Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-24

Consensus: Kommuniké från årsstämman i Consensus Asset Management AB (publ)

På bolagets årsstämma i Mölndal den 24 april 2020 fattades följande
beslut:

· Till stämmans ordförande valdes Claes-Göran Nilsson.

· Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget samt
beslöt att den ansamlade vinsten enligt bolagets balansräkning
överförs i ny räkning.

· Styrelseledamöter och verkställande direktören gavs ansvarsfrihet.

· Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fem ledamöter och
att omvälja samtliga styrelseledamöter, Anders Hedin, Claes-Göran
Nilsson, Jan Litborn, Rose Mjörnstedt och Uwe Löffler för tiden
intill slutet av årsstämman 2021.

Till styrelsens ordförande omvaldes Claes-Göran Nilsson, allt enligt
valberedningens förslag.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att omvälja
det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
med Daniel Algotsson som huvudansvarig revisor.

·
Stämman beslutade att styrelsearvode samt revisionsarvode för
verksamhetsåret 2020 skall utgå enligt valberedningens lämnade
förslag:

Arvode för 2020 till styrelsens ledamöter utgår med 375 000 kronor
(450 000) att fördelas enligt följande: Till ordföranden 150 000
kronor (300 000) och till övriga styrelseledamöter, som inte är
anställda i bolaget, 75 000 kronor (50 000) vardera.

Arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.
·
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om
ersättning till ledande befattningshavare på marknadsmässiga grunder.

· Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid behov genomföra
en företrädesemission av A- och eller B-aktier med en maximal
utspädningseffekt om 10 %. Eventuell emission ska genomföras till
marknadsmässiga villkor i syfte att öka det egna kapitalet för att
klara kapitalkravet vid en fortsatt expansion via rekryteringar eller
förvärv av bolag. Bemyndigandet gäller in till nästa årsstämma.

·
Stämman beslutade om sammanläggning av aktier av serie A och serie B,
så kallad omvänd split, enligt styrelsens förslag innebärande att 100
befintliga aktier blir 1 ny aktie, dvs förhållandet 1:100. Efter
genomförd sammanläggning kommer det totala antalet aktier vara 7 621
603 stycken med ett kvotvärde om 5.

Stämman beslutade även om ändring av bolagsordningens § 4 som en
direkt följd av beslutet om sammanläggning av aktier på så sätt att
antalet aktier som kan finnas utgivna i bolaget ska vara lägst 3 400
000 stycken och högst 13 600 000 stycken. Aktier av serie A må utges
till ett antal av högst 1 600 000 stycken och aktier av serie B må
utges till ett antal av högst 12 000 000 stycken.

Styrelsen bemyndigades också att vidta de övriga åtgärder som
erfordras vid sammanläggningens genomförande. Vidare noterades det
att beslutet var enhälligt.

·
Stämman beslutade även om tillägg till bolagsordningens § 3 enligt
följande.

Utförande av administrativa tjänster och konsultverksamhet för
stiftelser och andra juridiska personer vilket bland annat inkluderar
betalningar, bokföring, årsbokslut och deklaration.

För mer information kontakta:
Claes-Göran Nilsson
Styrelsens ordförande
0705-92 61 45
claes-goran.nilsson@nilhome.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/consensus/r/kommunike-fran-arsstamman-i-conse...
https://mb.cision.com/Main/11582/3096582/1235758.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.