Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-11

Comintelli: Kallelse till årsstämma i Comintelli AB

Aktieägarna i Comintelli AB, org. nr 556593-4907, kallas härmed till
årsstämma onsdagen den 10 juni 2020, kl.11.00, i Comintellis lokaler,
Kista Science Tower, Färögatan 33, Kista. Inregistrering till
årsstämman påbörjas kl. 10:45.

Deltagande vid årsstämman m.m.

Rätt att delta i årsstämman tillkommer aktieägare som:

· är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen
den 3 juni 2020, och

· anmäler sig till bolaget senast onsdagen den 3 juni 2020 under
adress: Comintelli AB, Kista Science Tower, 164 51 Kista, eller via
e-post till ir@comintelli.com. I anmälan ska anges namn, person-
eller organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid och antalet
eventuella biträden.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver
anmälan om deltagande i årsstämman, tillfälligt registrera aktierna i
eget namn i aktieboken (s.k. rösträttsregistrering) för att få delta
i årsstämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd onsdagen den 3
juni 2020 och bör begäras hos banken eller förvaltaren i god tid före
detta datum.

Aktieägare som inte personligen kan närvara vid årsstämman får utse
ombud. Aktieägare ska i sådana fall utfärda en skriftlig, daterad och
undertecknad fullmakt för varje ombud. Fullmakt i original ska medtas
till årsstämman. Den som företräder juridisk person ska även medta
kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar
som utvisar behöriga firmatecknare. För att underlätta inpasseringen
vid årsstämman bör även anmälan, i förekommande fall, åtföljas av
fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.
Anmälan om deltagande i årsstämman måste ske på det sätt som framgår
av kallelsen, även om aktieägaren önskar närvara genom ombud.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats,
www.comintelli.com/arsstamma2020.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande och protokollförare vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

8. Beslut om
· fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

· disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen, samt

· ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
11. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
12. Val av revisor.
13. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
14. Årsstämmans avslutande.

Valberedningen inför årsstämman 2020 har bestått av Per Hjortblad,
Jesper Ejdling Martell, Gabriel Anderbjörk och Anders Thulin.

Förslag till beslut

Punkt 9 - 12 - Styrelsens sammansättning, arvoden m.m.

Valberedningen, vilken representerar 53,7 % av antalet röster och
aktier vid avstämningstidpunkten 30 september 2019, föreslår
följande:

att antalet styrelseledamöter ska uppgå till fyra (4) och att en (1) styrelsesuppleant utses;

att arvode ska utgå till styrelseledamot som inte är anställd i bolaget (3 personer) med SEK 72 000 vardera. Styrelsens ordförande erhåller ett arvode på SEK 120 000;

att ersättning till revisorn ska utgå med fast ersättning enligt offert;

att omval sker av styrelseledamöterna:

Lennart Grabe

Roine Gabrielsson

Per Hjortblad

Tomas Huuva;

att Per Hjortblad utses till styrelseordförande

att omval sker av styrelsesuppleanten:

Jesper Ejdling Martell;

att auktoriserade revisorn Ulf Sundborg, vid KPMG AB, fortsätter som bolagets revisor intill utgången av årsstämman 2021.

Punkt 13 - Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att
besluta om nyemission

Föreslås:

att årsstämman 2020 bemyndigar styrelsen att - vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma - besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman uppgående till högst 20 procent, räknat efter fullt utnyttjande av nu föreslaget emissionsbemyndigande. De nyemitterade aktierna ska kunna tecknas kontant, genom apport, med kvittningsrätt eller på villkor som avses i 2 kap. 5 § aktiebolagslagen. Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets möjlighet att snabbt ta tillvara nya affärsmöjligheter som kan uppstå på den snabbföränderliga marknaden inom bolagets verksamhetsområde. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att möjliggöra extern kapitalanskaffning (genom nya ägare av strategisk betydelse för bolaget eller på annat sätt) för finansiering av bolagets verksamhet, kommersialisering och utveckling av bolagets produkter respektive immateriella rättigheter och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska grunderna för emissionskursen vara på marknadsmässiga villkor.

Ytterligare information

Årsredovisning och revisionsberättelse publicerades den 29 april 2020
och hålls även tillgänglig hos bolaget och på bolagets webbplats
(www.comintelli.com/arsstamma2020) samt kommer att skickas
kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger
sin adress. Nämnda handlingar kommer även att finnas tillgängliga på
årsstämman.

Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman begära upplysningar
från styrelsen och

verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm 11 maj 2020

Styrelsen

Comintelli AB

Email: ir@comintelli.com

Web: www.comintelli.com/ir

Om Comintelli AB

Comintelli är ett svenskt mjukvaruföretag som grundades 1999 som en
spin-off från Ericsson. Bolaget har utvecklat och licensierar ut en
molnbaserad tjänst för omvärldsbevakning- och analys kallad
Intelligence2day®. Tjänsten används idag av såväl mindre företag som
större globala organisationer. Dessa kunder använder
Intelligence2day® för att lättare navigera i, och skapa mening och
insikter ur, en allt snabbare växande informationsmängd. Information
som ofta är ostrukturerad och härleds från ett stort antal källor.

Intelligence2day® är synnerligen lämpad för företag som är verksamma
inom branscher präglade av hög förändringstakt och omfattande volymer
av ostrukturerad information. För dessa företag är det av stor vikt
att tidigt identifiera till exempel trender, hot och möjligheter, och
att anpassa den egna affärsstrategin därefter. Comintellis kunder
återfinns särskilt inom branscher som kemi/energi, läkemedel/
sjukvård och IT/telekom, till exempel AkzoNobel, DSM, Essity, Telia
och Tetra Pak.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/comintelli/r/kallelse-till-arsstamma-i-comint...
https://mb.cision.com/Main/17602/3108556/1245497.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.