Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-26

D. Carnegie & Co: Hyresgästerna först

D. Carnegie & Co AB (publ) redovisar för tredje kvartalet 2018 ett
ökat resultat efter skatt uppgående till 881 miljoner kronor jämfört
med 525 miljoner kronor för tredje kvartalet i fjol. För de första
nio månaderna 2018 uppgick resultatet efter skatt till 2 709 miljoner
kronor jämfört med 1 229 miljoner kronor samma period föregående år.

Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 30,97 kronor (15,86). Det
justerade egna kapitalet (EPRA/NAV) ökade 30 procent jämfört med
tredje kvartalet i fjol och uppgick vid periodens slut till 158,13
kronor/aktie (122,04).

Januari - September 2018

· Hyresintäkterna ökade till 1 316 Mkr (1 085)

· Driftnettot ökade till 699 Mkr (583)

· Förvaltningsresultatet uppgick till 217 Mkr (295)

· Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till
3 085 Mkr (1 209)

· Värdeförändringar finansiella instrument uppgick till -37 Mkr (-6)

· Resultatet före skatt ökade till 3 244 Mkr (1 565)

· Resultatet efter skatt ökade till 2 709 Mkr (1 229)

· Vinst per aktie uppgick till 30,97 kr (15,86) före utspädning, och
uppgick till 30,91 kr (15,79) efter utspädning

Juli - September 2018

· Hyresintäkterna ökade till 464 Mkr (383)

· Driftnettot ökade till 268 Mkr (231)

· Förvaltningsresultatet uppgick till 97 Mkr (135)

· Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till
1 024 Mkr (514)

· Värdeförändringar finansiella instrument uppgick till 7 Mkr (2)

· Resultatet före skatt ökade till 1 127 Mkr (652)

· Resultatet efter skatt ökade till 881 Mkr (525)

· Vinst per aktie uppgick till 9,58 kr (6,76) före utspädning, och
uppgick till 9,55 kr (6,73) efter utspädning

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

· Den 7 september 2018 avtalade D. Carnegie & Co om förvärv av två
bostadsfastigheter med 52 lägenheter i Södertälje till ett
underliggande fastighetsvärde om 70 Mkr.

· Antalet röster och aktier av serie B i D. Carnegie & Co har
förändrats på grund av utnyttjande av 97 000 teckningsoptioner
(incitamentsprogram 2015).

Väsentliga händelser efter tredje kvartalet

· D. Carnegie & Co AB har den 1 oktober 2018 tillträtt tidigare
aviserat förvärv av två fastigheter från Fastighets AB L E Lundberg
för 70 miljoner kronor. Transaktionen har genomförts som en
bolagsaffär.

· Den 16 oktober 2018 beslutade D. Carnegie & Co på en extra
bolagsstämma om att byta namn till Hembla AB.

Namnbyte

Som tidigare annonserat planerar bolaget att byta namn till Hembla AB
(publ). Genom det nya namnet vill bolaget rikta strålkastarljuset på
kärnan i verksamheten, hemmet för våra hyresgäster. Namnet ska bidra
till att tydliggöra bolagets inriktning och associerar till något som
är centralt i de allra flesta människors liv. Arbete med det
planerade namnbytet, med ny hemsida och ny grafisk profil fortskrider
under hösten 2018. Bolaget avser att senare annonsera bestämt datum
när namnändringen träder i kraft.

Kommentar från VD

Det tredje kvartalet har varit händelserikt i många avseenden. Under
första halvan av september tog vi nästa steg i vårt hyresgästen först
tänk genom att meddela att vi byter namn till Hembla. Det nya namnet
inkluderar ordet "hem" och kommer hjälpa oss att kommunicera vårt
huvudmål, att alltid sätta våra hyresgäster och deras hem i första
rummet. Vi tror att den viktigaste delen av vår verksamhet är att ge
våra hyresgäster möjligheter att skapa bra hem och livshistorier. Det
nya namnet kommer att spela en viktig roll i att klargöra denna
riktning till alla intressenter framöver. Hyresgästen i främsta
rummet betyder att vi är lika mycket ett kundserviceföretag som vi är
ett bostadsfastighetsbolag. Därför har vi nu stärkt vår centrala
organisation med nyckelkompetenser för att säkerställa att vi
fortsätter att leverera högkvalitativ service till alla våra
hyresgäster. Under det tredje kvartalet tillkännagav vi även
förvärvet av 52 lägenheter med stark utvecklingspotential i
Södertälje och stärker med det vår närvaro i den snabbväxande
Stockholmsregionen ytterligare.

Investera för att skapa värde för flera intressenter

Under det tredje kvartalet slutförde vi 355 lägenhetsrenoveringar,
vilket summerar antalet renoverade lägenheter för årets nio första
månader till 1 169. Vi fortsätter också med investeringar i våra
fastigheter exteriört samt i deras allmänna ytor för att förbättra
hela stadsdelar och skapa moderna, attraktiva boendemiljöer för våra
hyresgäster.

Vårt omfattande investeringsprogram förbättrar standarden på våra
fastigheter och områden. Förutom att skapa bättre levnadsmiljöer för
våra hyresgäster, ger vårt omfattande investeringsprogram också ett
betydande värde för våra aktieägare. Värdeförändringen på våra
förvaltningsfastigheter uppgick till 1 024 miljoner under det tredje
kvartalet och EPRA NAV uppgick till 158,13 per aktie, vilket är en
ökning med 30% jämfört med samma period föregående år.

Fortsatt socialt engagemang

Under sommaren anordnade vi ett program, där ett antal ungdomar
arbetade hos oss och utförde viktiga uppgifter på våra fastigheter
inklusive målning, reparationer, underhåll samt städning av utomhus-
och inomhusområden. Programmet har varit en stor framgång med flera
positiva effekter. Det har bland annat skapat möjligheter till en
första arbetslivserfarenhet. Vi har även fortsatt med våra andra
sociala engagemang, där vi bland annat anordnar en fotbollsskola
tillsammans med AIK. När AIK under oktober spelade en av sina sista
matcher för säsongen mot Örebro IK, följde 25 barn från våra
fotbollsskolor spelarna när de gick in på fotbollsplanen. Deras
föräldrar, våra hyresgäster, var också inbjudna för att uppleva detta
med sina familjer.

Vägen framåt

Jag ser fram emot att fortsätta leda företaget och genomföra vår
beprövade strategi tillsammans med alla anställda under resten av
2018 och framåt. Vi är övertygade om att den svenska hyresmarknaden
kommer fortsätta vara ett attraktivt segment flera år framöver och
att vi kommer kunna fortsätta växa och leverera ett högt värde till
alla våra intressenter.

Stockholm 26 Oktober 2018

Svein Erik Lilleland

VD för D. Carnegie & Co

Denna information är sådan information som D. Carnegie & Co är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukningsförordning och
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom
ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 26
oktober 2018 kl. 07.00 (CEST).

Om D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i
Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att
äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av
lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster.
Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets
renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske.
Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i
befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick
per 30 september 2018 till drygt 30 139 MSEK. Det totala hyresvärdet
uppgick per 30 september 2018 till 1 893 MSEK årligen.
Uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co är
noterat vid Nasdaq Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/d--carnegie---co/r/hyresgasterna-forst,c2656146
http://mb.cision.com/Main/8760/2656146/933650.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.