Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-16

Compare-IT Nordic AB: Kvartalsredogörelse 1 november 2019 - 31 januari 2020

Tredje kvartalet, nov 2019 - jan 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 873 Tkr (1 641 Tkr)
· Periodens resultat uppgick till -1 961 Tkr (-1 070 Tkr)
· Periodens EBITDA uppgick till -1 599 Tkr (-712)
· Resultat per aktie uppgick till -0,11 kr (-0,12 kr)
· Antal utestående aktier är 17 375 508 stycken (8 687 754)
· Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 5 721 Tkr (2 915
Tkr)

· Soliditeten uppgår till 80% (84%)
Försäljningen under perioden utgörs av styrsystem till avtalskunder
som erbjuder Compare-IT:s styrsystem som standard samt anpassade
lösningar till styckehus. Som tidigare kommunicerats valde Svensk
Husproduktion för drygt ett år sedan, av kostnadsskäl, att erbjuda
smarta hem som ett möjligt tillval. I samband med att det trädde i
kraft, var en initial försäljningsminskning förväntad. Vi arbetar nu
med en gemensam plan för att informera husköparna om vårt
tillvalserbjudande och ge möjlighet att aktivt välja till den teknik
som finns tillgänglig via hustillverkaren. Vi har även utvecklat vår
lösning för Svensk Husproduktion för att hitta en bra väg framåt.
Samtidigt har Västkuststugan/Borohus utvecklats väl och ökat sina
inköp väsentligt.

Perioden har också präglats av ett antal förskjutna leveranser av
system, som senarelagts p g a förseningar i byggprocessen. Med
Compare-IT:s fokus på smarta hem har produktserien för kommersiella
installationer, Commercial Line, påbörjat en utfasning vilket
märkbart påverkat försäljningen. Compare-IT kommer inom en snar
framtid att lägga ut hela produktionen på en underleverantör, vilket
förväntas förbättra bruttomarginalen. Hittills har slutmontage och
test skett på plats hos Compare-IT.

Under perioden har bolagets personalkostnader minskat med drygt 12%
jämfört med samma period föregående år, genom att organisationen
anpassats och kompetenser omfördelats. De något högre övriga externa
kostnaderna utgörs främst av ett ökat säljfokus och en bearbetning av
installatörsledet, som kan generera en snabbare affär när det gäller
denna typ av produktleverans och installation. Även om tiden till
möjlig affär är väsentligt kortare via denna kanal, finns en naturlig
ledtid även i denna process och effekten av den ökade bearbetningen
förväntas därför först under kommande kvartal.

Återstående äldre system i utbytesprogrammet, som introducerades under
föregående kvartal, har bytts ut enligt plan. Utbytessystemet har
innefattat de tidigt levererade styrsystemen, som nu uppgraderats och
anpassats för framtidens ljuskällor samt framtida digitala tjänster
och mjukvaruuppdateringar på distans. Utbytesprogrammet har även
under detta kvartal lett till ökade kostnader av engångskaraktär.
Resultatet belastas även av en del lagerkassation av äldre versioner
av systemet. Lagret är nu fullt kurant. Dessa kostnader kvarstår
således inte framöver.

Som en konsekvens av den lägre faktureringen och högre kostnader är
periodens resultat lägre än motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under kvartal 3

Marknad och försäljning

· Riksbyggens projekt BRF Prostkvarnen i Jönköping, med totalt 54
stycken bostäder i ett flerfamiljshus håller på att färdigställas.
Samtliga armaturer, som installerats, har testats och verifierats
tillsammans med belysningsstyrningen som ingår i Home Line[TM]
produkten. Beräknad inflyttning är under vecka 20 2020. Compare-IT:s
styrsystem har monterats och levererats i centraler från Alcadon AB.
Fakturering skedde under kvartal 2.

· På Riksbyggens projekt BRF Landgången i Halmstad har Home Line[TM]
produkterna driftsatts. Compare-IT har varit med och testat och
avprovat systemen. I flerfamiljshuset har 5 stycken bostäder
utrustats med anpassade Home Line[TM].

· Beställning och första kundleverans har skett av den kompletta
smarta elcentralen, som Compare-IT tagit fram tillsammans med en
skåpsbyggare.

· Efter den inledande marknadsundersökningen på den norska
marknaden, har bearbetningen fortsatt och fler kontakter har
initierats med både småhustillverkare och bostadsutvecklare för att
hitta ett lämpligt första projekt och en partner/återförsäljare.

· Bolaget kommunicerade att Fiskarhedenvillan kommer att utvärdera
Compare-IT:s smarta hem lösning i ett kommande husprojekt i
Mellansverige. Huset är av typen Trend och kommer att bestyckas med
Compare-IT:s smarta hem lösning med fokus på trygghet, säkerhet och
komfort. Preliminär leverans är skiftet Q1/Q2 2020 och utvärderingen
kommer att ske därefter. Fiskarhedenvillan är en av Sveriges största
småhustillverkare. För mer information se
https://fiskarhedenvillan.se/om-husleverantoren-fiskarhedenvillan/

Övriga väsentliga händelser

· Nudging Capital AB, som ägs i lika delar av Compare-IT:s
styrelseordförande Jeanette Andersson och Mats Johansson, grundare av
bl a ZetaDisplay AB (publ) och Iconovo AB (publ), blev näst största
ägare i Compare-IT Nordic AB. Jeanette Andersson överförde sina
Compare-IT aktier från sitt helägda bolag Jelifa AB till Nudging
Capital AB. Nudging Capital hade sedan tidigare 1 272 341 aktier i
Compare-IT. Nudging Capital ägde därefter 1 946 716 aktier i
Compare-IT, motsvarande ett ägande om 11,2%.

· Softhouse Invest AB, största ägare i Compare-IT Nordic AB, ökade
sitt innehav i Compare-IT genom att köpa 274 000 aktier till en
aktiekurs om 0,73 kr per aktie från Martin Strandqvist Holding AB.
Martin Strandqvist är säljansvarig i Compare-IT och verkar från
Stockholm. Efter köpet har Softhouse Invest AB 3 758 000 aktier i
Compare-IT, motsvarande en ägarandel om 21,6%.

· Nudging Capital AB, näst största ägare, ökade sitt innehav i
Compare-IT genom att köpa 274 000 aktier till en aktiekurs om 0,73 kr
per aktie från Jimmy Björkman Holding AB. Jimmy Björkman är inte
längre aktiv i företaget. Efter köpet har Nudging Capital 2 220 716
aktier i Compare-IT, motsvarande en ägarandel om 12,8%.

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång

· Bolaget har fått beställning på Home Line[TM] till Borohus nya
visningshus på Nybygget, Arlanda Stad. Nybygget har drygt 20 stycken
olika visningshus från Sveriges hustillverkare. VästkustStugan AB,
med dotterbolaget Borohus och varumärket VästkustVillan, erbjuder
Home Line[TM] som standard i alla sina småhus och som tillval i
projekthus.

· Compare-IT har fått beställning på och inlett leverans av
styrsystem till BRF Skogslärkan, ett projekt med 20 stycken
parhuslägenheter på ca 145 kvm i Sollentuna. Husen byggs av Borohus.

VD har ordet

Utvärderingsprojekt - ett viktigt startskott för nya samarbeten

Vi är väldigt stolta över de olika utvärderingsprojekt med Home
Line[TM] som just nu pågår. Jag tänker då t ex på Compare-IT:s första
större lägenhetsprojekt med Riksbyggen. Inflyttning närmar sig och
därmed en viktig utvärderingspunkt, där byggledning, elinstallatör
och bostadsinnehavare får ge sin värdefulla återkoppling. Som ett
exempel på utvärderingsprojekt bland småhustillverkarna uppförs i
Mellansverige ett hus från Fiskarheden, där Home Line[TM] kommer att
installeras.

Nedgången i försäljningen förklaras främst med Svensk Husproduktions
val att gå över från standard till tillval och att nya kunder har
lång startsträcka. Under kvartalet har bolaget ökat bearbetningen av
det viktiga installatörsledet. Den nya kompletta smarta elcentralen,
som tagits fram tillsammans med en skåpsbyggare, har gjort att
elinstallatörerna fått en paketerad lösning att presentera för
slutkund samt en enkel och standardiserad installation. Att kunna
presentera ett färdigt smarta hem paket med ett komplett pris för
hårdvara och installation underlättar markant för elinstallatören i
kontakten med husköparen.

Vi ser en ökad efterfrågan på större system, hos både våra
avtalskunder och i samband med systemleveranser till anpassade
styckehus. Fler bostadsköpare efterlyser mer styrningar och i fler
utrymmen i bostaden, vilket vi ser som en indikation på att kundernas
medvetenhet om tillgänglig teknik i bostäder ökar och att marknaden
mognar. Försäljningen hos våra avtalskunder visar på en fortsatt god
byggtakt, om än något försvagad i vissa storstadsregioner, sannolikt
påverkad av de nya amorteringskraven. Senaste rapporten från Boverket
visar att nivån för nybyggnation återhämtat sig från 2018 och
prognosen för antal nybyggnationer under året ligger på ca 50 000.
Under innevarande år visar prognosen att bostadsbyggandet totalt sett
ökar mest i större kommuner utanför storstadsregionerna.[1]
(http://#_ftn1)

Under kvartalet har vi mött ett markant ökat intresse från
allmännyttan. Vi har inlett diskussion med ett antal kommunala
bostadsbolag med hyresrätter som utforskar möjligheter med den nya
tillgängliga tekniken och aktivt arbetar med att öka sin
digitaliseringsgrad. Detta segment är mycket intressant men kräver en
anpassad affärsmodell.

Den bransch vi verkar i, hemautomation, är att betrakta som en
relativt ny bransch. Compare-IT har varit med inom
fastighetsautomation sedan 2005 och har under dessa år skaffat sig en
djup och relevant kompetens inom bygg- och installationsprocessen
parallellt med att vi har utvecklat ett eget styrsystem. Det finns
stora fördelar med ett egenutvecklat styrsystem och att vi som
leverantör kan garantera full kontroll på både hårdvara och mjukvara
i hela kedjan från konstruktion till användning och support. Detta är
något som tidigare varit underskattat i utvärderingsprocesser men som
idag blivit en viktig parameter inför ett framtidssäkert systemval.

Compare-IT har idag ett starkt och väl genomtänkt system som fungerar
mycket väl. Med över 800 system installerade i Sverige, vilket skapar
en god förutsättning för kompletterande affärer till befintliga
kunder, har vi en fortsatt intressant position och en god
konkurrenskraft. Vi har flera gånger påpekat vikten av uthållighet
och att detta är en marknad som kräver långsiktighet. Vi har
egentligen aldrig varit bättre rustade för att skala upp affären än
nu.

Introduktionen av röststyrning, via Google Home Appen, har varit en
mycket uppskattad utveckling och vi ser ett växande antal användare
som ser möjlighet med att utöka sin styrning via denna integration.
Utvecklingsavdelningen arbetar aktivt med ett antal nya projekt, bl a
trådlös komplettering, en önskvärd möjlighet för att kunna bygga
vidare på och anpassa sitt system även efter inflyttning.

Det är glädjande att Softhouse Invest och Nudging Capital ökat sina
innehav i Compare-IT. De båda bolagen ser en stor potential för
Compare-IT:s lösning och på det sätt som systemet passar in i
byggprocessen för nybygg...

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.