Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-12

Comintelli: Delårsrapport januari - mars 2020

Comintelli AB Delårsrapport januari - mars 2020
(https://mb.cision.com/Public/17602/3109268/9caa42a57d6b0c06.pdf)

Finansiell

sammanfattning

[Finansiell sammanfattning 2020]

1) Eget kapital i relation till balansomslutningen.

2) Nyckeltalet har beräknats utifrån antalet aktier vid periodens
utgång; 7 490 000 både mars 2020 och mars 2019.

Kommentarer till bolagets resultat och finansiella ställning

Bolagets totala intäkter för det första kvartalet blev 4,1 mkr (4,2
mkr). Bland intäkterna finns "övriga rörelseintäkter" med 0,3 mkr som
hänförs till valutaomräkningar för upplupna intäkter till följd av
den svenska kronans försvagning mot både dollarn och euron.

Rörelseresultatet efter avskrivningar, EBITA, uppgick till -0,9 mkr
(-1,2 mkr). Bolagets kostnadsnivå har reducerats, både gällande
organisation, utveckling och drift, vilket har medfört ett förbättrat
kvartalsresultat.

Balansposten "Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter" är
oförändrad jämfört med helårsskiftet 2019, 13,9 mkr ställt mot 14,0
mkr. Balansposten består mestadels av resultatförda men ännu inte
fakturerade intäkter vilket är i linje med bolagets
redovisningsprinciper för licensförsäljning.

Bolaget har under kvartalet erhållit möjlighet till finansiering genom
en checkkredit uppgående till 2,0 mkr. Checkkrediten är per 31 mars
2020 outnyttjad.

Kassaflödet under årets första kvartal blev -0,9 mkr (+0,5 mkr).
Totala räntebärande skulder uppgick vid det första kvartalets slut
till 2,4 mkr (3,0 mkr).

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets
revisor.

Bolagets ARR (årligen återkommande intäkter) ökade i det första
kvartalet från 17,0 mkr till 17,6 mkr. För definition av ARR, se sid
13.

[ARR 2020]

Comintelli ökar årligen återkommande intäkter (ARR) till 17,6 mkr.

Väsentliga händelser under perioden januari - mars 2020

·
För att tydliggöra den underliggande tillväxten har bolaget börjat
rapportera det kommersiella nyckeltalet ARR (Annual Recurring
Revenues; "årligen återkommande intäkter").

· Comintelli deltog i februari på två aktiekvällar med Aktiespararna
på temat Software as a Service (SaaS).

· Implementering av ett omställningsprogram för att möta en ökad
allmän omvärldsosäkerhet pga coronapandemin.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

·
Eventet IntelliSummit? 2020 ställdes om till att bli helt digitalt och
därmed det första helt digitala eventet, Virtual IntelliSummit? 2020,
inom Market & Competitive Intelligence

VD har ordet

Nettoomsättning och resultat

Bolagets nettoomsättning uppgick under årets första kvartal till 3,8
mkr, vilket är 6,2 % lägre än motsvarande period föregående år (4,0
mkr.) Under den senare delen av mars började vi märka av en viss
återhållsamhet i kunders beslutsprocesser och då framför allt för
nykundsförsäljningen.

Vårt rörelseresultat efter avskrivningar, EBITA, uppgick i kvartalet
till -0,9 mkr att jämföra med -1,2 mkr motsvarande period 2019. Under
2019 genomfördes flera utvecklingsprojekt i syfte att bygga ett
fundament för att kunna nå en skalbar tillväxt inom
prenumerationstjänster (SaaS). Bolagets kostnadsstruktur har gåtts
igenom och anpassats både gällande organisation, utveckling och
drift. Dessa kostnadsanpassningar har medfört ett förbättrat
rörelseresultat jämfört med föregående år.

Bolagets ARR (Annual Recurring Revenues; "årligen återkommande
intäkter") för årets första kvartal ökar från 17,0 mkr vid utgången
av 2019 till nu 17,6 mkr. ARR är ett ytterligare steg in i
prenumerations-ekonomin och ett lämpligt nyckeltal för att tydliggöra
den underliggande tillväxten. Denna bas av återkommande intäkter
skapar för oss en ökad framtidssäkerhet. Andelen kunder som väljer
att avsluta sina licenser, s.k. churn rate, är fortsatt låg.

Ökad osäkerhet och förändringstakt i omvärlden

Bara under de senaste månaderna har det blivit uppenbart hur ofattbart
snabbt omvärlden kan förändras. Comintelli erbjuder avancerad
omvärldsbevakning- och analys i en sektor som brukar benämnas "Market
and Competitive Intelligence Platforms" (M&CI). Makrotrenden för
efterfrågan av avancerad omvärldsbevakning- och analys är fortsatt
stark och kan till och med förstärkas av rådande situation i
omvärlden. Comintellis kunder finns huvudsakligen inte i de värst
drabbade branscherna, även om knappt någon bransch eller företag är
opåverkade av coronapandemin.

Trots en bedömd fortsatt långsiktigt positiv makrotrend känner vi i
det korta perspektivet av en viss återhållsamhet i våra kunders
beslutsprocesser. Detta gäller framför allt nykundsförsäljningen och
började märkas under senare delen av kvartalet. Det är ännu för
tidigt att göra en bedömning för hur bolagets försäljning kan tänkas
påverkas av coronapandemin i ett något längre perspektiv.

Omställningsarbete

Den allmänna omvärldsosäkerheten belyser också vikten av att vara
förberedd och agera proaktivt för att kunna ställa om sin verksamhet.
För att skydda både ägare, kunder och medarbetare har bolaget tagit
det säkra före det osäkra och inlett ett omfattande
omställningsarbete inom fyra områden;

1.
Påskynda omställningen till ett helt digitalt bolag på alla plan

2. Kostnadsminimering och likviditetssäkring bl. a. genom att ta del
av relevanta delar av de stödpaket som erbjuds

3. Ge befintliga kunder och partners extra omtanke och uppmärksamhet
för att skapa möjligheter till merförsäljning

4. Inventera tidigare kontakter för nyförsäljning
Försäljning

Comintelli är redan sedan tidigare i hög grad ett digitaliserat bolag
med ett digitaliserat kunderbjudande. Den ökade allmänna
omvärldsosäkerheten påskyndar behovet av digitaliserade processer,
framförallt inom marknadsföring eftersom bolaget inte kommer delta på
några fysiska events.

Den allmänna rådande omvärldsoron medför särskilda utmaningar på kort
sikt, men samtidigt också nya möjligheter på längre sikt. Min
bedömning är att Comintelli har goda förutsättningar att förstärka
sin position i en sektor som bedöms ha en långsiktigt positiv
makrotrend.

Vi fortsätter på den inslagna resan mot SaaS med utvecklad
infrastruktur för att effektivt kunna skala upp till betydligt fler
kunder och nå en skalbar tillväxt inom prenumerationstjänster. Mitt
absoluta fokus är att driva försäljning genom vår implementerade nya
säljprocess och digitala omställningsprocess.

Med vänlig hälsning,
Jesper Martell
VD Comintelli AB

Finansiell kalender

Årsstämma för räkenskapsåret 2019 hålles i Kista onsdagen den 10 juni
2020.

Delårsrapport för 2020 års andra kvartal offentliggörs tisdagen den 25
augusti 2020.

Delårsrapport för 2020 års tredje kvartal offentliggörs tisdagen den
17 november 2020.

Bokslutskommuniké för 2020 offentliggörs tisdagen den 23 februari
2021.

Om Comintelli AB

Comintelli AB (www.comintelli.com) är ett svenskt mjukvaruföretag som
grundades 1999 som en spin-off från Ericsson. Bolaget är noterat på
Spotlight Stock Market med kortnamn: COMINT.

Bolagets affärsidé är att utveckla och licensiera en molnbaserad
tjänst för omvärldsbevakning och -analys kallad Intelligence2day[®
](www.intelligence2day.com). Tjänsten används idag av såväl mindre
företag som större globala organisationer. Dessa kunder använder
Intelligence2day[®] för att lättare navigera i, och skapa mening och
insikter ur, en allt snabbare växande informationsmängd. Information
som ofta är ostrukturerad och härleds från ett stort antal källor.

Intelligence2day[®] är synnerligen lämpad för företag som är verksamma
inom branscher präglade av hög förändringstakt och omfattande volymer
av ostrukturerad information. För dessa företag är det av stor vikt
att tidigt identifiera till exempel trender, hot och möjligheter, och
att anpassa den egna affärsstrategin därefter. Comintellis kunder
återfinns särskilt inom branscher som kemi/energi, läkemedel/
sjukvård och IT/telekom, till exempel AkzoNobel, DSM, Essity och
Tetra Pak.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/comintelli/r/delarsrapport-januari---mars-202...
https://mb.cision.com/Main/17602/3109268/1246084.pdf
https://mb.cision.com/Public/17602/3109268/9caa42a57d6b0c06.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.