Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-19

Copperstone Resources AB: Copperstone genomför två riktade emissioner och tillförs därigenom 24 miljoner kronor

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller
någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål
för legala restriktioner.
Danderyd 19 maj, 2020

Styrelsen i Copperstone Resources AB (publ) (?Copperstone? eller ?Bolaget?)
beslutade den 19 maj 2020, om en riktad kontant nyemission av cirka 43 246
494 B-aktier (?Nyemissionen?) samt därtill beslutat om en riktad kontant
nyemission till två amerikanska investerare om 1 226 415 B-aktier
respektive 660 377 B-aktier (den ?Separata Emissionen?) till en
teckningskurs om 0,53 kronor per aktie. Genom Nyemissionen tillförs Bolaget
cirka 23 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader och den
Separata Emissionen tillför Bolaget cirka 1 miljon kronor före
emissionskostnader, vilket utgör ett totalt belopp om cirka 24 miljoner
kronor.

Nyemissionen och den Separata Emissionen genomfördes med avvikelse från
befintliga ägares företrädesrätt med stöd av bemyndigandet från årsstämman
den 14 maj 2019.

Bolaget avser att använda likviden från Nyemissionen och den Separata
Emissionen för:

* Viscaria, Kiruna: intensifierade kärnborrningar och studier inom
miljö och sandmagasinsdeponering
* Copperstone projektet, Arvidsjaur: investeringar inom geofysik och
fortsatt prospektering

Michael Mattsson, VD Copperstone, kommentar:

?Vi befinner oss i ett spännande skede av bolagets utveckling med
verksamheten i Arvidsjaur och inte minst Viscaria-projektet i Kiruna. Att
lyckas resa kapital trots rådande marknadsläge visar på intresset för
hållbar europeisk kopparproduktion. Nu tar vi viktiga steg mot en återstart
av gruvan på ett ansvarsfullt sätt med hänsyn till miljö och
lokalsamhälle.?

Teckningskursen i Nyemissionen fastställdes genom ett så kallat accelererat
?bookbuilding?-förfarande. Kursen motsvarar en rabatt om 4,4% gentemot den
volymviktade genomsnittskursen senaste fem dagarna om SEK 0,55 samt 11,7%
gentemot stängningskursen för Bolagets B-aktie på Nasdaq First North Growth
Market om SEK 0,60 den 18 maj 2020. Teckningskursen i den Separata
Emissionen har fastställts till samma kurs som i Nyemissionen.

Nyemissionen tecknades huvudsakligen av nya svenska och internationella
investerare, inklusive nominerade styrelseordförande Jörgen Olsson genom
JOHECO AB. Skälet till avvikelsen från befintliga ägares företrädesrätt i
Nyemissionen och den Separata Emissionen var huvudsakligen att diversifiera
aktieägarbasen och att möjliggöra en kapitalanskaffning på ett tids- och
kostnadseffektivt sätt.

Genom Nyemissionen och den Separata Emissionen ökar antalet aktier i
Bolaget med 45 133 286 till 641 275 703, och aktiekapitalet med 4 513
328,60 kronor till 64 127 570,30 kronor. Nyemissionen och den Separata
Emissionen medför en utspädning för existerande ägare om 7,0%, baserat på
antalet aktier i Bolaget efter Nyemissionen och den Separata Emissionen.

Av emissionsadministrativa skäl tecknas Nyemissionen helt eller delvis av
ABG Sundal Collier till aktiernas kvotvärde. I samband med betalning från
investerarna i Nyemissionen omkring den 26 maj 2020 kommer Bolaget att
tillföras resterande belopp, det vill säga skillnaden mellan kvotvärdet och
priset i Nyemissionen.

Rådgivare
ABG Sundal Collier AB är sole global coordinator och bookrunner åt
Copperstone i samband med Nyemissionen och Hannes Snellman Advokatbyrå AB
är legal rådgivare åt Copperstone i samband med Nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Michael Mattsson, VD, Mobil: +46 (0)705 739 777, E-mail:
michael.mattsson@copperstone.se

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone
Resources AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (MAR). Denna information lämnades genom
ovannämnda kontaktpersons ombud, för offentliggörande den 19 maj 2020 kl
02.08 CEST.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till,
att förvärva eller teckna några värdepapper i Copperstone Resources AB
(publ) i någon jurisdiktion, varken från Copperstone Resources AB (publ),
ABG Sundal Collier AB eller någon annan. Kopior av detta pressmeddelande
kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till
USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore,
Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara
olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder. Mottagaren av detta
pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och
informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive
jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning
(EU) 2017/1129 (?Prospektförordningen?) och har inte blivit godkänt av
någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Copperstone har inte
godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper
i någon av EES-länderna och inget prospekt har varit eller kommer att
upprättas i samband med den Riktade Emissionen. I alla EES-medlemsstater
adresseras detta meddelande och riktas till kvalificerade investerare och
motsvarande i den medlemsstaten i den mening som avses i
Prospektförordningen.Detta pressmeddelande och den information som
pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i
USA. Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att
registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities
Act från 1933 (?Securities Act?), och får inte erbjudas eller säljas i USA
utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en
transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities
Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att
förvärva de värdepapper som omnämns här.

Om Copperstone
Copperstone Resources AB är ett mineralprospekteringsbolag med ett mål att
bli ett producerande bas- och ädelmetallföretag inom 3 till 5 år. Bolaget
innehar ett antal bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i
Kiruna (Viscariagruvan), Arvidsjaur (Copperstoneprojektet) och Smedjebacken
(Tvistbogruvan) samtliga i Sverige. Största delen av Bolagets
mineraltillgångar utgörs f n av koppar. Tillstånd finns även avseende zink,
guld, silver och bly m m. Härutöver finns intressen inom järnmalm (Viscaria
och konvertibel i Nordic Iron Ore AB). Samtliga undersökningstillstånd och
bearbetningskoncessioner är ägda till 100 %, direkt eller indirekt.
Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market
(ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser,
info@augment.se, +46 8 505 65 172.

Bilaga

* PR200519sv

Författare Hugin Nyheter