Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-27

Comintelli: Delårsrapport, januari - juni 2019

Comintelli AB Delårsrapport Q2 20190827
(https://mb.cision.com/Public/17602/2889213/8ee1adada19f6b9e.pdf)

(https://mb.cision.com/Public/17602/2889213/8ee1adada19f6b9e.pdf)Finansiell
sammanfattning

+-----------------------+------++-----++------++-----++++++--+
|Sammandrag av | April-Juni | Januari-Juni |Helår |
|koncernens finansiella | | | |
|utveckling | | | |
+-----------------------+------++-----++------++-----++++++--+
| | 2019 ||2018 || 2019 ||2018 || 2018 |
+-----------------------+------++-----++------++-----++++++--+
|Rörelsens intäkter, tkr| 3 930||4 645|| 8 102||9 671||21 300|
+-----------------------+------++-----++------++-----++++++--+
|Rörelsens kostnader, | 5 879||4 246||11 284||8 784||18 063|
|tkr | || || || || |
+-----------------------+------++-----++------++-----++++++--+
|Rörelseresultat efter |-1 948|| 399||-3 182|| 887|| 3 237|
|avskrivningar, EBITA, | || || || || |
|tkr | || || || || |
+-----------------------+------++-----++------++-----++++++--+
|Resultat efter |-1 945|| 679||-2 932||1 532|| 3 123|
|finansiella poster, | || || || || |
|EBT, tkr | || || || || |
+-----------------------+------++-----++------++-----++++++--+
|Räntebärande skulder | 2 625||5 276|| 2 652||5 276|| 3 419|
|vid periodens utgång | || || || || |
+-----------------------+------++-----++------++-----++++++--+
|Soliditet 1) | 64,3%||50,5%|| 64,3%||50,5%|| 69,0%|
+-----------------------+------++-----++------++-----++++++--+
|Vinst per aktie efter | -0,26|| 0,05|| -0,39|| 0,18|| 0,33|
|skatt 2) | || || || || |
+-----------------------+------++-----++------++-----++++++--+

1) Eget kapital som andel av balansomslutningen.

2) Aktiesplit 2:1, dubblade antalet aktier från 3 245 000 till 6 490
000. Därefter nyemission hösten 2018,

1 000 000 aktier, till totalt 7 490 000 aktier. Nyckeltalet har
beräknat utifrån antalet aktier vid periodens utgång.

Kommentarer till bolagets resultat och finansiella ställning för det
andra kvartalet

Rörelsens totala intäkter för det andra kvartalet blev 3,9 mkr och
resultatet efter finansiella poster -1,9 mkr. Lägre intäkter samt
förstärkning av organisationen och tillväxtfrämjande satsningar har
medfört ett lägre resultat efter finansiella poster än motsvarande
period föregående år, vilket var +0,7 mkr.

Periodens kassaflöde blev -2,8 mkr genom ett negativt resultat och
amortering av lån, 0,4 mkr. Årets ackumulerade kassaflöde är -2,2 mkr
inberäknat 0,9 mkr amortering av lån. Förutbetalda kostnader och
Upplupna intäkter vid periodens utgång är 13,4 mkr.

Vid negativt resultat gör bolaget för kvartalen 1-3 ingen värdering av
behovet för förändring av uppskjuten skattefordran. Översyn görs
däremot i samband med helårsbokslutet.

Koncernredovisning har upprättats för samtliga kvartal och
jämförelseperioder.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisor.

Väsentliga händelser under perioden april - juni 2019

· Satsningen på den amerikanska marknaden har under perioden
fortsatt med tillförande av resurser i dotterbolaget Comintelli Inc.

· Deltagande i branschmässor som SCIP i Orlando, USA och CiMi.con i
Berlin samt kundwebinars.

· Breddning av försäljningskapaciteten genom att knyta
återförsäljare, med rörlig ersättning, till bolaget.

· Intensifierade marknadsföringskampanjer och filmer på sociala
medier.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Anställning av ny säljare som kommer från branschen som börjar
under september.

· I samarbete med kunder har en ny programrelease av
Intelligence2day® färdigställts med bl. a förbättrat
användargränssnitt och fler AI-baserade funktioner såsom
trendklusters.

· Ny paketering och prismodell av Intelligence2day som är mer
anpassad för prenumeration.

· Påbörjad flytt av mjukvaruplattformen Intelligence2day till en ren
SaaS miljö.

VD har ordet

Koncernens nettoomsättning uppgick under det andra kvartalet till 3,9
mkr att jämföra med 4,5 mkr under det andra kvartalet 2018, en
minskning med 14%.

Mitt absoluta fokus är att kapitalisera på de investeringar bolaget
gjort för att driva försäljning. Resurser har tillförts Comintellis
amerikanska dotterbolag där satsningen fortsätter. Comintelli har
fått många lovande kundcase genom deltagandet i flera branschmässor
som SCIP i Orlando, Florida och CiMi.con i Berlin. Flera kundwebinars
har hållits, senast ett med temat Augmented intelligence med ca 140
deltagare. Efter att en ny och större programrelease har
implementerats kan resurser i organisationen allokeras till
kundmötet. Flera återförsäljare, med rörlig ersättning, har knutits
till bolaget. Anställning har skett av en ny säljare med uppstart i
september. Eftersom vår nya medarbetare kommer från branschen innebär
det en kort startsträcka.

En ny programrelease av Intelligence2day® har färdigställts under
juli. Programreleasen har framtagits i nära dialog med kunder och
innehåller bl. a. ett förbättrat användargränssnitt och fler AI
baserade funktioner, såsom trendklusters.

I syfte att nå fler presumtiva kunder erbjuds en automatiserad och
molnbaserad lösning (s.k. Software as a Service). Initiala kostnader
har tagits för både programuppdatering, organisation och
marknadsaktiviteter. VI har påbörjat en flytt av hela vår
mjukvarumiljö till en mer renodlad SaaS miljö. Detta kommer att
avsevärt korta ned leveranstiderna, öka skalbarheten och minska
kostnaderna på sikt. Med ökad andel prenumerationsförsäljning kommer
intäkterna jämnas ut mera framöver.

Bolagets intäktsmodell bygger på att hela licensintäkten redovisas som
en intäkt i resultaträkningen när avtal signeras med kund och
leverans skett. Intäkterna periodiseras alltså inte över avtalstiden.
Motbokningen blir upplupna intäkter i balansräkningen. Fakturering
sker därefter, oftast årsvis, under avtalsperioden. Intäktsmodellen
kan medföra betydande kvartalssvängningar. Under det andra kvartalet
kom inte bolaget till avslut i flera av de försäljningsprocesser som
planerats, vilket vi självfallet inte är tillfreds med.
Kvartalssvängningarna framöver kommer att minska i takt med högre
andel prenumerationsförsäljning.

Jag är övertygad om att vi nu genomför rätt saker för att kunna växa
på sikt. Våra kunder är mycket lojala och genom fler
försäljningskanaler blir bolagets affärsmodell än mer skalbar. Jag
ser med stor tillförsikt framemot Comintellis fortsatta resa!

Denna information är sådan information som Comintelli AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 27 augusti 2019.

Nästa rapport

Delårsrapport för tredje kvartalet 2019 släpps 21 november 2019.

För ytterligare information

Jesper Martell Peter Mörsell
VD, Comintelli AB CFO, Comintelli AB
Telefon: 070 622 98 31 Telefon: 070 543 73 95
E-post: jesper.martell@comintell E-post: peter.morsell@comintelli
i .
. c
c o
o m
m

Web: www.comintelli.com/IR (här
finns samtliga rapporter).

Om Comintelli AB

Comintelli AB (COMINT) är ett svenskt mjukvaruföretag som grundades
1999 som en spin-off från Ericsson. Bolagets affärsidé är att
utveckla och licensiera en molnbaserad tjänst för omvärldsbevakning
och -analys kallad Intelligence2day®.

Tjänsten används idag av såväl mindre företag som större globala
organisationer. Dessa kunder använder Intelligence2day® för att
lättare navigera i, och skapa mening och insikter ur, en allt
snabbare växande informationsmängd. Information som ofta är
ostrukturerad och härleds från ett stort antal källor.

Intelligence2day® är synnerligen lämpad för företag som är verksamma
inom branscher präglade av hög förändringstakt och omfattande volymer
av ostrukturerad information. För dessa företag är det av stor vikt
att tidigt identifiera till exempel trender, hot och möjligheter, och
att anpassa den egna affärsstrategin därefter. Comintellis kunder
återfinns särskilt inom branscher som kemi/energi, läkemedel/
sjukvård och IT/telekom, till exempel AkzoNobel, DSM, Essity och
Tetra Pak.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/comintelli/r/delarsrapport--januari---juni-20...
https://mb.cision.com/Main/17602/2889213/1096290.pdf
https://mb.cision.com/Public/17602/2889213/b818686404323018.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.