Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-22

Confidence International AB: Confidence offentliggör Investment Memorandum med anledning av förestående företrädesemission

Confidence International AB (under namnändring till Nordic LEVEL Group AB), ("Confidence" eller "Bolaget") har, med anledning av den nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare som offentliggjordes den 13 oktober 2021 ("Företrädesemissionen"), upprättat ett Investment Memorandum ("IM" eller "IMet") som idag publiceras på Bolagets hemsida.

IMet innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.confidence.se (https://confidence.se/memorandum2021/)) samt på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se).

Företrädesemissionen i sammandrag:

  • För varje aktie i Confidence som innehas på avstämningsdagen erhålls två (2) teckningsrätter. Nio (9) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Innehavare av teckningsrätter äger företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal teckningsrätter som innehas och utnyttjas.
  • Avstämningsdag hos Euroclear för fastställande av vem som är berättigad att erhålla teckningsrätter är den 26 november 2021.
  • Teckningskursen är 2,00 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
  • Anmälan om teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden 1 december till 15 december.

Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier från befintliga aktieägare och externa investerare. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget ca 25,2 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till ca 0,6 MSEK.

För närmare information om Företrädesemissionen hänvisas till offentliggjort IM.

För ytterligare information:

Thomas Lundin,
VD och Koncernchef Confidence

Tel 08 620 82 00

Författare Cision