Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-02

Cortus Energy AB: Cortus Energy offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen

Prospektet avseende företrädesemissionen i Cortus Energy AB (?Cortus
Energy? eller ?Bolaget?) om cirka 69,3 MSEK har idag, den 2 juni 2020,
godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på
Cortus och Mangolds hemsidor.

Prospektet finns tillgängligt på Cortus Energys hemsida, www.cortus.com,
samt på Mangolds hemsida, www.mangold.se. Anmälningssedlar hålls
tillgängliga på Cortus Energys och Mangolds hemsidor från och med
teckningsperiodens första dag, 8 juni 2020. Teckningsperioden löper från
och med den 8 juni 2020 till och med den 22 juni 2020.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut
till Cortus Energy i samband med Företrädesemissionen. Synch Advokat AB är
legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Håkan Sigfridsson, VD
Tel: +46 8 588 866 30
www.cortusenergy.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 2 juni 2020.

Om Cortus Energy AB
Cortus Energy (Publ) utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken
vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en
rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den
patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna
energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll®
har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja
lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda.
Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i
Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under
konstruktion med planerad uppstart 2020.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth
Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, tel: 08-503 015
50, är bolagets Certified Adviser.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna konvertibler i
Cortus Energy och investerare ska inte teckna eller förvärva några
värdepapper. Inbjudan till berörda personer att teckna konvertibler i
Cortus Energy kommer endast att ske genom det prospekt som Cortus Energy
beräknar offentliggöra omkring den 2 juni 2020.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan
eller Kanada eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta
pressmeddelande skulle vara olaglig.

Varken teckningsrätter, betalda tecknade konvertibler (?BTU?) eller
nyemitterade konvertibler har rekommenderats eller godkänts av någon
amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller
tillsynsmyndighet. Inga teckningsrätter, BTU eller nyemitterade
konvertibler har registrerats eller kommer att registreras enligt United
States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt
tillämplig lag i USA, i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland,
Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i något annat land där
Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot
tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare prospekt
upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som
krävs enligt svensk rätt.

Det finns ingen avsikt att registrera någon del av erbjudandet i USA och de
värdepapper som ges ut i Företrädesemissionen kommer inte att erbjudas till
allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som
återspeglar Cortus Energys aktuella syn på framtida händelser samt
finansiell och operativ utveckling. Ord som ?avses?, ?kommer?, ?bedöms?,
?förväntas?, ?kan?, ?planerar?, ?uppskattar? och andra uttryck som innebär
indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller
trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till
sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer
eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter.
Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida
resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen
skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna
information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i
detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan
underrättelse därom. Cortus Energy lämnar inga utfästelser om att
offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information,
framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av
tillämplig lagstiftning.

Bilagor

* Offentliggörande av prospekt

* EU-tillväxtprospekt - Cortus Energy

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.