Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-18

Copperstone Resources AB: Copperstone utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission

Danderyd 18 Maj, 2020

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien,
Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller
någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål
för legala restriktioner.

Copperstone Resources AB (publ) (?Copperstone? eller ?the Company?) har
uppdragit åt ABG Sundal Collier att utreda förutsättningarna för att
genomföra en riktad kontant nyemission om cirka 20 miljoner kronor på basis
av ett så kallat accelererat ?bookbuilding?-förfarande.

Copperstone offentliggör en avsikt att genomföra en riktad kontant
nyemission av B-aktier om cirka 20 miljoner kronor med avvikelse från
befintliga aktieägares företrädesrätt med stöd av bemyndigandet från
årsstämman den 14 maj 2019 (?Nyemissionen?). Copperstone har uppdragit till
ABG Sundal Collier att utreda förutsättningarna att genomföra Nyemissionen.

Teckningskursen för aktierna i Nyemissionen kommer att fastställas genom
ett accelererat bookbuilding-förfarande, vilket kommer att påbörjas
tidigast kl. 18.15 idag den 18 maj 2020 och avslutas innan dess att handeln
på Nasdaq First North Growth Market påbörjas den 19 maj 2020.
Bookbuilding-förfarandet kan, om Bolaget eller ABG Sundal Collier så
beslutar, komma att förkortas eller förlängas och kan när som helst
avslutas.

Bolaget avser att använda likviden från Nyemissionen för:

* Viscaria, Kiruna: intensifierade kärnborrningar och studier inom
miljö och bearbetningsavfall
* Copperstone projektet, Arvidsjaur: investeringar inom geofysik och
fortsatta utforskningar

Nyemissionen förutsätter att Copperstones styrelse efter att
bookbuilding-förfarandet avslutats beslutar att emittera nya B-aktier med
stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 14 maj 2019.

Rådgivare
ABG Sundal Collier AB är sole global coordinator och bookrunner och Hannes
Snellman Advokatbyrå AB är legal rådgivare åt Copperstone.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Michael Mattsson, VD, Mobil: +46(0)580-88890, E-mail:
michael.mattsson@copperstone.se

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone
Resources AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning (MAR). Denna information lämnades genom
ovannämnda kontaktpersons ombud, för offentliggörande den 18 maj 2020 kl
18.15 CEST.

Viktig information
Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till,
att förvärva eller teckna några värdepapper i Copperstone Resources AB
(publ) i någon jurisdiktion, varken från Copperstone Resources AB (publ),
ABG Sundal Collier AB eller någon annan. Kopior av detta pressmeddelande
kommer inte att framställas och får inte distribueras eller sändas till
USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore,
Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara
olaglig eller kräva registrering eller andra åtgärder. Mottagaren av detta
pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och
informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive
jurisdiktion.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning
(EU) 2017/1129 (?Prospektförordningen?) och har inte blivit godkänt av
någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Copperstone har inte
godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller andra värdepapper
i någon av EES-länderna och inget prospekt har varit eller kommer att
upprättas i samband med den Riktade Emissionen. I alla EES-medlemsstater
adresseras detta meddelande och riktas till kvalificerade investerare och
motsvarande i den medlemsstaten i den mening som avses i
Prospektförordningen. Detta pressmeddelande och den information som
pressmeddelandet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta
pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA.
Värdepapper som här omnämns har inte registrerats och kommer inte att
registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities
Act från 1933 (?Securities Act?), och får inte erbjudas eller säljas i USA
utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en
transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities
Act. Det kommer inte att lämnas något erbjudande till allmänheten i USA att
förvärva de värdepapper som omnämns här.

Om Copperstone
Copperstone Resources AB är ett mineralprospekteringsbolag med ett mål att
bli ett producerande bas- och ädelmetallföretag inom 3 till 5 år. Bolaget
innehar ett antal bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i
Kiruna (Viscariagruvan), Arvidsjaur (Copperstoneprojektet) och Smedjebacken
(Tvistbogruvan) samtliga i Sverige. Största delen av Bolagets
mineraltillgångar utgörs f n av koppar. Tillstånd finns även avseende zink,
guld, silver och bly m m. Härutöver finns intressen inom järnmalm (Viscaria
och konvertibel i Nordic Iron Ore AB). Samtliga undersökningstillstånd och
bearbetningskoncessioner är ägda till 100 %, direkt eller indirekt.
Bolagets aktie är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market
(ticker COPP B). Augment Partners är bolagets Certified Adviser,
info@augment.se, +46 8 505 65 172.

                                                                                                                              

Bilaga

* PR200518

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.