Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-07

Concentric AB: CONCENTRICS DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2019

FÖRSTA KVARTALET

· Nettoomsättning: 566 MSEK (603) - omsättningen minskade med -6%
jämfört med föregående år. Efter justering för valuta (+6%), minskade
omsättningen med -12%.

· Rörelseresultat: 126 MSEK (120) - en rörelsemarginal om 22,2%
(19,9).

· Resultat efter skatt: 94 MSEK (89); resultat per aktie före
utspädning om 2,43 SEK (2,26).

· Kassaflöde från den löpande verksamheten: 102 MSEK (111);
kassaflödet påverkad av lägre omsättning.

· Koncernens nettoskuld: 27 MSEK (92); en skuldsättningsgrad om 2%
(9).

· Effekter av nya redovisningsprinciper för leasing - IFRS 16:
Effekterna på resultaträkningen är inte väsentliga (rörelsemarginalen
+0,1%; EBITDA-marginalen +1,1%). Kassaflöde från den löpande
verksamheten påverkades med +6 MSEK. Övriga effekter per 31 mars var;
totala tillgångar +99 MSEK; nettoskuldsättning +102 MSEK;
skuldsättningsgrad +8%.

VD och koncernchef, David Woolley, kommenterar Delårsrapporten för
första kvartalet 2019.

Försäljningsutveckling

Den publicerade marknadsstatistiken visar att produktionen, viktad för
koncernens slutmarknader och regioner, ökade med 5% första kvartalet
jämfört med föregående år. Även om våra kunders slutmarknader växer
har de sålt från lager för att minska risken under det första
kvartalet, vilket innebär att omsättningen för Tier 1-leverantörerna
inte har ökat i samma utsträckning. Koncernens omsättning för första
kvartalet minskade med 12% justerat för valuta jämfört med föregående
år. Minskningen är i linje med våra tidigare bedömningar och följer
av att en kund, en global tillverkare, valt att använda två
leverantörer för komponentinköp under 2019. Om försäljningen till den
globala tillverkaren exkluderas i båda perioderna är koncernens
omsättning konstant för det första kvartalet jämfört med föregående
år. Den fortsatt starka efterfrågan under det första kvartalet är
tydlig i båda våra huvudregioner, Nordamerika och Europa, samt på
alla våra fyra slutmarknader, i synnerhet för lastbilar samt
utrustning för entreprenad och lantbruk. Den största slutmarknaden
för Concentric är fortfarande lastbilar, som står för 42% av
koncernens omsättning, främst koncentrerat till Nordamerika och
Europa. Marknadens efterfrågan på medeltunga och tunga lastbilar i
Nordamerika ökade med 5% under det första kvartalet jämfört med
föregående år. Samtidigt ligger efterfrågan i Europa kvar på en låg
ensiffrig tillväxtnivå. Indien redovisade en stark marknadstillväxt
under det första kvartalet, men det var också den marknad som
förmodligen påverkades mest av minskad lagerhållning. Försäljningen
på slutmarknaderna för lantbruksmaskiner var fortsatt god, framför
allt i Nord- och Sydamerika och Indien. På slutmarknaderna för
entreprenadutrustning fanns dock en del utmaningar, framför allt i
Nordamerika och Europa där kunderna anpassade sina lagernivåer på
grund av osäkra prognoser.

Concentric Business Excellence

De huvudsakliga målen med programmet Concentric Business Excellence
(CBE) är att uppnå största möjliga nöjdhet bland våra kunder och
anställda. CBE har underlättat för våra team att på ett effektivt
sätt anpassa kapacitet och produktion efter gällande efterfrågan, och
därmed optimera kostnadsbasen. CBE har gjort det möjligt att
bibehålla koncernens rörelseresultat och den redovisade
rörelsemarginalen för det första kvartalet blev 22,2% (19,9).

Concentric vinner viktiga kontrakt för nästa generations styrsystem

Concentric AB har vunnit fem kontrakt på elektrohydrauliska styrpumpar
(EHS) till ett totalt uppskattat värde om 94 miljoner SEK under de
kommande fem åren. Kontrakten gäller EHS-system som ska användas i
eldrivna lastbilar samt hybrid- och elbussar. Även om de här
plattformarna i dagsläget endast är en liten nischmarknad kommer
lokala regelverk i städer och kommuner samt kundkrav att öka
efterfrågan på eldrivna kommersiella fordon framöver. De här
kontrakten är strategiskt viktiga och vi bedömer att segmentet för
eldrivna fordon innebär väldigt spännande möjligheter för Concentric
på lång sikt.

Potentiella förvärv

Vi fortsätter att söka efter ytterligare förvärv som antingen kan
möjliggöra geografisk expansion, produktexpansion eller teknik som
stärker våra befintliga produktlinjer inom motorer och hydraulik, så
att vi kan utöka och stärka vår globala närvaro bland våra kunder.

Utsikter

Den underliggande orderboken är fortsatt stark och orderingången under
första kvartalet tyder på att omsättningen under det andra kvartalet
2019 kommer att bli i stort sett densamma som under det första
kvartalet. Marknadsstatistiken indikerar att produktionsvolymerna,
viktade för Concentrics slutmarknader och regioner, kommer att öka
med 4% under 2019 jämfört med föregående år, vilket är en minskning
jämfört med 2018 då tillväxten blev 7%. Vår bedömning är även
fortsättningsvis att efterfrågan på medeltunga och tunga lastbilar,
särskilt i Nordamerika, kan försvagas mot slutet av 2019. Vår
verksamhet är flexibel och kan anpassas till förändrade
kundbeteenden, till exempel minskad lagerhållning, och till
eventuella marknadsförändringar. Concentric är fortsatt
välpositionerat, både finansiellt och operationellt, för att kunna
realisera vår marknadspotential.

För ytterligare information, kontakta:
David Woolley (VD och koncernchef) eller Marcus Whitehouse (CFO) på

tfn: +44 121 445 6545 eller e-post: info@concentricab.com
Informationen i denna rapport är sådan som Concentric AB är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 maj 2019 klockan
08:00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/concentric-ab/r/concentrics-delarsrapport-jan...
https://mb.cision.com/Main/1643/2804997/1038418.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.