Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-08-19

Crown Energy AB: HALVÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2022

FÖRSTA KVARTALET - APRIL-JUNI  2022

 • Omsättningen uppgick till 10 334 (5 683) TSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -7 467 (-8 461) TSEK.
 • Finansnetto uppgick till 2 328 (5 925) TSEK.
 • Värdeförändringar avseende fastighetstillgångar uppgick under perioden till 2 931 (-5 891) TSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till -2 207 (-8 426) TSEK, och resultatet efter skatt uppgick till -17 509 (-8 669) TSEK, motsvarande -0,04 (-0,02) SEK per aktie.

HALVÅRET - JANUARi-JUNI 2022

 • Omsättningen uppgick till 17 647 (10 562) TSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -15 149 (-11 770) TSEK.
 • Finansnetto uppgick till -46 479 (1 142) TSEK.
 • Värdeförändringar avseende fastighetstillgångar uppgick under perioden till 11 653 (-17 330) TSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till -49 975 (-27 958) TSEK, och resultatet efter skatt uppgick till -11 107 (-25 412) TSEK, motsvarande -0,13 (-0,05) SEK per aktie.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER rapporteringsperioden jAnuari - JUNI 2022

 • Den 3 mars 2022 meddelade Crown Energy att joint venture Block 2B offshore i Sydafrika har tecknat ett avtal om en halvt nedsänkbar rigg, Island Innovator, för att borra en brunn vid Gazania-1 senast i oktober 2022.
 • Crown Energy meddelade den 21 april 2022 att den andra delbetalningen om USD 8 miljoner betalats till Bolagets konto i enlighet med avtalet om avyttring av majoriteten av dess olje- och gastillgångar som undertecknades den 20 oktober 2021. Det totala belopp som erhållits i enlighet med avtalet sedan oktober 2021 uppgår till 83 miljoner USD.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER  rapporteringsperioden

 • Efter periodens slut har bolaget meddelat att Island Innovator-riggen har mobiliserats och är på väg till bårplatsen

VD har ordet

Bästa Aktieägare och Investerare,                                                                                  

Under det andra kvartalet 2022 har Crown Energy fortsatt arbetet mot sin långsiktiga målsättning - att göra en vältajmad exit från olje- och gasindustrin och gå in i en mer socialt ansvarsfull riktning. Bolagets kortsiktiga fokus ligger kvar på att utveckla nuvarande olje- och gastillgångar för att göra denna exit så ekonomiskt fördelaktig som möjligt för bolaget och dess aktieägare. 

Crown Energys kassa förbättrades ytterligare under kvartalet då Bolaget fick en första delbetalning på 8 miljoner USD i april, i enlighet med det avtal som tecknades med köparen av bolagets olje- och gastillgångar i oktober 2021. Crown Energy kommer att fortsätta att ta emot betalningar på 97 miljoner USD under de kommande fem åren, med möjlighet att erhålla betydande ytterligare milstolpesbetalningar som tilläggsköpeskilling. Vid slutet av det andra kvartalet hade Crown Energy en fri kassa på över 807 miljoner kronor. 

Asset Development and Management

Crown Energy fortsätter att se en förbättrad och mer stabil ekonomisk situation i Angola, vilket bör fortsätta under 2022. Uthyrningsgraden för våra fastigheter ökar och den angolanska kwanzan har hållit sig stabil mot den amerikanska dollarn. Allt detta har positiva konsekvenser för Crown Energys verksamhet i Angola, vilket stärker affärsområdets ekonomiska utsikter. 

Under det andra kvartalet 2022 ökade nettoomsättningen med 102 procent jämfört med samma period förra året. Det beror såväl på en 6 % ökning av intäkter i lokal valuta som att den angolanska kwanzan stärkts mot den svenska kronan. Samtidigt har även fastighetskostnaderna för rapportperioden ökat och uppgick till -10 858 TSEK (-4 254). Periodens rörelseresultat blev

 -15 149, tusen (-11 734) SEK. 

Energy

Olje- och gaspriserna ligger kvar på höga nivåer som en konsekvens av osäkerheten kring Ryssland och potentiella leveransstörningar framöver. Priset på råolja har sjunkit från toppnivåerna tidigare i år, men vi förväntar oss fortsatt höga energipriser under överskådlig framtid.  

Under kvartalet har det skett positiva operativa uppdateringar gällande Crown Energys joint venture Block 2B i Sydafrika från operatören Eco Atlantic. Vi ser fram emot att påbörja borrningen av Gazania-1-borrningen som förväntas inledas i september 2022. Borrningarna förväntas pågå i 25 dagar. 

Uppdatering gällande ny inriktning

Crown Energy vill växa sin verksamhet inom socialt ansvarsfulla områden och så småningom lämna sin olje- och gasverksamhet. Strategin är att växa till snabbväxande segment som CO2-avskiljning, medicinteknik och telemedicin. 

Vi fokuserar för närvarande på ett litet antal nya och spännande investeringsmöjligheter inom dessa områden. Och vi känner oss fortsatt trygga med att de kommer att skapa betydande tillväxt och stora ekonomiska möjligheter för Crown Energy. 

Yoav Ben Eli

VD, Crown Energy

Denna information är sådan som Crown Energy är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-19 22:00 CET.

MER INFORMATION

Yoav Ben-Eli, vd Crown Energy AB +46 763 12 97 93

Författare Cision