Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-23

Componenta Oyj Puolivuosikatsaus 1.1. - 30.6.2021: Liikevaihto kasvoi ja käyttökate parani selvästi

Componenta Oyj Puolivuosikatsaus 23.7.2021 klo 8.00

Tässä puolivuosikatsauksessa esitetyt tiedot koskevat Componenta-konsernin kehitystä tammi-kesäkuussa 2021 ja vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2020, ellei toisin mainita. Kaikki katsaukseen sisältyvät luvut koskevat jatkuvia toimintoja, ellei toisin mainita.

Tammi-kesäkuu 2021

  • Liikevaihto kasvoi ja oli 43,5 Me (36,7 Me).
  • Käyttökate parani ja oli 3,3 Me (1,3 Me).
  • Liiketulos oli 0,4 Me (-1,6 Me). 
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 4,3 Me (6,4 Me).

Huhti-kesäkuu 2021

  • Liikevaihto kasvoi ja oli 23,1 Me (17,1 Me).
  • Käyttökate parani ja oli 1,8 Me (0,5 Me).
  • Liiketulos oli 0,3 Me (-0,9 Me). 
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 3,4 Me (4,2 Me).

Ohjeistus vuodelle 2021 ennallaan  

Componenta odottaa jatkuvien toimintojen liikevaihdon vuonna 2021 olevan 70-80 Me. Käyttökatteen odotetaan paranevan edellisvuodesta. Vuoden 2020 jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 70,0 Me ja käyttökate 3,7 Me.

Mahdollinen raaka-aineiden kallistuminen, yleinen talous- ja kilpailutilanne sekä asiakkaiden myyntivolyymien kehitys voivat vaikuttaa liiketoimintanäkymiin. COVID-19-pandemian vuoksi tulevaan myynnin ja kannattavuuden kehitykseen liittyy epävarmuustekijöitä ja heikkoa näkyvyyttä.

Toimitusjohtaja Sami Sivuranta:

"Vuoden ensimmäinen puolisko sujui odotustemme mukaisesti. Liikevaihtomme kasvoi ja kannattavuutemme parani suunnitellusti sekä kasvustrategiamme mukaisesti.

Onnistuneen myyntityömme johdosta tilauskantamme on lähtenyt kasvuun, minkä lisäksi markkinoilla on alkanut näkyä selkeitä merkkejä talouden ja sen myötä kysynnän elpymisestä.

COVID-19 pandemian johdosta markkinoilla on silti edelleen epävarmuutta. Rajoitustoimenpiteiden onnistumisella sekä rokotuskattavuuden kasvulla on ollut merkittävä vaikutus pandemian vastaisessa työssä. Henkilöstömme vahvan panoksen ansiosta oma tuotantomme toimi ilman merkittäviä häiriöitä ja toimituskykymme sekä palvelutasomme asiakkaidemme suuntaan pystyttiin ylläpitämään hyvänä.

Liiketoimintaamme ei pandemialla ollut ensimmäisellä vuosipuoliskolla merkittäviä vaikutuksia. Kysynnän elpyminen on toisaalta aiheuttanut yleiseen materiaalien saatavuuteen liittyviä haasteita johtaen etenkin raaka-aineiden nousevaan hintakehitykseen. Valtaosa ostohintojen korotuksista siirtyy kuitenkin viiveellä myyntihintoihin asiakassopimuksiin sisältyvien indeksiehtojen mukaisesti.

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana maksoimme emoyhtiön saneerausohjelman mukaiset suorituk- set ennenaikaisesti velkojillemme, minkä seurauk- sena Componenta Oyj:n saneerausohjelma päättyi 27.4.2021. Saneerausohjelman päättyminen on otettu myönteisesti vastaan ja uskomme tämän parantavan selkeästi Componentan asemaa ja uskot- tavuutta niin asiakkaidemme, toimittajiemme kuin muidenkin sidosryhmien näkökulmasta ja, että sillä on merkittäviä positiivisia vaikutuksia koko konsernin liiketoimintaan.

Likviditeettimme säilyi koko katsauskauden hyvänä ja katsauskauden päättymisen jälkeen maksuvalmius on säilynyt edelleen hyvällä tasolla. Lisäksi Global Corporate Finance LLC:n (GCF) kanssa kesäkuussa sovittu 8 miljoonan dollarin osakemerkintälimiitti on joustava työkalu Componenta Oyj:n rahoituksen tukemiseksi omalta osaltaan seuraavien kolmen vuoden aikana, jolloin yritys voi keskittyä kasvu- ja kannattavuustavoitteidensa toteuttamiseen.

Keskitymme jatkossakin asiakaspalveluun, uusmyynnin varmistamiseen, ydinliiketoimintamme kannattavuuden parantamiseen ja maksuvalmiutemme hallintaan. Näin varmistamme yhtiön toimintaedellytykset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä, nopean toipumisen pandemian jälkeen sekä pitkän aikavälin strategisten kasvutavoitteidemme saavuttamisen. Tavoitteenamme on olla asiakkaillemme ensisijainen laajan tarjoaman palveleva kokonaistoimittaja."

Avainluvut

 1  1 Muutos  1
-6/20 -6/20 -12/20
21 20 20
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot, Te 43 36 18,3 % 70
468 730 040
Käyttökate, jatkuvat toiminnot, Te 3 290 1 337 146,0 3 750
%
Liiketulos, jatkuvat toiminnot, Te 358 -1 -2
623 034
Liiketulosmarginaali, jatkuvat toiminnot, % 0,8 -4,4 -2,9
Tulos rahoituserien jälkeen, jatkuvat 229 -2 -3
toiminnot, Te 306 489
Katsauskauden tulos, jatkuvat toiminnot, Te 146 -2 -3
312 175
Katsauskauden tulos sisältäen lopetetut 146 -2 -949
toiminnot, Te 312
Laimentamaton osakekohtainen tulos, e* 0,02 -0,49 -0,20

Laimennettu osakekohtainen tulos, e* 0,02 -0,49 -0,20

Liiketoiminnan rahavirta, jatkuvat toiminnot, 4 329 6 434 -32,7 6 355
Te %
Korollinen nettovelka, Te** 1 263 6 084 -79,2 -2
% 584
Nettovelkaantumisaste, % 5,2 44,5 -10,8
Oman pääoman tuotto, % 1,2 -31,2 -5,8

Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,5 -11,6 0,7

Omavaraisuusaste, % 39,1 24,1 37,3
Bruttoinvestoinnit sis. taseeseen kirjattujen 957 3 108 -69,2 5 134
vuokrasopimusten osuuden, jatkuvat toiminnot, %
Te
Konsernin saneerausvelat 3 608 11 -69,0 10
653 % 694
Henkilöstö kauden lopussa ml. vuokratyövoima, 596 587 1,6 % 574
jatkuvat toiminnot
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana ml. 586 596 -1,6 % 589
vuokratyövoima, jatkuvat toiminnot
Tilauskanta, jatkuvat toiminnot, Te 11 8 289 44,2 % 9 536
954
 

*) Vertailutietoja vuodelta 2020 on oikaistu johtuen osakkeiden yhdistämisestä ja osakeannista.

**) Sisältää saneerausveloista vain korolliset velat.
 

Vaihtoehtoiset tunnusluvut 

Componenta julkaisee edelleen tiettyjä yleisesti käytössä olevia, IFRS-tilinpäätöksestä johdettavissa olevia tunnuslukuja. Näiden tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty Componentan 12.3.2021 julkistetussa vuosikatsauksessa. 

Componentan puolivuosikatsaus 1.1. - 30.6.2021 pdf-muodossa on tämän tiedotteen liitteenä. Se on myös saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.componenta.com

 

COMPONENTA OYJ 

Sami Sivuranta 
toimitusjohtaja 

Lisätietoja: 
Sami Sivuranta, toimitusjohtaja, puh. 010 403 2200 
Marko Karppinen, talousjohtaja, puh. 010 403 2101 

Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö. Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä.

Författare Cision