Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-25

Corem Property Group: DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2019 SAMT JUSTERING AV FINANSIELLA MÅL

"Vi summerar Corems tredje kvartal med positiv nettouthyrning, ökad
uthyrningsgrad och kraftigt stärkt balansräkning. Efterfrågan på vår
typ av lokaler, lager- och logistiklokaler, är god och vi ser med
tillförsikt på uthyrningsläget och projektmöjligheter framåt. Den
strukturaffär vi avtalade under det andra kvartalet har, tillsammans
med ökade fastighetsvärden i befintligt bestånd, inneburit att vi går
in i årets fjärde kvartal med ett fastighetsbestånd som är
geografiskt renodlat och med goda finansiella möjligheter för
framtida investeringar." kommenterar Eva Landén, VD.

DELÅRSPERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2019

· Intäkterna uppgick till 749 mkr (704).
· Driftsöverskottet uppgick till 557 mkr (543).
· Förvaltningsresultatet uppgick till 313 mkr (280).
· Värdeförändringar fastigheter uppgick till 1 462 mkr (290),
Värdeförändringar finansiella placeringar, inklusive
omklassificeringseffekt Klövern om 276 mkr, till 305 mkr (-), och
värdeförändringar derivat uppgick till -106 mkr (42).

· Resultat efter skatt uppgick till 2 033 mkr (744), motsvarande
5,43 kr per stamaktie (1,89).

· EPRA NAV ökade med 51 procent till 19,72 kr, jämfört med 13,05 kr
per 30 september 2018.

· Värdet på fastighetsportföljen uppgick till 11 464 mkr (13 479),
efter förvärv av fem fastigheter, försäljning av 30 fastigheter, samt
investeringar om 277 mkr.

· Frånträde av en portfölj om 30 fastigheter har skett per 5 juli
2019 med en total uthyrbar area om 500 000 kvm. Beräknat resultat
från transaktionen uppgår till cirka 630 mkr.

· Från 1 juli 2019 har innehavet i Klövern omklassificerats till
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde. Per 30
september 2019 uppgick verkligt värde till 2 549 mkr.

· Styrelsen har beslutat justera upp två finansiella mål.
Långsiktigt mål för räntetäckningsgrad är minst 2,0 ggr (1,5) och för
soliditet att minst uppgå till 30 procent (25).

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

· Ett obligationslån om 300 mkr, som löpte med en ränta på 4,75
procent med räntegolv, har förtidslösts på 100 procent den 11 oktober
2019.

VD'S KOMMENTAR

STÄRKT FOKUS PÅ STORSTADSREGIONER OCH STARK BALANSRÄKNING

Corems tredje kvartal summeras med positiv nettouthyrning, ökad
uthyrningsgrad och kraftigt stärkt balansräkning. Efterfrågan på vår
typ av lokaler är god och vi ser med tillförsikt på både
uthyrningsläget och projektmöjligheter framåt. Den strukturaffär vi
avtalade under det andra kvartalet, försäljning av en
fastighetsportfölj med ett underliggande fastighetsvärde om 4 218
mkr, genomfördes per 5 juli 2019. Affären har, tillsammans med ökade
fastighetsvärden i befintligt bestånd, gett en stark balansräkning
och goda finansiella möjligheter för framtida investeringar. Mot
bakgrund av detta har styrelsen beslutat att justera upp två
finansiella mål. Nytt långsiktigt mål för räntetäckningsgrad är minst
2,0 ggr och för soliditet att minst uppgå till 30 procent.
Uthyrningsarbetet är fortsatt framgångsrikt, med flera större
uthyrningar där vi både välkomnar nya kunder och förlänger samarbetet
med befintliga kunder. Vi avslutar niomånadersperioden med en positiv
nettouthyrning om 34 mkr, varav 18 mkr under tredje kvartalet.

Marknadsläget är fortsatt starkt inom logistiksegmentet. Efterfrågan
är stor på våra typer av lokaler, som är belägna med bra
infrastrukturell tillgänglighet och ger våra kunder möjlighet att
snabbt nå ut och bli nådda -s.k. last mile lägen. En viktig
framgångsfaktor är att kunna erbjuda flexibla lokaler där kontor
kombineras med lager- och logistikytor. Städernas växande behov av
resurssmarta logistiklösningar ser vi tydligast i
storstadsregionerna.

Det positiva marknadsläget inom lager- och logistikfastigheter i
kombination med sänkta långräntor attraherar både inhemska och
internationella investerare. Med en hög och ökad efterfrågan ser vi
också stigande fastighetsvärden. Avkastningskraven har under 2019
varit rekordlåga. Corems genomsnittliga vägda direktavkastningskrav i
portföljen har sänkts till 5,9 procent.

Genom försäljningen till Blackstone i början av juli renodlas vår
fastighetsportfölj geografiskt samtidigt som affären ger oss mycket
stärkta finansiella möjligheter för framtida intressanta
investeringar i våra prioriterade lägen. Efter genomförd affär och
tillsammans med periodens resultat ökar vår justerade soliditet till
53 procent från 38 procent jämfört samma tidpunkt föregående år,
samtidigt som belånings-graden minskat till 27 procent jämfört med 55
procent. Vårt fastighetsbestånd är nu geografiskt fokuserat till
storstads-regionerna och beläget i väl samlade förvaltningsenheter
som innebär effektiv och närvarande förvaltning.

Vi fortsätter investera i nybyggnads- och
fastighetsutvecklingsprojekt, ett bra sätt att kunna erbjuda våra
kunder attraktiva lokaler och långsiktigt få god avkastning liksom
förädling av fastigheterna. Pågående projekt, i form av
nybyggnationer och större hyresgästanpassningar, omfattar cirka 68
000 kvm och till en investeringsvolym om drygt 750 mkr.

Intäkterna under perioden ökar med drygt 6 procent,
förvaltningsresultatet ökar med 12 procent och uppgår till 313 mkr.
Från 1 juli 2019 har innehavet i Klövern klassificerats om från
intressebolag till finansiell tillgång värderad till verkligt värde.
Det innebär att marknadsvärdesförändringar på aktien samt utdelning
från innehavet kommer speglas i resultatet. Niomånadersperiodens
resultat före skatt visar rekordhöga 2 122 mkr, efter bland annat
värdeförändringar på fastigheter om 1 462 mkr samt värdeförändringar
på finansiella placeringar om 305 mkr. Efter skatt uppgår vinst per
stamaktie till 5,43 kr. EPRA NAV, substansvärde per aktie, uppgår
till 19,72 kr per aktie, motsvarande en ökning om 38 procent sedan
årsskiftet och 51 procent de senaste 12 månaderna.

Vi går in i sista kvartalet 2019 med en stark balansräkning som ger
bra förutsättningar för projekt och framtida förvärv, samtidigt som
vi vet att vår aktiva förvaltning, med egen personal som i vardagen
är nära kunderna, har en förmåga att skapa långsiktiga värden. Vi ska
fortsätta att göra det vi gör bäst - att skapa utrymme för att
utveckla kundernas affär - i de starka storstadsregionerna.

Stockholm den 25 oktober 2019
Eva Landén

KALENDARIUM

Bokslutskommuniké 2019 februari 2020
Årsredovisning 2019 mars 2020
Delårsrapport januari - april 2020 28 april 2020
Bolagsstämma 2020 28 april 2020

Informationen är sådan som Corem är skyldigt att offentliggöra enligt
EU's marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25
oktober 2019 kl. 08:00.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, Verkställande direktör
E-post: eva.landen@corem.se
Tel: 08-503 853 33

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org nr 556463-9440, Säte Stockholm
www.corem.se

Corem Property Group AB (publ.) är ett fastighetsbolag som äger,
förvaltar och utvecklar fastigheter i logistikområden i Sverige samt
i Danmark. Corems övergripande mål är att vara det ledande
fastighetsbolaget inom sitt segment i kombination med att ge bolagets
aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital.
Corem Property Group AB (publ.) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid
Cap.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/corem-property-group/r/delarsrapport-januari-...
https://mb.cision.com/Main/9683/2941055/1129475.pdf
https://mb.cision.com/Public/9683/2941055/a6181e6ada406760.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.