Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-23

Comintelli: Bokslutskommuniké 2020

Finansiell sammanfattning

[image]
 

1) Eget kapital i relation till balansomslutningen.

2) Nyckeltalet har beräknats utifrån antalet aktier vid periodens utgång; 7 490 000 både december 2020 och december 2019.

Kommentarer till bolagets resultat och finansiella ställning

Bolagets totala intäkter för det fjärde kvartalet uppgick till 3,7 mkr (6,0 mkr). För helåret 2020 uppgick de totala intäkterna till 19,3 mkr (21,4 mkr). Bland "Övriga rörelseintäkter" finns för helåret 2020 0,3 mkr (0,0 mkr) för erhållna bidrag för det statliga coronastödet "korttidsarbete". Vidare finns under "Övriga rörelseintäkter" för helåret 2020 0,7 mkr (1,1 mkr) hänförda till valutakursvinster av rörelsekaraktär.

Rörelseresultatet efter avskrivningar, EBITA, uppgick i det fjärde kvartalet till -1,2 mkr (+0,2 mkr). Bland "Övriga rörelsekostnader" finns 0,9 mkr (0,5 mkr) hänförda till valutakursförluster av rörelsekaraktär. Bolagets kostnadsnivå är fortsatt på en betydligt lägre nivå än motsvarande period föregående år.

Helåret 2020 visar ett positivt rörelseresultat efter avskrivningar, EBITA, med +0,4 mkr (-1,4 mkr). Trots lägre försäljning och högre negativa valutakursförluster av rörelsekaraktär än under 2019 (-1,5 mkr helåret 2020 och +0,3 mkr helåret 2019), så har resultatet förbättrats. Detta till följd av en effektivare operativ drift med väsentligt lägre kostnader. Under det första halvåret erhölls 0,2 mkr (kostnadsreduktioner) i sänkta arbetsgivaravgifter som del av de statliga coronastöden. Resultatet efter skatt för helåret 2020 blev -0,3 mkr.

Intelligence2day® erbjuds som renodlad prenumerationstjänst (SaaS). I syfte att nå effektiv uppskalning har en ny IT-infrastruktur för SaaS utvecklats. Balansering av utvecklingskostnader har i det fjärde kvartalet gjorts med 0,4 mkr (helåret 2020 1,2 mkr) och är att hänföra till anställda medarbetare.

Balansposten "Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter" har från det tredje kvartalet 2020 minskat från 15,7 mkr till 12,8 mkr. Balansposten består mestadels av resultatförda, men ännu inte fakturerade intäkter vilket är i enlighet med bolagets redovisningsprinciper för licensförsäljning.

Kassaflödet under årets fjärde kvartal blev -1,0 mkr (-0,1 mkr), drivet av ett negativt resultat. För helåret 2020 blev kassaflödet positivt med +2,2 mkr (-2,0 mkr) där upptagande av Brygglån från Almi bidrog med 2,0 mkr.

Totala räntebärande skulder uppgick vid det fjärde kvartalets utgång till 4,2 mkr (2,4 mkr). Den checkkredit på 2,0 mkr som Bolaget erhöll under årets första kvartal är per 31 december 2020 outnyttjad.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning görs för räkenskapsåret 2020.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Bolagets ARR (årligen återkommande intäkter) ökade i det fjärde kvartalet från 18,6 mkr till 18,8 mkr.
För definition av ARR, se sid 13.

Comintelli ökar årligen återkommande intäkter (ARR) till 18,8 mkr.

Väsentliga händelser under perioden oktober - december 2020

  • Comintellis amerikanska dotterbolag har förstärkt sin försäljningsorganisation genom anställning av en senior säljare inom nyförsäljning, merförsäljning befintliga kunder samt med ansvar för stora kundkonton.
  • Comintellis VD, Jesper Martell, invaldes i Council of Competitive Intelligence Fellows.
  • Bolaget medverkade på branschens största event; SCIP Virtual IntelliCon 2020.
  • Bolaget deltog på Aktiespararnas Stora Aktiedagen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Kari Syrjä har rekryterats som Vice President Sales för Europa.
  • Omställningen till ett digitalt och skalbart säljflöde som ger förutsägbar tillväxt har fortsatt.

   VD har ordet

Det gångna pandemiåret 2020 har karaktäriserats av stor osäkerhet och oförutsägbarhet. Vi har dock snabbt lyckats anpassa oss till de nya förutsättningarna. Den digitala transformationen har fungerat väl då vi redan innan coronapandemin till stora delar var digitaliserade och vana att arbeta på distans. Vi har genomfört ett antal kostnadsreduktioner och tagit del av relevanta statliga stödpaket. Även om nyförsäljningen drabbats, så har försäljningen till befintliga kunder varit fortsatt stabil. Detta har lett till både positivt rörelseresultat för helåret och bättre resultat än föregående år, samt ett positivt kassaflöde.

Nettoomsättning och resultat

Under årets sista kvartal uppgick bolagets nettoomsättning till 3,6 mkr, vilket är 39 % lägre än motsvarande period föregående år (5,9 mkr). Rörelseresultatet efter avskrivningar, EBITA, uppgick i fjärde kvartalet till  -1,2 mkr att jämföra med +0,2 mkr motsvarande period föregående år.

Helårsomsättningen landade på 18,3 mkr och därmed 10 % lägre än föregående års 20,3 mkr. Coronapandemin har haft en negativ påverkan på årets nykundsförsäljning där vi upplevt att många presumtiva kunder skjutit på sina beslutsprocesser. Försäljningen till befintliga kunder har däremot varit fortsatt stabil.

För helåret blev rörelseresultatet efter avskrivningar, EBITA, +0,4 mkr vilket är 1,8 mkr högre än föregående år (-1,4 mkr). Redan innan coronapandemin reducerade vi bolagets kostnadsnivå och detta omställningsarbete accelererade under året. Den signifikant reducerade kostnadsnivån genom bl. a personalanpassningar, lägre lokalkostnader och förenklade arbetssätt, har medfört att vi kunde visa ett positivt rörelseresultat med 0,4 mkr för helåret.

Bolagets ARR (Annual Recurring Revenues; "årligen återkommande intäkter") ökar från 18,6 mkr vid utgången av årets tredje kvartal till 18,8 mkr vid utgången av årets fjärde kvartal.

[image] Comintelli ökar årligen återkommande intäkter (ARR) till 18,8 mkr.

Osäkerhet i omvärlden ökar behovet av Intelligence2day®

På kort sikt har den ökade osäkerheten i omvärlden inneburit att företag blir försiktigare, vilket vi märkt i kunders beslutsprocesser. På längre sikt bedömer vi att efterfrågan på verktyg för omvärldsbevakning och -analys kommer att öka i takt med behovet av att vara bättre förberedda på omvärldsförändringar. Detta gynnar Comintelli på sikt och ger oss goda förutsättningar att öka försäljningen av Intelligence2day®.

Fokuserad försäljning

Vi kraftsamlar och fokuserar våra insatser ännu tydligare mot de områden där vi redan är och kan bli starka. Vi fokuserar på ett färre antal kundsegment med syftet att skapa ytterligare kundvärden och affärer.

Ett flertal initiativ är redan levererade och jag tänker då bl. a på nyutvecklade AI-baserade analysfunktioner och en ny plattform för prenumerationstjänster (SaaS). Den nya infrastrukturen medför en effektivare och mer skalbar leveransplattform med kostnadsfördelar.

Digital marknadsföring och leadsgenerering

Vi har kommit långt med att bygga ett mätbart och skalbart säljflöde som ger förutsägbar tillväxt. En digital road map har tagits fram som stöd för en kontrollerad utveckling av antal leads och försäljning.

Produktion av kundrelevant content har prioriterats och utgör ett operativt redskap att marknadsföra Intelligence2day®. Ett flertal webinars har genomförts och flera är inplanerade. Dessa webinars är branschinriktade och ger en betydligt bättre träffbild än tidigare fysiska och mer generellt hållna event. Samarbetet med vår tyska samarbetspartner SVP Deutschland har gått över förväntan där vi hållit ett antal webinars tillsammans. Ett antal s.k. ambassadörer har knutits till bolaget där vi får access till relevanta nätverk och ingångar till företag.

Försäljningen till befintliga kunder har fungerat väl, men kan utvecklas ytterligare. Ett antal add-on paket till Intelligence2day är under framtagande för att kunna erbjudas till samtliga kunder.

Resursförstärkningar

I syfte att generera leads och försäljning genomför vi resurs- och kompetensförstärkningar inom flera områden. Samarbetet med vår digitala marknadsföringsbyrå för generering av leads har både utökats och intensifierats. I höstas förstärkte Comintelli Inc., USA, sin försäljningsorganisation genom anställning av en erfaren säljare i Jeff Mansfield. Alldeles nyligen rekryterades Kari Syrjö i rollen som Sales Director för Europa. Vi ser fram emot deras bidrag till bolagets försäljning under 2021.

Sammanfattningsvis

Den rådande osäkerheten i omvärlden leder till ett ökat behov av omvärldsanalys. När vi efter ett omtumlande år nu går in i 2021 med nödvändiga fundamenta på plats läggs ännu mer fokus på generering av leads och försäljning.

Comintelli har ett kompetent, erfaret team med en avancerad, välbeprövad, prisbelönt mjukvaruplattform. Vi har genomfört nödvändiga investeringar i AI/SaaS-plattform samt på USA-marknaden.

Med digitaliserad marknadsföring och nya säljresurser på plats är det min bedömning att Comintelli har goda möjligheter att flytta fram sina positioner på en växande marknad för omvärldsinsikter.

Med vänlig hälsning,

Jesper Martell

VD Comintelli AB

Finansiell kalender

Delårsrapport för 2021 års första kvartal offentliggörs tisdagen den 18 maj 2021.

Årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2020 kommer att offentliggöras senast tisdagen den 27 april 2021 och därmed senast tre veckor före årsstämman.

Årsstämma för räkenskapsåret 2020 hålles i Kista alternativt digitalt tisdagen den 18 maj 2021.

Delårsrapport för 2021 års andra kvartal offentliggörs torsdagen den 26 augusti 2021.

Delårsrapport för 2021 års tredje kvartal offentliggörs onsdagen den 17 november 2021.

Bokslutskommuniké för 2021 offentliggörs onsdagen den 23 februari 2022.

För ytterligare information:

Jesper Martell VD, Comintelli AB

Telefon: 070 622 98 31

E-post: jesper.martell@comintelli.com

 

Peter Mörsell, CFO, Comintelli AB

T elefon: 070 543 73 95

E-post: peter.morsell@comintelli.com

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.