Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-24

Dalsspira: Företrädesemission inleds idag

Idag inleds företrädesemissionen i Dalsspira mejeri AB. Nyemissionen
tillför bolaget 4,6 MSEK före emissionskostnader vid full teckning.
Skulle emissionen bli övertecknad har styrelsen beslutat om en
överteckningsoption som om den nyttjas kan tillföra ytterligare 1,8
MSEK. Emissionen är en företrädesemission som i första hand vänder
sig till befintliga aktieägare, men även övriga investerare är
välkomna att teckna sig i emissionen. Av emissionslikviden har större
ägare i Dalsspira mejeri på förhand förbundit sig att teckna 1,8 MSEK
vilket motsvarar 38 procent av emissionen.

Motiv till emissionen

Under det senare halvåret av 2019 har Dalsspira arbetat för att
utveckla försäljningen av Dalsspira Grillost. Grillosten är en svensk
motsvarighet till Halloumi och har fått stort genomslag sedan
sommaren 2019 då media uppmärksammat en hög andel antibiotika till
lantbuksdjur från Cypern i jämförelse med andra europeiska länder.

Dalsspiras Grillost är sedan hösten 2019 listad som tilläggssortiment
på Ica Sverige och finns även som standardsortiment på alla Hemköp-
och Tempobutiker i landet. Dessutom kommer osten finnas som
tilläggssortiment på landets alla Willys- och Snabbgrossbutiker. Med
anledning av försäljningsutvecklingen som Dalsspira sett på Ica under
höst och vinter 2019 är förväntningarna höga på försäljningen av
Grillost under 2020. Med anledning av att Dalsspira Grillost kommer
att vara en av få svenska Grill/Stekostar på marknaden under vår och
sommar beslutar styrelsen för att investera i utökad kapacitet i
osttillverkningen.

Dalsspira har dessutom under 2019 ökat försäljningen med drygt 18
procent. En stor del av försäljningsökningen beror på fjolårets
lansering av tvålitersförpackningar av komjölk. För att rationalisera
produktionen har styrelsen beslutat om att investera i en
etiketterings- och påfyllningslina vilket möjliggör för fortsatt
försäljningsökning men även kostnadsbesparingar i produktionen av
mjölk i tvålitersförpackning. Därutöver förväntas emissionen som nu
genomförs även tillföra bolaget nödvändigt rörelsekapital för att
finansiera de stora försäljningsmöjligheter som bolaget ser i närtid.

Emissionslikviden ska i första hand användas till:

· Investeringar i produktionsutrustning

· Öka marknadsnärvaron med fokus på Grillost nationellt

· Stärka Bolagets rörelsekapital inför tillväxtfasen

Villkor för nyemissionen

· Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som
på varje (1) aktie erhållit en (1) teckningsrätt. Det krävs fem (5)
teckningsrätter för att teckna en (1) nya aktier.

· Emissionskursen är 3,60 SEK per aktie.
· Företrädesemissionen omfattar högst 1 279 645 aktier.
· Aktier i överteckningsoptionen kommer i första hand att tilldelas
de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter.

· Överteckningsoptionen omfattar högst 500 000 aktier.
Tidsplan för nyemissionen

· Teckningsperiod 24 februari -11 mars 2020.
· Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt var 13
februari 2020.

· Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt var 14
februari 2020.

· Avstämningsdag var 17 februari 2020.
· Teckning med företrädesrätt sker genom betalning senast den 11
mars 2020.

· Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
· Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock
Market under perioden 24 februari - 9 mars 2020.

· Handel med BTA kommer att ske från och med den 24 februari 2020
till dess att aktierna registrerats hos Bolagsverket vilket beräknas
ske i början av april 2020.

Teckning av emissionen

Teckning av aktier kan ske elektroniskt med BankID via Aktieinvest FK
AB: www.aktieinvest.se/dalsspira2020

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar kommer
publiceras den 21 februari 2020 på Bolagets hemsida www.dalsspira.se
och Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com samt
på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se.

För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Malin Jakobsson, VD
E-post: malin@dalsspira.se
Telefon: 076-33 60 556

Denna information är sådan information som Dalsspira mejeri AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 24:e feb 2020..

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/dalsspira/r/foretradesemission-inleds-idag,c3...
https://mb.cision.com/Main/13445/3043671/1199571.pdf

Författare AktieTorget News