Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-27

Consilium AB: Rapport från årsstämma i Consilium AB (publ) den 27 maj 2020

Vid årsstämma i Consilium AB (publ) den 27 maj 2020 fastställdes
styrelsens förslag till vinstdisposition, vilket innebär att
utdelning lämnas till aktieägarna för verksamhetsåret 2019 med 17,00
SEK per aktie, vilket motsvarar 198 862 KSEK samt styrelsens förslag
att återbetala erhållna villkorade aktieägartillskott om totalt 15
300 KSEK till Platanen Holding AB och att återstående fritt eget
kapital om 28 533 KSEK i moderbolaget överförs i ny räkning.
Avstämningsdag för erhållande av utdelning kommer att vara den 29 maj
2020 och utdelningen beräknas ske den 3 juni 2020.

Det beslutades i övrigt att fastställa resultat- och balansräkningar i
enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelse och verkställande
direktör för verksamhetsåret 2019.

Vid årsstämman beslutades vidare, i enlighet med valberedningens
förslag, att till ordinarie styrelseledamöter i Consilium AB (publ)
omvälja Carl Adam Rosenblad, Fredrik Nygren, Erik Lindborg och
Thomasine Rosenblad samt nyval av Sten Ankarcrona.

Årsstämman beslutade att Erik Lindborg, styrelseledamot i Consilium AB
(publ) sedan 2012, väljs till ny styrelseordförande.

Årsstämman beslutade om ett arvode till styrelsen om sammanlagt 700
000 kronor, samt om arvode till revisorer.

Vid årsstämman valdes valberedning och beslutades om arvode till
valberedning samt fastställdes instruktion till valberedningen.

Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare för främjande av bolagets affärsstrategi,
långsiktiga intressen och hållbarhet i enlighet med styrelsens
förslag.

Årstämman beslutade därutöver att en särskild bonus för det
framgångsrika arbetet med försäljningen av affärsområde Marine &
Safety skall utgå till verkställande direktör, ledande
befattningshavare och annan nyckelpersonal som varit ansvariga för
transaktionens genomförande. Bonusen ska sammanlagt uppgå till
maximalt 10 700 000 kronor, varvid ingen enskild bonus skall
överstiga 1 800 000 kronor.

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, fram tills nästa
årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier eller konvertibla
skuldebrev, med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt, där
antalet aktier som skall kunna emitteras sammanlagt skall uppgå till
högst 1 100 000 aktier. Bemyndigandet gäller för finansiering av
eventuella förvärv.

Årsstämman beslutade även om styrelsens förslag till ändringar i
bolagsordningen som tillkommit på grund av aktuella lagändringar, med
vissa redaktionella justeringar.

Årsstämman fattade slutligen beslut om att utse Carl Rosenblad till
Hedersordförande i Consilium AB (publ) för hans insatser under 44 år
i Consilium och som styrelsens ordförande de senaste 20 åren.

Consilium AB (publ)

För ytterligare information:
Carl Adam Rosenblad, VD och Koncernchef
Telefon: 08-563 053 09

Denna information lämnades, genom ovanstående persons försorg, för
offentliggörande den 27 maj 2020 klockan 16:45 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/consilium-ab/r/rapport-fran-arsstamma-i-consi...
https://mb.cision.com/Main/1666/3121573/1254649.pdf

Författare Cision News