Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-30

Corem Property Group: KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I COREM PROPERTY GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i Corem Property Group AB (publ), org. nr 556463-9440,
kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2020, kl. 10.00,
Kista Gate, Torshamnsgatan 48, Kista. Inregistrering inleds kl.
09.30.

Anmälan m.m.

Rätt att delta i årsstämman har den som

dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen
den 22 april 2020;

dels har anmält sitt deltagande till bolaget senast onsdagen den 22
april 2020, helst före kl. 12.00.

Anmälan kan göras via Corems hemsida (www.corem.se), via post till
adress Corem Property Group AB, Box 56085, 102 17 Stockholm, via
e-post info@corem.se eller per telefon 08-503 853 33.

Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller
organisationsnummer samt eventuella biträden vid årsstämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt
att delta i årsstämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera
aktierna i eget namn så att vederbörande är registrerad som
aktieägare i aktieboken onsdagen den 22 april 2020. Sådan
registrering kan vara tillfällig. Begäran om sådan registrering görs
i god tid hos den bank eller det värdepappersinstitut som förvaltar
aktierna.

Försiktighetsåtgärder med anledning av coronaviruset

Med anledningen av spridningen av coronaviruset (Covid-19) har Corem
beslutat vidta ett antal försiktighetsåtgärder i syfte att minimera
risken för smittspridning vid genomförandet av årsstämman:

· Inregistrering sker från kl. 09.30. Aktieägare som anländer
tidigare ombeds vänligen vänta utomhus. Vid röstning via ombud bör
sådana handlingar insändas till bolaget i förväg för att minimera
tidsåtgång för inregistrering.

· Förtäring kommer ej att erbjudas.
· Corem har för avsikt att hålla årsstämman så tidseffektiv som
möjligt varför verkställande direktörens anförande kommer att
begränsas.

· Antalet närvarande styrelseledamöter samt medlemmar i
företagsledningen kommer att begränsas.

Aktieägare som upplever sjukdomssymptom, om än milda, tillhör en
riskgrupp eller har varit i närkontakt med någon som är smittad,
förväntas avstå från deltagande och istället rösta via ombud enligt
nedan. Aktieägare och ombud ombeds vara extra uppmärksamma för att
undvika smittspridning.

Corem följer utvecklingen av risken för smittspridning mycket noggrant
och ber alla som avser att delta på årsstämman att hålla sig
uppdaterade kring och följa gällande riktlinjer.

Ombud och fullmaktsformulär

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad
fullmakt för ombudet. Den som företräder en juridisk person ska även
förete ett registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling
som utvisar att de personer som har undertecknat fullmakten är
behöriga firmatecknare för aktieägaren. Fullmakten och
registreringsbeviset får inte vara utfärdade tidigare än ett år före
årsstämmodagen med undantag för om fullmakten anger en längre
giltighetstid, dock maximalt fem år. För att underlätta
inregistreringen till årsstämman bör fullmakten i original samt
eventuellt registreringsbevis i god tid före årsstämman insändas till
bolaget på adressen ovan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på
bolagets hemsida, www.corem.se, eller sänds utan kostnad till
aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-post.

Behandling av personuppgifter

I samband med anmälan kommer bolaget att behandla de personuppgifter
om aktieägare som efterfrågas ovan. Personuppgifter som samlas in
från aktieboken och anmälan om deltagande samt uppgifter om ombud och
biträden kommer att användas för registrering, upprättande av
röstlängd och, i förekommande fall, bolagsstämmoprotokoll.
Uppgifterna används endast för årsstämman 2020 och behandling sker i
enlighet med Integritetspolicy gällande behandling av personuppgifter
i samband med bolagsstämma. För information om hur dina
personuppgifter behandlas se
https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-....

Antal aktier

Vid tidpunkten för utfärdande av kallelsen finns totalt 379 338 880
aktier i bolaget, varav 32 510 596 är stamaktier av serie A med en
röst per aktie, 343 228 284 är stamaktier av serie B med en tiondels
röst per aktie och 3 600 000 är preferensaktier med en tiondels röst
per aktie. Antalet röster uppgår sammanlagt till 67 193 424,4.

2 913 825 stamaktier av serie A samt 29 630 550 stamaktier av serie B
motsvarande totalt 5 876 880 röster, är per dagen för kallelsen
återköpta av bolaget och kan inte företrädas på årsstämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justerare.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen.

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer
och revisorssuppleanter.

12. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor eller
revisorer.

13. Val av styrelse samt revisor eller revisorer.
14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare.

15. Beslut avseende valberedningens sammansättning.
16. Beslut om ändring av bolagsordningen.
17. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna
aktier och fondemission.

18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av
aktier.

19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta
bolagets egna aktier.

20. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar
av besluten.

21. Stämmans avslutande.
Förslag till beslut

Ordförande vid årsstämman, punkt 2

Valberedningen föreslår att Patrik Essehorn väljs till ordförande vid
årsstämman.

Disposition av bolagets vinst, punkt 9

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utdelning till
aktieägarna för räkenskapsåret 2019 ska ske med 0,60 kronor per
stamaktie av serie A respektive serie B och 20,00 kronor per
preferensaktie. Utdelningsbeloppet per preferensaktie om totalt 20,00
kronor delas upp i fyra utbetalningar om vardera 5,00 kronor enligt
nedan.

Som avstämningsdag för utdelning för stamaktier föreslår styrelsen
torsdagen den 30 april 2020, med beräknad utbetalningsdag onsdagen
den 6 maj 2020 om stämman beslutar i enlighet med förslaget.

Som avstämningsdagar för utdelning för preferensaktier föreslås;

i. tisdagen den 30 juni 2020 med beräknad utbetalningsdag fredagen
den 3 juli 2020,

ii. onsdagen den 30 september 2020 med beräknad utbetalningsdag
måndagen den 5 oktober 2020,

iii. onsdagen den 30 december 2020 med beräknad utbetalningsdag
torsdagen den 7 januari 2021, och

iv. onsdagen den 31 mars 2021 med beräknad utbetalningsdag onsdagen
den 7 april 2021.

Styrelsen föreslår att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning
varav viss del kan tas i anspråk för utdelning för tillkommande
preferensaktier enligt nedan.

Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar att samtliga nya
preferensaktier som kan komma att emitteras av styrelsen med stöd av
bemyndigandet i punkten 18 nedan, ska ge rätt till utdelning från och
med den dag de blivit införda i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken. Detta innebär att rätt till första utdelning om 5,00
kronor per preferensaktie föreligger vid den första avstämningsdag
enligt ovan som infaller efter införandet i aktieboken.

Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, fastställande
av arvoden samt val av styrelse och revisorer, punkt 11 - 13

Valberedningen, som består av Mia Arnhult (representant för Rutger
Arnhult via bolag tillika valberedningens ordförande), Lars
Höckenström (representant för Gårdarike AB), Sofia Aulin
(representant för Länsförsäkringar Fonder) och Patrik Essehorn
(styrelsens ordförande), lämnar följande förslag till årsstämman:

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter i bolaget
oförändrat ska vara sex. Jan Sundling och Carina Axelsson har avböjt
omval. Valberedningen föreslår för tiden intill slutet av nästa
årsstämma omval av Patrik Essehorn, Rutger Arnhult, Christina Tillman
och Fredrik Rapp samt nyval av Katarina Klingspor och Magnus Uggla.
Valberedningen föreslår att Patrik Essehorn väljs till styrelsens
ordförande. Närmare uppgifter om de föreslagna ledamöterna finns
tillgängliga på bolagets hemsida, www.corem.se.

Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer oförändrat ska
vara en och föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval
av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young Aktiebolag. Ernst
& Young Aktiebolag har meddelat att, för det fall revisionsbolaget
väljs, kommer auktoriserade revisorn Katrine Söderberg fortsatt vara
huvudansvarig revisor.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att arvode till
styrelseledamöterna ska utgå och fördelas enligt nedan. Förslaget
innebär en ökning av respektive ledamots arvode i förhållande till
arvodet som beslutades av årsstämman 2019. Arvode för 2019 anges inom
parentes.

Ordföranden: 320 000 kronor (310 000 kronor)

Ledamot: 180 000 kronor (170 000 kronor)

Förslaget innebär att det totala föreslagna arvodet uppgår till 1 220
000 kronor (1 160 000 kronor).

Till styrelseledamot som utför utskottsarbete utgår ingen ytterligare
ersättning.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, punkt 14

Styrelsens förslag till riktlinjer för bestämmande av lön och annan
ersättning till ledande befattningshavare, att gälla som längst för
tiden intill slutet av årsstämman 2024, innefattar följande
huvudpunkter.

Corem ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som krävs
för att rekrytera och behålla ledande befattningshavare med god
kompetens och kapacitet att nå uppställda mål, implementera
affärsstrategin och tillvarata bolagets långsiktiga intressen,
inklusive dess hållbarhetsarbete. Marknadsmässighet och
konkurrenskraft ska gälla som öv...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.