Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-06-01

Crowdsoft: Kommuniké från årsstämma i Crowdsoft Technology AB (publ)

Igår, den 31 maj, hölls årsstämma i Crowdsoft Technology AB (publ).
Nedan följer en sammanfattning av besluten. Besluten fattades med
erforderlig majoritet.

Fastställande av resultaträkningar, balansräkningar, disposition
avseende bolagets fria egna kapital

Årsstämman beslutade att fastställa balansräkning, resultaträkning,
koncernbalansräkning och koncernresultaträkning. Årsstämman beslutade
att disponera fritt eget kapital i ny räkning.

Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
Årsstämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och de
verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter,
revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att
styrelsen skall bestå av fyra (4) styrelseledamöter utan
styrelsesuppleanter, samt att utse ett (1) registrerat revisionsbolag
utan suppleant. Stämman beslutade vidare i enlighet med
valberedningens förslag att styrelsearvode skall utgå med 120 000
kronor till styrelsens ordförande och med 60 000 kronor vardera till
övriga styrelseledamöter som ej är anställda inom koncernen.
Härigenom kommer det totala styrelsearvodet att uppgå till 240 000
kronor för kommande räkenskapsår.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att
omvälja Urban Fagerstedt, Henrik Tjernberg och Lena Torlegård som
styrelseledamöter samt att välja Peter Reigo som ny styrelseledamot.
Henrik Tjernberg omvaldes som styrelseordförande.

Stämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att
omvälja Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade
revisorn Henrik Boman fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra
Bolagets firma till Flowscape Technology AB (publ). Styrelsens
förslag grundas som ett led i det under våren genomförda förvärvet av
Flowscape AB. Merparten av verksamheten bedrivs för närvarande under
varumärket Flowscape, varför ett namnbyte ökar tranparansen kring
Bolaget.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Styrelsen erhöll bemyndigande från årsstämman att, längst intill den
kommande ordinarie årsstämman, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta
beslut om emission av aktier mot kontant betalning, eller med
betalning med apportegendom eller genom kvittning. Bemyndigandet
omfattar högst 140 000 000 aktier och vid eventuell emission utan
företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till
marknadsmässiga villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt är att bredda Bolagets ägarbas genom att
erbjuda finansiella och industriella investerare att investera i
Bolaget samt att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens
handlingsut-rymme i arbetet med att finansiera och möjliggöra
fortsatt expansion.

Beslut om emission av teckningsoptioner med mera
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att emittera
högst 25 000 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ger rätt
att teckna en ny aktie i Bolaget under tiden 1 november 2021 till och
med den 30 december 2021. Teckningskursen skall uppgå till ett belopp
motsvarande 200% av den noterade volymvägda genomsnittliga
betalkursen under 10 handelsdagar närmast före verkställandet av
optionsprogrammet.

Beslut om procedurer för att utse ledamöter av valberedning
Årsstämman beslutade att anta de principer som valberedningen föreslår
för valberedning, hur valberedningens ledamöter ska utses och
valberedningens uppgifter. Beslutades vidare att valberedningen skall
bestå av representanter från bolagets två (2) största aktieägare
enligt aktieboken per utgången av räkenskapsårets tredje kvartal
jämte styrelsens ordförande. Vidare utgår inget arvode till
ledamöterna i valberedningen.

Stockholm i maj 2018
Crowdsoft Technology AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Reigo, VD Crowdsoft Technology AB (publ)

Tel. 070 - 942 46 87

E-post: peter.reigo@flowscape.se

Hemsida: www.crowdsoft.com och www.flowscape.se

Kort om Flowscape AB

Flowscape är "the modern office flowmaker". Genom att erbjuda
toppmodern IoT-baserad teknologi, minskar Flowscape tidsödande och
ökar interaktion och produktivitet bland kollegor. Huvudfunktionen,
Flowmap, ger företag en överblick av kontoret och möjliggör att man
snabbt hittar rum, skrivbord, kontorsutrustning och kollegor.

Flowscape har en stark kundbas med över 100 kunder varav fler än 25
multinationella bolag såsom Telia, Ericsson och Kinnarps. Partners
inkluderar Atea, Fujitsu, Ricoh, Ericsson och Cisco. Med kontor i
Stockholm, Karlskrona och London, växer teamet bestående av 30
flowmakers kontinuerligt.

För mer information, besök www.flowscape.se

Kort om Crowdsoft Technology AB

Crowdsoft levererar en helt ny typ av kommunikationssystem för
operativt trygghets- och säkerhetsarbete som möjliggör stora vinster
för en rad olika typer av företag och organisationer. Systemen är
utformade med användarvänliga applikationer för smartphones och en
central serverlösning för koordinering av stora informationsflöden.
Affärsmodellen bygger på abonnemang, vilket innebär små initiala
investeringar för kunder och återkommande intäkter för Crowdsoft.
Aktien är listad på AktieTorget med kortnamn CROWD.

För mer information, besök www.crowdsoft.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/crowdsoft/r/kommunike-fran-arsstamma-i-crowdso...
http://mb.cision.com/Main/14268/2537159/852390.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.