Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-04-16

Copperstone Resources: Copperstone Resources: Notice (in swedish) of annual general meeting in Copperstone Resources

COPPERSTONE RESOURCES: NOTICE (IN SWEDISH) OF ANNUAL GENERAL MEETING IN COPPERSTONE RESOURCES

Aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ) org. nr 556704-4168 (Bolaget), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 17 maj 2018 klockan 16.00 i konferenslokalen Lyktan på Bolagets kontor på Svärdvägen 21 i Danderyd. Inregistreringen till stämman kommer att öppna klockan 15.15.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:
dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken den 11 maj 2018 (avstämningsdagen),
dels anmäla sin avsikt att delta i stämman senast den 14 maj 2018, under adress: Copperstone Resources AB (publ) Svärdvägen 21, 182 33 Danderyd, tel: +46 (0)580-888 90 eller per e-mail: info@copperstone.se mailto:info@copperstone.se

I anmälan bör uppges adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 11 maj 2018 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd hos Euroclear senast den 11 maj 2018. Vänligen notera att en aktieägare som inte finns upptagen i bolagsstämmoaktieboken saknar rösträtt på stämman.

Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före stämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden bör göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.copperstone.se http://www.copperstone.se .

Ärenden
Öppnande av stämman
Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av en eller två justeringsmän
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Godkännande av dagordningen
VD:s redogörelse för verksamheten
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
Beslut:
a.om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen och koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b.om dispositioner beträffande Bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
c.om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
Val av styrelse
Val av revisor
Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
Beslut om incitamentsprogram
Beslut om utdelning av innehav i Nordic Iron Ore AB
Avslutande av stämman

Förslag till beslut

Punkt 2 - Val av ordförande för stämma.

Valberedningen - bestående av Michael Mattsson, Björn Israelsson och Petter Tiger - föreslår att Michael Mattsson väljs till ordförande för stämman.

Punkt 10 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden utgår med 100 000 kronor per styrelseledamot och år dock för styrelseordförande 150 000 kronor per år. Ersättning utgår inte till ledamot som också är anställd av Bolaget. Styrelsen föreslås disponera 600 000 kronor för kommittarbeten och särskilda uppdrag fram till nästa årsstämma. Revisionsarvode föreslås utgå enligt skälig kostnadsräkning.

Punkt 11 - Val av styrelse

Valberedningen föreslår omval av Michael Mattsson, Niclas Löwgren och Chris McKnight samt nyval av Ann Zetterberg och Petter Tiger. Björn Israelsson har avböjt omval och kommer att vara redo att rådge Bolaget inom vissa områden.

Ann Zetterberg är CFO på Brighter AB (publ) och styrelseledamot i Endomines AB (publ) mellan 2015-2018. Civilekonom från Stockholms universitet med specialisering inom redovisning. Zetterberg har över 20 års erfarenhet från bl a finansbranschen såsom CFO, controller och inom private equity. Zetterberg är aktieägare i Copperstone.

Petter Tiger är entreprenör och vd för Lantero AB, som utvecklar organisationskulturer genom att strukturera hanteringen av missförhållanden. Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Tiger har tidigare arbetat med medie- och investerarrelationer, PA och i andra kommunikationsrelaterade roller i såväl stora som små organisationer. Tiger är aktieägare i Copperstone.

Valberedningens förslag stöds av cirka 11,3 procent (icke inkluderande kapitalförsäkringar) av rösterna i Bolaget.

Punkt 12 - Val av revisor

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) med Annika Wedin som huvudansvarig revisor.

Punkt 13 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier av serie B, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller annars med villkor enligt 2 kap 5 andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Teckningsoptioner eller konvertibler som ges ut enligt detta bemyndigande ska bara kunna utnyttjas för teckning av eller konvertering till aktier av serie B.

Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller annars med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i syfte att stärka Bolagets kapitalbas, genomföra strategiskt motiverade förvärv, infria tidigare ingångna avtal, knyta investerare av strategisk betydelse till Bolaget och/eller bredda ägandet i Bolaget.

Styrelsens ordförande föreslås bli bemyndigad att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Punkt 14 - Beslut om incitamentsprogram

Aktieägare som representerar ca 4,5 procent av rösterna i Bolaget (icke inräknat tilltänkta nyckelpersoner) föreslår att årsstämman beslutar om införande av ett incitamentsprogram genom i) riktad emission av teckningsoptioner till dotterbolaget Argo AB (Dotterbolaget), samt ii) godkännande av överlåtelse av teckningsoptionerna från Dotterbolaget till deltagare i incitamentsprogrammet på i huvudsak följande villkor.

Det bedöms angeläget och i alla aktieägares intresse att ledning (inklusive styrelsen), vilka bedöms vara viktiga för Bolagets vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja deltagarnas motivation och samhörighet med Bolaget och dess aktieägare.

Baserat på befintligt antal aktier i Bolaget blir utspädningen till följd av det föreslagna incitamentsprogrammet, med antagande av att samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av B-aktier, cirka 0,82 procent av aktierna/rösterna och Bolaget skulle samtidigt erhålla 6.260.000 kronor. I samma syfte kommer styrelsen, i dess nuvarande befattning, att föreslå ordinarie bolagsstämma 2019 och 2020 att genomföra motsvarande incitamentsprogram avseende Chris McKnight, förutsatt anställd i Bolaget. Incitamentsprogrammet är villkorat av att de administrativa och legala kostnaderna bedöms skäliga.

Riktad emission av teckningsoptioner till Dotterbolaget

Högst 2 000 000 teckningsoptioner ska ges ut. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det av Bolaget helägda Dotterbolaget.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen utgör ett led i införandet av incitamentsprogrammet, vilket bedöms öka möjligheten att behålla kvalificerade medarbetare.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske genom teckning på teckningslista senast den 21 maj 2018. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden. Teckningsoptionerna ges ut mot betalning av Black&Scholes värdet.

Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en ny B-aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 3,13 kronor. Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med registrering av teckningsoptionerna på Bolagsverket till och med den 31 maj 2021.

Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av B-aktier kommer Bolagets registrerade aktiekapital att öka med ca 200 000 kronor (med hänsyn till nuvarande kvotvärde och förutsatt att ingen omräkning sker enligt optionsvillkoren) och Copperstone skulle erhålla 6.260.000 kronor.

B-aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och B-aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner från Dotterbolaget till deltagare i incitamentsprogrammet

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att godkänna att Dotterbolaget överlåter högst 2 000 000 teckningsoptioner till Bolagets befintliga VD och styrelseledamöter, eller av dessa personer helägda bolag, enligt nedanstående principer.

VD: högst 1.050.000 teckningsoptioner.

Styrelseordförande: högst 425.000 teckningsoptioner.

Övriga styrelseledamöter högst 100.000-325.000 teckningsoptioner vardera.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställts utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna vid tidpunkten för överlåtelsen med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell (optionspremie). Beräkningen av optionspremien ska utföras av en oberoende värderingsexpert.

Vidare ska ett s.k. hembudsavtal träffas enligt vilket innehavaren ska vara förpliktad att erbjuda Bolaget att förvärva teckningsoptionerna, eller viss del av dessa, under vissa förutsättningar.

Punkt 15 - Beslut om utdelning av innehav i Nordic Iron Ore AB

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om vinstutdelning enligt nedan. Vinstutdelningen ska ske genom så kallad sakutdelning och verkställas genom att högst 11 157 684 aktier i Nordic Iron Ore AB, org.nr 556756-0940 (NIO) delas ut till aktieägarna. Utdelning sker med en (1) NIO-aktie per tjugotvå (22) innehavda aktier i Bolaget. Inga fraktioner av aktier kommer att delas ut och det totala antalet NIO-aktier som delas ut till en aktieägare kommer därför i förekommande fall att avrundas till nedåt till ett helt antal NIO-aktier. Tentativt förväntas cirka 99% av Bolagets innehav i NIO att delas ut.

Avstämningsdagen för erhållande av utdelning är planerad till måndagen den 21 maj 2018. Utskiftning av sakutdelningen är planerad till torsdag den 24 maj 2018.
...

Författare beQuoted

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.