Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-04

Concentric AB: CONCENTRICS BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2019

FJÄRDE KVARTALET

· Nettoomsättning: 430 MSEK (582) - omsättningen minskade med -26%
jämfört med föregående år. Efter justering för valutaeffekter (+3%)
minskade omsättningen med -29%.

· Underliggande försäljningsutveckling: Koncernens underliggande
försäljning jämfört med föregående år minskade med -24% för det
fjärde kvartalet respektive med -11% för helåret, exklusive effekten
av det tidigare offentliggjorda beslutet från en global kund som valt
att använda två leverantörer för komponentinköp.

· Rörelseresultat: 134 MSEK (140) - en rörelsemarginal om 31,1%
(24,1), som gynnades av upplösningen av en garantiavsättning.
Justerad rörelsemarginal var 23,0%.

· Resultat efter skatt: 71 MSEK (115); resultat per aktie före
utspädning om 1,87 SEK (2,95).

· Kassaflöde från den löpande verksamheten: 58 MSEK (136);
kassaflödet påverkat av lägre omsättning.

· Utdelning: Mot bakgrund av koncernens resultat och starka
finansiella ställning kommer styrelsen att föreslå en utdelning om
4,50 SEK (4,25) per aktie och att nuvarande mandat för återköp av
egna aktier förnyas.

HELÅRET

· Nettoomsättning: 2 012 MSEK (2 410) - omsättningen minskade med
-17% jämfört med föregående år. Efter justering för valutaeffekter
(+3%) minskade omsättningen med -20%.

· Rörelseresultat: 472 MSEK (529) - en rörelsemarginal om 23,5%
(21,9).

· Resultat efter skatt: 321 MSEK (405); resultat per aktie före
utspädning om 8,37 SEK (10,30).

· Kassaflöde från den löpande verksamheten: 386 MSEK (554);
kassaflödet påverkat av lägre omsättning.

· Koncernens nettoskuld: 54 MSEK (12); en skuldsättningsgrad om 5%
(1).

· Effekter av nya redovisningsprinciper för leasing - IFRS 16:
Effekterna på resultaträkningen är inte väsentliga (rörelsemarginalen
+0,0%; EBITDA-marginalen +1,3%). Kassaflödet från den löpande
verksamheten påverkades med +27 MSEK. Övriga effekter per den 31
december var: totala tillgångar +80 MSEK; nettoskuldsättning +85
MSEK; skuldsättningsgrad +8%.

VD och koncernchef, David Woolley, kommenterar bokslutskommunikén för
fjärde kvartalet 2019.

Marknads- och försäljningsutveckling

Koncernens underliggande försäljning påverkades fortsatt av den
generella marknadsnedgången under fjärde kvartalet och minskade med
-24% jämfört med föregående år. För helåret var nedgången -11%. Den
redovisade omsättningen jämfört med föregående år minskade med -29%
för det fjärde kvartalet och -20% för helåret, justerat för
valutaeffekter. Detta inkluderar effekten av det tidigare
offentliggjorda beslutet från en global kund som valt att använda två
leverantörer för komponentinköp under 2019.

Den publicerade marknadsstatistiken för kvartalet visar att
produktionstalen, viktade för koncernens slutmarknader och regioner,
minskade med -2%. Såväl Nord- och Sydamerika som Europa och övriga
världen redovisade negativ tillväxt för andra kvartalet i rad. Den
publicerade marknadsstatistiken för helåret visar att
produktionstalen är oförändrade jämfört med föregående år, men det
har varit ett tudelat år: måttlig marknadstillväxt under det första
halvåret följdes av en krympande marknad under andra halvåret. En
svag marknad och en fortsatt osäker prognos har gjort att våra kunder
har fortsatt att minska sina lagernivåer.

Trenden i marknadsstatistiken för medeltunga och tunga lastbilar
fortsatte under det fjärde kvartalet med en svagt ökande efterfrågan
i Nordamerika medan efterfrågan på lastbilar minskade i Europa.
Lastbilsmarknaden är fortfarande Concentrics största slutmarknad och
står för 43% av koncernens omsättning.

Concentrics försäljning i Nordamerika, Europa, Indien och Sydamerika
minskade detta kvartal jämfört med föregående år medan försäljningen
i Kina ökade betydligt. Försäljningen på samtliga slutmarknader var
lägre under det fjärde kvartalet jämfört med föregående år, framför
allt inom industriapplikationer och övriga industrifordon i våra
kärnregioner Nordamerika och Europa. De ekonomiska förutsättningarna
är fortsatt utmanande i Indien eftersom bankkrisen hämmar efterfrågan
generellt på samtliga slutmarknader.

Concentric Business Excellence - ett stöd under den globala
marknadsnedgången

Våra ledningsteam har gjort stora insatser genom programmet Concentric
Business Excellence (CBE) under året för att anpassa kapaciteten
efter den minskade efterfrågan från våra kunder. Tack vare detta ser
vi fortsatt starka rörelsemarginaler jämfört med föregående år: 23,5%
(22,1) för helåret respektive 31,1% (24,8) för fjärde kvartalet.

Rörelseresultatet för kvartalet gynnades av upplösningen av en
garantiavsättning för ett kvalitetsanspråk där en överenskommelse
ingicks utan kostnader för Concentric. Den underliggande
rörelsemarginalen var 23,0% för det fjärde kvartalet och 21,7% för
helåret.

Strategisk uppdatering om elektrifiering

En växande marknad för e-produkter för såväl motorvägs- som
industrifordon kommer att medföra nya möjligheter för Concentric.
Concentrics e-produkter kommer också att bli relevanta på nya
marknader, till exempel energilagringslösningar där eldrivna
vattenpumpar behövs för att reglera batteritemperaturen. De här
affärsmöjligheterna kompletterar Concentrics befintliga produkter för
förbränningsmotorer, och försäljningen av e-produkter bedöms kunna
utgöra så mycket som 20% av koncernens omsättning 2025.

Även om volymerna ännu är relativt små tror vi att e-produkter kommer
att bli allt viktigare för Concentric under de närmaste åren. Genom
att dra nytta av våra befintliga samarbeten och agera snabbt för att
kunna erbjuda konkurrenskraftiga och tillförlitliga produkter för de
första lågutsläppsplattformarna är Concentric välpositionerat för att
ta vara på framtida möjligheter på den här växande marknaden.

Utsikter

Den övergripande publicerade marknadsstatistiken, viktad för
Concentrics mix av slutmarknader och geografisk närvaro, tyder på
fortsatt vikande marknader generellt under 2020, främst för
medeltunga och tunga lastbilar i Nordamerika och Europa. På
tillväxtmarknaderna finns god tillväxtpotential, framför allt inom
övriga industrifordon,

lantbruks- och entreprenadmaskiner, medan utmaningarna kvarstår på
slutmarknaderna i Nordamerika och Europa.

Utvecklingen med minskade lagernivåer hos våra kunder håller i sig för
tredje kvartalet i rad, och vi bedömer att kunderna börjar
normalisera ordermönstren under det första halvåret 2020.
Orderingången under fjärde kvartalet tyder på att omsättningen under
det första kvartalet 2020 kommer att bli något högre än under fjärde
kvartalet, även efter justeringen för fler arbetsdagar under första
kvartalet.

Vårt fortsatta fokus på Business Excellence kommer att hjälpa oss att
möta utmanande marknadsförhållanden för både lastbilar och
industriapplikationer. Vår verksamhet är flexibel och redo att
anpassas till förändringar i kundbeteende.

Concentric är fortsatt välpositionerat, både finansiellt och
operationellt, för att kunna realisera vår marknadspotential.

För ytterligare information, kontakta:
David Woolley (VD och koncernchef) eller Marcus Whitehouse (CFO) på

tfn: +44 121 445 6545 eller e-post: info@concentricab.com
Informationen i denna rapport är sådan som Concentric AB är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 februari 2020
klockan 13:00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/concentric-ab/r/concentrics-bokslutskommunike...
https://mb.cision.com/Main/1643/3026496/1187635.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.