Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-12

Corline Biomedical AB: Corline Biomedical AB offentliggör delårsrapport för det första kvartalet 2020

Corline Biomedical AB (?Corline?) publicerar härmed delårsrapport för det
första kvartalet 2020. Nedan följer en kort sammanfattning av
delårsrapporten. Fullständig delårsrapport finns tillgänglig på Corlines
hemsida (www.corline.se

) samt som bifogad fil.

VD Henrik Nittmar kommenterar
?Det är ett avgörande framsteg för Corline att bolaget under första
kvartalet 2020 kunnat färdigställa rekryteringen i RENAPAIR 01 och därmed
planerar att i juni presentera resultaten från studien. Studien utgör
grunden för fortsatt klinisk utveckling av Renaparin® inom
njurtransplantation och när vi nu ser målflaggan för RENAPAIR 01 har
förberedelsearbetet inför vår fas 2-studie, RENAPAIR 02, intensifierats.?
Väsentliga händelser under det första kvartalet 2019

* Corline meddelar i januari en tilltagande takt avseende
patientrekryteringen till bolagets njurtransplantationsstudie
RENAPAIR 01. Fram till och med den 7 januari 2020 hade totalt 10
patienter inkluderats i njurtransplantationsstudien.
* Corline är ett av fem bolag som inbjudits att presentera på American
Society of Transplantations årliga möte om spjutspetsteknologier för
transplantation, det så kallade Cutting Edge of Transplantation,
Transplant Summit 2020. Presentationen genomfördes den 5 mars i
Phoenix i USA och fokuserade på den kliniska utvecklingen av
Renaparin® för njurtransplantation.
* I februari meddelar Corline att bolaget valt engelska Abzena Ltd. som
partner för tillverkning av bolagets läkemedelssubstans för klinisk
fas 2-prövning. I samband med att Corlines tillverkningsprojekt går
in i operativ leveransfas omorganiseras ledningsfunktionen inom CMC.
* Samma månad meddelar Corline att bolaget beslutat att anlita Redeye
AB som Certified Adviser från och med 1 juni 2020.
* Den 30 mars meddelar Corline att bolaget har färdigställt
patientrekryteringen i den pågående studien RENAPAIR 01 i vilken
bolagets läkemedelskandidat Renaparin® utvärderas med avseende på
säkerhet vid administrering i samband med njurtransplantation.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

* Den 8 april meddelar Corline att man genomfört ett möte den
europeiska läkemedelsmyndigheten EMA i ett så kallat Protocol
Assistance. EMA har i sitt svar ställt sig positivt till bolagets
prekliniska studier samt det arbete som hittills gjorts inom
tillverkningen av Renaparin®. EMA accepterar den prekliniska
datamängden och den pågående fas 1-studien som grund för fortsatt
klinisk utveckling och marknadslansering, samt gav handfasta råd
inför den fortsatta kliniska utvecklingen.

Ekonomisk översikt över det första kvartalet 2020

* Nettoomsättningen under det första kvartalet 2020 uppgick till 191
KSEK (140).
* Resultatet efter finansiella poster under det första kvartalet 2020
uppgick till -2 507 KSEK (?2 967).
* Resultatet per aktie uppgick under det första kvartalet 2020 till
cirka -0,15 SEK (-0,19).
* Likvida medel uppgick per den 31 mars 2020 till 16,8 MSEK (22,7).
* Soliditeten uppgick per den 31 mars 2020 till 92 % (90).

Definitioner

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt
antal aktier under perioden.
* I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.
* Med ?Corline? avses koncernen. Om inte annat anges så avser samtliga
uppgifter koncernen.

För fullständig delårsrapport, se
http://www.corline.se/calendar-and-reports

.

För mer information om Corline, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 (0)70 755 95 51
E-post: ca@skmg.se

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 12 maj 2020.

 

 

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har
utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning
till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom
diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har
erhållit särläkemedelsstatus (?Orphan Drug?). Inom ramen för helägda
dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av
Corlines heparinsubstans och sedan tidigare ytbelägger bolaget
medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000
hjärtstentar som implanterats i patienter. De nya läkemedelskandidaterna är
baserade på samma grundteknologi som de medicintekniska produkterna.

 

 

Bilaga

* 2020 Q1 - Corline_200512

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.