Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-08-25

Comintelli: Delårsrapport januari - juni 2020

Comintelli-AB-Delårsrapport-Q2-2020 (https://mb.cision.com/Public/17602/3180483/ba0836d28c7899c5.pdf)

 

Finansiell sammanfattning
 

[image]

1) Eget kapital i relation till balansomslutningen.
2) Nyckeltalet har beräknats utifrån antalet aktier vid periodens utgång; 7 490 000 både juni 2020 och juni 2019.

 

Kommentarer till bolagets resultat och finansiella ställning

Bolagets totala intäkter för det andra kvartalet uppgick till 3,3 mkr (4,1 mkr). Bland "Övriga rörelseintäkter" finns 0,1 mkr (0,2 mkr) hänförda till valutakursvinster av rörelsekaraktär och 0,3 mkr för erhållna bidrag för det statliga coronastödet "korttidsarbete".

Rörelseresultatet efter avskrivningar, EBITA, uppgick i det andra kvartalet till -1,4 mkr (-1,9 mkr). Bland "Övriga rörelsekostnader" finns 0,6 mkr (0,2 mkr) hänförda till valutakursförluster av rörelsekaraktär. Bolagets kostnadsnivå har reducerats vilket, trots lägre intäkter, har medfört ett förbättrat rörelseresultat jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

Eftersom de finansiella valutakurseffekterna vid helårskiften nettobokförs görs nu på samma även i delårsrapporterna. De finansiella valutakursvinsterna och valutakursförlusterna är upptagna under "Räntekostnader och liknande poster" där även historiska justeringar har gjorts för att få jämförbarhet.

Intelligence2day[®] kommer att erbjudas som renodlad prenumerationstjänst (SaaS). I syfte att nå effektiv uppskalning utvecklas en ny IT-infrastruktur för SaaS. Balansering av utvecklingskostnader har i det andra kvartalet gjorts med 0,5 mkr och är att hänföra till anställda medarbetare.

Som en del av bolagets omställningsarbete har bolaget tagit del av relevanta delar av de statliga stödpaketen till följd av coronapandemin. Det andra kvartalet har påverkats positivt av "korttidsarbete" (0,3 mkr som intäktsförts), "amorteringsfrist på lån" hos Almi och "sänkta arbetsgivaravgifter" (0,2 mkr i kostnadsreduktioner). Under det andra kvartalet beviljades också ett brygglån på 2,0 mkr hos statliga Almi men där utbetalningen inte påverkade det andra kvartalet.

Balansposten "Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter" har från det första kvartalet 2020 gått ned från 13,9 mkr till 10,1 mkr. Balansposten består mestadels av resultatförda men ännu inte fakturerade intäkter vilket är i linje med bolagets redovisningsprinciper för licensförsäljning.

Den checkkredit på 2,0 mkr som Bolaget erhöll under årets första kvartal är per 30 juni 2020 helt outnyttjad.

Kassaflödet under årets andra kvartal blev +1,4 mkr (-2,8 mkr). Fakturering av tidigare resultatförda intäkter under kvartalet har bidragit till det positiva kassaflödet. Totala räntebärande skulder uppgick vid det andra kvartalets slut till 2,4 mkr (2,6 mkr).

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Bolagets ARR (årligen återkommande intäkter) ökade i det andra kvartalet från 17,6 mkr till 18,2 mkr.

För definition av ARR, se sid 13. 

[image]

Comintelli ökar årligen återkommande intäkter (ARR) till 18,2 mkr.

 

Väsentliga händelser under perioden april - juni 2020

Eventet IntelliSummit™ 2020 ställdes om till att bli helt digitalt och därmed det första helt digitala eventet, Virtual IntelliSummit™ 2020, inom Market & Competitive Intelligence

  • Implementerat ett omställningsprogram för att ställa om verksamheten bl. a digital marknadsföring och kostnadsreduktioner
  • Tagit del av relevanta delar av de statliga stödpaketen
  • Beviljats brygglån på 2,0 mkr från statliga Almi
  • Förlängt och utökat ett licensavtal med befintlig kund med ett totalt ordervärde om 7,1 mkr, varav ett utökat ordervärde om 1,5 mkr. Som offentliggjordes i pressmeddelande den 8 juni 2020 kommer ordervärdet om 7,1 mkr resultatföras i september 2020 i samband med att nuvarande licensavtal löper ut
  • Tecknat ett nytt tvåårigt licensavtal med ett nordamerikabaserat, multinationellt finansbolag med ett totalt ordervärde om 1,5 mkr, vilket offentliggjordes i pressmeddelande den 25 juni 2020

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Omställning till digital marknadsföring och försäljning

 

   VD har ordet

Nettoomsättning och resultat

Bolagets nettoomsättning uppgick under årets andra kvartal till 2,9 mkr, vilket är 24 % lägre än motsvarande period föregående år (3,9 mkr.)  Vårt rörelseresultat efter avskrivningar, EBITA, uppgick i kvartalet till -1,4 mkr, vilket är en förbättring jämfört med -1,9 mkr motsvarande period 2019. Bolagets kostnadsstruktur har reducerats fortlöpande under 2020. Det har medfört att rörelseresultatet efter avskrivningar (EBITA), trots lägre omsättning, är högre i det andra kvartalet än föregående år.
Bolagets ARR (Annual Recurring Revenues; "årligen återkommande intäkter") för årets andra kvartal ökar från 17,6 mkr vid utgången av årets första kvartal till 18,2 mkr. ARR är ett lämpligt nyckeltal för att tydliggöra den underliggande tillväxten och ett ytterligare steg in i prenumerationsekonomin. Denna bas av återkommande intäkter skapar en ökad framtidssäkerhet för oss, vilket vi haft nytta av under andra kvartalet.
 

Fortsatt osäkerhet i omvärlden

Omvärlden och marknadsförutsättningarna har i grunden påverkats och förändrats till följd av rådande coronapandemi. Comintelli erbjuder avancerad omvärldsbevakning- och analys. Makrotrenden för efterfrågan av avancerad omvärldsbevakning- och analys är fortsatt stark och kan till och med förstärkas av rådande situation av stora förändringar i omvärlden.

Det andra kvartalet har påverkats av en försiktighet i kunders beslutsprocesser pga coronapandemin, vilket påverkat främst nykundsförsäljningen. Försäljningen till befintliga kunder har däremot inte alls påverkats i samma omfattning. Comintellis kunder finns huvudsakligen inte i de värst drabbade branscherna, även om knappt någon bransch eller företag är opåverkade av coronapandemin.
Det är dock ännu för tidigt att göra en bedömning för hur bolagets försäljning kan tänkas påverkas av coronapandemin i ett något längre perspektiv.
 

Omställningsarbete

Under det andra kvartalet har ett omfattande omställningsarbete realiserats för att anpassa verksamheten till nya förutsättningar. Comintelli var väl förberedda på att arbeta på distans och leverera digitalt vilket har inneburit få avbrott i verksamheten. Flera delar av omställningsarbetet har gett snabba effekter och jag vill lyfta fram generella kostnadsreduktioner, säkerställande av likviditet och att vi lyckats ta del av relevanta statliga stödpaket.

Genom att ha gett befintliga kunder och partners extra uppmärksamhet för att öka möjligheten till merförsäljning och aktivt bearbetade av tidigare kontakter har vi till viss del parerat för trögheten i nykundsförsäljningen.

Vi bedömer att coronapandemin i grunden kommer förändra vårt sätt att marknadsföra oss och bedriva försäljning. Att påskynda omställningen till ett helt digitaliserat bolag har därför varit högt prioriterat inom ramen för omställningsarbetet. Denna omställning till digitaliserade processer har påskyndats genom de förändrade förutsättningarna som coronapandemin medfört.
 

Försäljning

Den allmänna omvärldsoron sedan slutet av mars har medfört att vår tillväxtresa bromsats upp temporärt, men jag kan ändå konstatera att vi snabbt lyckats parera krisen och är redo för omstart efter sommaren. På Comintelli har vi valt att se den ökade förändringstakten som en källa till nya möjligheter. Behovet av omvärldsbevakning och analys bedöms öka på lång sikt och vi har goda förutsättningar att förstärka vår globala position på denna marknad.

För att kunna skala upp antalet kunder på ett mer effektivt sätt har vi under andra kvartalet fortsatt den intensiva utvecklingen av vår nya infrastruktur inom prenumerationstjänster (SaaS). Denna plattform kommer möjliggöra utökad funktionalitet inom AI (Artificiell Intelligens) som hjälper kunder att tidigt upptäcka signaler och trender i omvärlden, så att de hinner förbereda sig i tid för framtiden.

Vår väg framåt är nu genom att återgå till försäljningsfokus. Inom marknadsföring och försäljning fortgår omställningsarbetet med att ställa om till digitala kundprocesser. Under hösten kommer bolagets websidor att uppdateras för att öka vår synlighet och besöksfrekvens i syfte att generera fler leads på våra målmarknader; Norden, Tyskland, Belgien, Nederländerna och Nordamerika.

Genom en ny plattform för prenumerationstjänster, digitala processer för marknadsföring och försäljning samt en dedikerad och erfaren organisation har vi skapat goda förutsättningar för ökad försäljning i den "nya normala" världen.

 

Med vänlig hälsning,
Jesper Martell
VD Comintelli AB

 

Finansiell kalender

Delårsrapport för 2020 års tredje kvartal offentliggörs tisdagen den 17 november 2020.

Bokslutskommuniké för 2020 offentliggörs tisdagen den 23 februari 2021.

Comintelli-AB-Delårsrapport-Q2-2020 (https://mb.cision.com/Public/17602/3180483/ba0836d28c7899c5.pdf)

Författare Comintelli

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.