid periodens
utgång; 7 490 000 både december 2019 och 2018.

Kommentarer till bolagets resultat och finansiella ställning
Bolagets intäkter för det fjärde kvartalet blev 6,0 mkr (8,9 mkr) och
rörelseresultatet efter avskrivningar, EBITA, +0,2 mkr (+3,9 mkr),
+3,9 % (+43,5 %). Även årets sista kvartal har präglats av
tillväxtfrämjande satsningar i syfte att skapa långsiktig tillväxt
och skalbarhet. Intäkterna för helåret 2019 blev 21,4 mkr (21,3 mkr)
och rörelseresultatet efter avskrivningar, EBITA, -1,4 mkr (+3,2
mkr).

Kassaflödet under det fjärde kvartalet blev -0,1 mkr och -2,0 mkr för
helåret varav 1,0 mkr amortering av räntebärande skulder. Totala
räntebärande skulder uppgick vid årets slut till 2,4 mkr (3,4 mkr).

Balansposten "Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter" minskade i
kvartalet från 16,4 mkr till 14,0 mkr.

Bolaget avser att erbjuda Intelligence2day® som renodlad
prenumerationstjänst (SaaS). I syfte att nå effektiv uppskalning har
en IT-infrastruktur för SaaS utvecklats. I linje med Bolagets
redovisningsprinciper har balansering av utvecklingskostnaden för
detta avgränsade projekt gjorts. Balanseringen, 647 tkr, är gjord
under det fjärde kvartalet och är till största delen att hänföra till
anställd personal.

Redovisningsmetoden för balansposten "Upplupna intäkter" avseende
valutaeffekter har förändrats. Valutaeffekterna för de upplupna
intäkterna hanteras från och med det fjärde kvartalet 2019 som
operativa poster mot tidigare finansiella poster. Valutaeffekterna
för de upplupna intäkterna har för det fjärde kvartalet 2019 belastat
det operativa resultatet med 454 tkr (ökade intäkter 10 tkr och ökade
övriga rörelsekostnader 464 tkr). För helåret 2019 har det operativa
resultatet påverkats positivt med 163 tkr (ökade intäkter 859 tkr och
ökade övriga rörelsekostnader 696 tkr) till följd av valutaeffekter
för de upplupna intäkterna. Motsvarande omräkningar har inte gjorts
för räkenskapsåret 2018.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning görs för räkenskapsåret 2019.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisor.

Bolagets ARR (Årligen återkommande intäkter) ökade i det fjärde
kvartalet från 16,2 mkr till 17,0 mkr. För definition av ARR, se sid
13.

[image]

Comintelli ökar årligen återkommande intäkter (ARR) till 17,0 mkr.

Väsentliga händelser under perioden oktober - december 2019

· Etablering av försäljningskontor i Chicago, USA, och Christian
Bjersér utsedd som VD för det amerikanska dotterbolaget.

· Comintelli's Intelligence2day® blev utnämnd till en av de mest
betydelsefulla plattformarna för omvärldsbevakning- och analys i en
utvärdering genomförd av Forrester Research, ett av världens ledande
IT-analysföretag.

· Roine Gabrielsson invaldes som styrelseledamot på extra
bolagsstämma den 2 december 2019.

· En standardiserad säljprocess, internt kallad "säljmotor", har
tagits fram och implementerats.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· För att tydliggöra den underliggande tillväxten har bolaget börjat
rapportera det kommersiella nyckeltalet ARR (Annual Recurring
Revenues; "årligen återkommande intäkter").

· Comintelli deltog i februari på två aktiekvällar med Aktiespararna
på temat Software as a Service (SaaS).

VD har ordet

Resan mot SaaS
Bolaget tillfördes 6,0 mkr vid noteringsemissionen i november 2018.
Emissionslikviden har bidragit till genomförandet av flera initiativ
under 2019;

i. etablering av försäljningskontor i Chicago, USA,
ii. utvecklat SaaS-infrastruktur för att effektivt kunna skala upp
till betydligt fler kunder

iii. lanserat nya versioner av Intelligence2day® som innehåller fler
funktioner baserade på Artificiell Intelligens (AI) och Machine
Learning-teknologi,

iv. förstärkt marknadsföring genom kontakter med oberoende analytiker
och rådgivare t ex Forrester Research

v. byggt en intern standardiserad "försäljningsmotor" för generering
av betydligt fler kunder.

Även om några av initiativen har tagit något längre tid än planerat
känner jag att denna omställning har varit helt nödvändig och är nu
ett fundament för att kunna ta höjd för en skalbar tillväxt inom
prenumerationstjänster (SaaS).

Nettoomsättning
Koncernens nettoomsättning uppgick under årets fjärde kvartal till 5,9
mkr. Motsvarande kvartal föregående år var bolagsgruppens hittills
starkaste kvartal med en nettoomsättning på 8,9 mkr.
Nettoomsättningen för helåret blev 20,3 mkr vilket inte riktigt nådde
upp till de 20,9 mkr för året innan. Resultatmässigt skiljde sig de
två halvåren åt där det första halvåret visade ett negativt
rörelseresultat efter avskrivningar, EBITA, -3,2 mkr medans det andra
halvåret visade ett positivt resultat med +1,8 mkr.

Som ett ytterligare steg in i prenumerationsekonomin har vi haft för
avsikt att förtydliga den underliggande tillväxten och rapportera
både finansiella såväl som kommersiella nyckeltal. Vi har bedömt det
kommersiella nyckeltalet ARR (Annual Recurring Revenues; "årligen
återkommande intäkter") som det mest lämpade för att tydliggöra den
underliggande tillväxten. Bolagets ARR för det fjärde kvartalet är
17,0 mkr att jämföra med 16,2 mkr för det tredje kvartalet. Denna bas
av återkommande intäkter skapar för oss en ökad framtidssäkerhet.
Andelen kunder som väljer att avsluta sina licenser, s.k. churn rate,
är fortsatt låg.

Marknad & Kunder
Vi lever alla i en tid av digital transformation med accelererande
förändringstakt och en exponentiell ökning av data. Den spelplan där
Comintelli verkar har för första gången definierats genom det globalt
erkända IT-analysföretaget Forrester Research och benämnts "Market
and Competitive Intelligence Platforms" (M&CI). Vi på Comintelli
uppskattar detta tydliggörande av spelplan för avancerad
omvärldsbevakning- och analys. I en utvärdering genomförd av
Forrester Research blev Comintelli's Intelligence2day® utnämnd till
en av de mest betydelsefulla plattformarna för omvärldsbevakning- och
analys. Makrotrenden talar för ökad användning av M&CI-teknologi.
Comintelli's lösning erbjuder automatiskt processande med hjälp av
avancerad sökteknologi och Artificiell Intelligens.
Informationsflödet analyseras, visualiseras och distribueras på ett
kundvänligt sätt.

Under året tecknades avtal med betydligt fler nya kunder än under de
senaste åren och då framför allt under årets sista fyra månader. De
nya kundavtalen är i snitt mindre än tidigare år vilket är i linje
med strategin att öka volymerna inom en prenumerationsbaserad
intäktsmodell.

Försäljning
Med ett flertal genomförda initiativ och fundamenta på plats är mitt
absoluta fokus att generera försäljning. Bolagets nya säljmotor
(säljprocess) blir mitt viktigaste instrument för att strukturerat
och långsiktigt säkerställa utväxling av intäkterna.

För att snabbare generera intäkter har flera återförsäljare knutits
till bolaget. Dessa återförsäljare har rörlig ersättning vilket också
reducerar bolagets realiserade bruttomarginal. Genom en
standardiserad SaaS-plattform kommer skalbarhet i affärsmodellen nås
genom förkortade leverans- och uppgraderingstider samt reducerade
support- och driftskostnader.

Övrigt
Comintelli deltog i februari på två aktiekvällar med Aktiespararna på
temat Software as a Service (SaaS); "vad särskiljer dessa IT-bolag
från andra branscher och hur kan dessa bolag analyseras". Min
presentation finns att se på vår nyligen uppdaterade IR sida
www.comintelli.com/IR.

Finansiell kalender
Delårsrapport för 2020 års första kvartal offentliggörs onsdagen den
20 maj 2020.

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019 kommer
att offentliggöras senast onsdagen den 15 april 2020 och därmed
senast tre veckor före årsstämman.

Årsstämma för räkenskapsåret 2019 hålles i Kista onsdagen den 6 maj
2020.

För ytterligare information

Jesper Martell Peter Mörsell

VD, Comintelli AB CFO, Comintelli AB

Telefon: 070 622 98 31 Telefon: 070 543 73 95

E-post: jesper.martell@comintelli.com E-post: peter.morsell@comintelli.com

Om Comintelli AB

Comintelli (www.comintelli.com) är ett svenskt mjukvaruföretag som
grundades 1999 som en spin-off från Ericsson. Bolaget har utvecklat
och licensierar ut en molnbaserad tjänst (s.k. Software as a Service,
SaaS) för omvärldsbevakning och -analys kallad Intelligence2day®
(www.intelligence2day.com).

Intelligence2day® används idag av såväl mindre företag som större
globala organisationer. Dessa kunder använder tjänsten för att
lättare navigera i, och skapa mening och insikter ur, en allt
snabbare växande informationsmängd. Information som ofta är
ostrukturerad och härleds från ett stort antal informationskällor.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/comintelli/r/bokslutskommunike-2019,c3045162
https://mb.cision.com/Main/17602/3045162/1200507.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.