Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-18

Concentric AB: CONCENTRIC KALLAR TILL ÅRSSTÄMMA

Styrelsen för Concentric AB har beslutat kalla till årsstämma
torsdagen den 23 april 2020. Närmare detaljer beträffande förslag
till årsstämman framgår av kallelsen som redovisas i sin helhet
nedan. Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar
och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna.

Årsstämma i Concentric AB

Concentric AB håller årsstämma torsdagen den 23 april 2020 kl. 15.00
på Klara Strand, S:ta Clara, Klarabergsviadukten 90, i Stockholm.
Registreringen börjar kl. 14.30.

RÄTT TILL DELTAGANDE I STÄMMAN

Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 17 april 2020,

dels anmäla sitt deltagande till bolaget på adress Concentric AB, Strandgatan 2, 582 26 Linköping, per telefon +46 76 610 40 04 eller via bolagets webbplats www.concentricab.com, senast fredagen den 17 april 2020.

Vid anmälan bör aktieägaren uppge namn (företagsnamn), adress,
telefonnummer, personnummer (organisationsnummer) samt aktieinnehav.
Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds inge fullmakt eller
annan behörighetshandling före stämman. Fullmaktsformulär
tillhandahålls på bolagets hemsida, www.concentricab.com, och skickas
genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär
det och uppger sin postadress.

Den som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan
förvaltare måste, för att kunna delta på stämman, inregistrera
aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB per fredagen den 17
april 2020 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före
nämnda datum. Sådan registrering kan vara tillfällig. Se nedan för
ytterligare information om behandling av personuppgifter.

ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Verkställande direktörens redogörelse
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

8. Beslut om:
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning,
och

c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
för räkenskapsåret 2019

9. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer
10. Beslut om arvode till styrelseledamöterna och revisorn
11. Val av styrelseledamöter samt revisor
12. Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning
13. Beslut om minskning av aktiekapitalet med indragning av återköpta
egna aktier samt ökning av aktiekapitalet genom fondemission

14. Beslut om prestationsbaserat incitamentsprogram (LTI 2020)
15. Beslut om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av
överlåtelse av teckningsoptioner

16. Beslut om
a. bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier,
b. bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna
aktier, och

c. överlåtelse av egna aktier till deltagare i LTI 2020
d. överlåtelse av egna aktier till en personalaktietrust
17. Stämmans avslutande

Förslag till val av ordförande vid stämman (punkt 1 på dagordningen)

Valberedningen föreslår att Kenth Eriksson utses till stämmans
ordförande.

Förslag till beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat
enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av
avstämningsdag för utdelning (punkt 8 (b) på dagordningen)

Till stämmans förfogande står balanserade vinstmedel om 1 059 536 255
kronor ökat med årets resultat om 670 223 861 kronor. Stämman kan
således förfoga över ett fritt eget kapital om 1 729 760 116 kronor.

Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 2019 om 4,50
kronor per aktie, sammanlagt 169 950 299 kronor (bolagets egna aktier
och aktier som innehas av personalaktietrusten erhåller ingen
utdelning), och att återstoden, 1 559 809 817 kronor, balanseras i ny
räkning.

Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen måndagen den 27
april 2020. Om stämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas
utbetalning av utdelningen ske via Euroclear Sweden AB torsdagen den
30 april 2020.

Förslag till beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer, beslut
om arvode till styrelseledamöterna och revisorn, och val av
styrelseledamöter samt revisor (punkterna 9 - 11 på dagordningen)

I enlighet med beslut av årsstämman 2019 utsågs i oktober 2019
följande ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2020: Göran
Espelund, ordförande, (Lannebo Fonder), Erik Durhan (Nordea Fonder),
Marianne Nilsson (Swedbank Robur), Per Trygg (SEB Fonder) samt Kenth
Eriksson, Concentrics styrelseordförande. Valberedningen, som
representerar omkring 31 procent av aktierna och rösterna i bolaget,
föreslår att stämman beslutar i huvudsak enligt nedan.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av åtta stämmovalda
styrelseledamöter, utan suppleanter, för tiden fram till nästa
årsstämma.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Kenth Eriksson,
Marianne Brismar, Karin Gunnarsson, Martin Lundstedt, Anders Nielsen,
Susanna Schneeberger, Martin Sköld och Claes Magnus Åkesson. Kenth
Eriksson föreslås omväljas till styrelsens ordförande.

Mer information om de personer som föreslås för val till styrelsen
finns på bolagets webbplats www.concentricab.com.

Valberedningen föreslår att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.
Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget
KPMG AB som bolagets revisor till och med utgången av årsstämman
2021. KPMG AB har informerat bolaget om att den auktoriserade
revisorn Joakim Thilstedt kommer att vara bolagets huvudansvariga
revisor. Valberedningens förslag överensstämmer med
revisionsutskottets rekommendation. Varken valberedningen eller
revisionsutskottet har varit föremål för påverkan från tredje part
eller varit tvingat av några avtalsvillkor som begränsat valfriheten
i revisorsvalet.

Arvode till styrelseledamöterna för perioden till och med utgången av
årsstämman 2021 föreslås utgå enligt följande. Styrelsens ordförande
ska erhålla 800 000 (tidigare 700 000) kronor och var och en av de
övriga ledamöterna ska erhålla 350 000 (tidigare 325 000) kronor.
Därutöver ska ordföranden i ersättningsutskottet och ledamot i
utskottet oförändrat erhålla 100 000 kronor respektive 50 000 kronor.
Valberedningen föreslår vidare att ordföranden i revisionsutskottet
och ledamot i utskottet oförändrat ska erhålla 150 000 kronor
respektive 75 000 kronor. Ovanstående förslag innebär att den totala
ersättningen till styrelsen (ersättning för utskottsarbete
inkluderat) ökar från 3 425 000 kronor till 3 700 000 kronor.

Valberedningen har genomfört en analys av styrelsearvodena såväl som
ersättningar för utskottsarbete jämfört med liknande bolag baserat på
ett flertal olika mått av storlek och komplexitet. Utfallet av
analysen motiverar enligt valberedningen en höjning av nämnda arvoden
och ersättningar.

Arvode till revisorn föreslås utgå för utfört arbete enligt av bolaget
godkänd löpande räkning.

Förslag till beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning (punkt
12 på dagordningen)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om följande riktlinjer för lön
och annan ersättning till styrelseledamöter, VD och andra ledande
befattningshavare i huvudsak enligt nedan.

Med ledande befattningshavare avses VD och andra medlemmar i
koncernledningen som rapporterar direkt till VD och som har ett
strategiskt ansvar för verksamhetsområden samt de
bolagsstyrningsfrågor som delegerats av styrelsen. Riktlinjerna
gäller för avtal som ingås efter stämmans beslut samt för det fall
ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt. Riktlinjerna
omfattar inte styrelsearvode som beslutas eller fastställs av stämman
eller sådana emissioner och överlåtelser som omfattas av 16 kap
aktiebolagslagen.

Riktlinjernas främjande av affärsstrategi, långsiktiga intressen och
hållbarhet

Concentrics affärsstrategi är i korthet följande:

Concentric är en av världens ledande tillverkare av pumpar, och
strävar efter att åstadkomma uthållig tillväxt för varje applikation
på våra marknader. Genom tekniska lösningar och utvecklingsarbete ska
Concentric bidra till förbättrad bränsleekonomi, minskade utsläpp och
bättre motorstyrning.

Concentric skapar värde för kunderna genom att:

· utveckla världsledande teknik med innovativa lösningar som möter
kunders och slutmarknaders krav,

· sälja lokalt till globala kunder genom att utnyttja den globala
infrastruktur och de team bolaget har; samt

· tillämpa Business Excellence i hela verksamheten.
Medarbetarna är Concentrics viktigaste tillgång, och bolaget främjar
en tydlig och inkluderande företagskultur för att kunna dra nytta av
och utveckla de unika kompetenser som finns i teamen över hela
världen.

Concentric strävar efter att leverera en stark och hållbar avkastning
till aktieägarna och tillväxt som sker såväl organiskt som genom
förvärv som kompletterar vårt teknikutbud.

Mer information om företagets affärsstrategi finns på
www.concentricinvestors.com.

För bolaget och dess aktieägare är det av grundläggande betydelse att
dessa riktlinjer i ett kort- och långsiktigt perspektiv skapar goda
förutsättningar för att attrahera och behålla kompetenta medarbetare
och chefer. Syftet med riktlinjerna är att öka transparensen i
ersättningsfrågor och att skapa incitament för ledande
befattningshavare att verkställa strategiska planer och åstadkomma
goda verksamhetsresultat som stödjer företagets affärsstrategi och
långsiktiga intressen, inklusive hållbarhet. För att uppnå detta är
det viktigt att vidmakthålla rättvisa och internt balanserade villkor
som samtidigt är marknadsmässigt konkurrenskraftiga vad avser
struktur, omfattning och nivå på ersättning. Dessa riktlinjer gör det
möjligt för företaget att erbjuda ledande befattningshavare en
konkurrenskraftig total ersättning oa...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.