Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-09-13

D. Carnegie & Co: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I D. CARNEGIE & CO AB (publ)

Aktieägarna i D. Carnegie & Co AB (publ) kallas härmed till extra
bolagsstämma tisdagen den 16 oktober 2018 klockan 14.00 i
Advokatfirman Vinges lokaler, Norrlandsgatan 10, Stockholm.

Rätt att delta vid bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara införd i
den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 10 oktober
2018, dels anmäla sig hos bolaget senast onsdagen den 10 oktober
2018.

Anmälan ska ske skriftligen till D. Carnegie & Co AB (publ),
Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm eller via e-post till
bolagsstamma@dcarnegie.se. Vid anmälan ska namn,
person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och
uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall
uppgift om ombud uppges.

Ombud

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för
ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia
av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen
bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara
äldre än ett år, dock får fullmakten vara äldre om den enligt sin
lydelse är giltig en längre tid, maximalt längst fem år. Fullmakten i
original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före
stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Blankett för
fullmakt finns att hämta på bolagets webbplats, www.dcarnegie.se, och
kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger
sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller
värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i stämman
tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan
registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast den
10 oktober 2018 vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta
datum måste underrätta förvaltaren.

Antal aktier och röster

Per dagen för denna kallelse finns 91 986 858 aktier i bolaget, varav
6 136 989 aktier är av serie A, motsvarande 30 684 945 röster, och 85
849 869 aktier är av serie B, motsvarande 85 849 869 röster.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna
protokollet.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om byte av firma och ändring av bolagsordningen.
8. Stämmans avslutande.
Styrelsens förslag

Beslut om byte av firma och ändring av bolagsordningen (punkt 7)

Den 13 september 2018 meddelade D. Carnegie & Co AB (publ), genom
separat pressmeddelande, att bolaget avser att byta namn till Hembla
AB (publ). Som en följd härav föreslår styrelsen att stämman beslutar
om ändring av bolagets firma från D. Carnegie & Co AB (publ) till
Hembla AB (publ) genom ändring av bolagets bolagsordning § 1.

_____________________

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkten 7 ovan krävs bifall av minst två
tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman
företrädda aktierna.

Övrigt
Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap
32 § aktiebolagslagen. Fullständigt förslag till beslut om byte av
firma och ändring av bolagsordningen hålls tillgängligt hos bolaget
på Engelbrektsplan 1, 114 34 Stockholm samt på bolagets webbplats,
www.dcarnegie.se, senast tre veckor före stämman. Kopior av
handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress.

_____________________

Stockholm i september 2018

D. Carnegie & Co AB (publ)

Styrelsen

Om D. Carnegie & Co

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i
Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att
äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av
lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster.
Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets
renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske.
Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i
befintliga bestånd. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick
per 30 juni 2018 till drygt 28 761 MSEK. Det totala hyresvärdet
uppgick per 30 juni 2018 till 1 874 MSEK årligen. Uthyrningsgraden är
hög med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co är noterat vid Nasdaq
Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/d--carnegie---co/r/kallelse-till-extra-bolagss...
http://mb.cision.com/Main/8760/2617047/908307.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.