Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-05

DDM Holding AG: Den oberoende budkommittén för DDM Holding AG rekommenderar aktieägarna att inte acceptera det offentliga...

Bakgrund

Detta uttalande görs av DDM Holding AG: s oberoende budkommitté i
enlighet med punkt II.19 i Takover-reglerna för vissa
handelsplattformar ("Takeover Rules").

Demeter Finance S.à.r.l. ("Demeter") tillkännagav den 17 december 2018
ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i DDM Holding AG
("DDM" eller "Company") att erbjuda sina aktier i DDM till Demeter
mot ett belopp om 40,00 kronor per aktie ("Erbjudandet"). Skulle DDM,
före Erbjudandets fullföljande, lämna utdelningar eller på något
annat sätt överföra värde till sina aktieägare, kommer Erbjudandet
ovan att minskas i enlighet därmed.

Enligt erbjudandehandlingen som offentliggjordes av Demeter den 4
februari 2019 ("Erbjudandehandlingen"), gäller anmälningsperioden för
Erbjudandet från och med den 5 februari 2019 till och med den 12
april 2019. Slutförande av Erbjudandet är villkorat av att, bland
annat att Erbjudandet accepteras i sådan omfattning att Demeter blir
ägare till aktier som representerar mer än 90 procent av det totala
antalet utestående aktier i DDM (efter utspädning). Demeter har
emellertid reserverat rätten att frånfalla dessa och andra villkor i
Erbjudandet.

Enligt Erbjudandehandlingen äger Demeter 6 764 783 aktier i DDM vilket
motsvarar 49,89 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Den oberoende budkommittén

Till följd av att Erik Fällström, styrelseledamot i DDM och en
indirekt majoritetsägare i Demeter, inte har deltagit i styrelsens
utvärdering av Erbjudandet, så representerar övriga styrelseledamöter
i DDM, Torgny Hellström (ordförande) och Fredrik Waker, styrelsens
oberoende budkommitté vilken bildades efter offentliggörandet av
Erbjudandet ("budkommittén").

Den 20 december 2018 meddelade budkommittén att den hade utsett
Handelsbanken Capital Markets som finansiell rådgivare och att
Mannheimer Swartling Advokatbyrå samt Walder Wyss Advokater hade
utsetts till juridiska rådgivare och att Fogel & Partners hade
utsetts till kommunikationsrådgivare för att bistå budkommittén vid
bedömningen av Erbjudandet. Åt Handelsbanken Capital Markets har även
uppdragits att uttala sig om rimligheten av ersättningen enligt
Erbjudandet ur en finansiell synvinkel.

Erbjudandet i relation till anställda

Enligt budreglerna är budkommittén skyldig att, på grundval av vad
Demeter har meddelat, offentliggöra sitt yttrande om de effekter som
genomförandet av Erbjudandet kan ha på DDM, särskilt med avseende på
de anställda, och budkommitténs syn på Demeters strategiska planer
för DDM och de effekter som dessa kan förväntas ha för anställda och
där DDM bedriver sin verksamhet.

Budkommittén noterar att Demeter i Erbjudandehandlingen har angett att
Demeters planer för DDMs framtida verksamhet och allmänna strategi
för närvarande inte innehåller några ändringar och att inga beslut
har fattats avseende var DDM bedriver sin verksamhet eller för
bolagets ledning eller anställda, inklusive anställningsvillkor.

Budkommittén förutsätter att denna beskrivning är korrekt och i
materiella avseenden inte har någon anledning att ha en annan
uppfattning.

Budkommitténs rekommendation

Budkommittén baserar sitt uttalande på en övergripande bedömning av
ett antal faktorer som budkommittén anser vara relevanta vid
utvärderingen av Erbjudandet. Dessa faktorer inkluderar, men är inte
begränsade till, bolagets nuvarande ställning, marknadens värdering
av bolaget i förhållande till andra jämförbara noterade bolag,
aktiekursutveckling, DDM:s förväntade framtida utveckling och därtill
relaterade möjligheter och risker.

Budkommittén delar Demeters uppfattning som beskrivs i
Erbjudandehandlingen att DDM med sin disciplinerade kostnadsstruktur,
väl diversifierade finansiering och sitt tydliga fokus på central-,
syd- och östeuropa är väl positionerat för att skapa lönsam tillväxt.

Budkommittén noterar att bolaget fortsätter att utveckla sin operativa
förmåga att hantera säkerställda företagslån medelst en liten
skicklig och effektiv organisation samtidigt som man fortsatt
förvaltar den befintliga konsumentkreditportföljen och nyinvesterar i
ytterligare konsumentkrediter där dessa hanteras inom ramen för
Bolagets beprövade affärsmodell med tredjeparts hantering av
förfallna fordringar. Vidare har bolaget prioriterat aktiviteter för
att minska finansieringskostnaderna och möjliggöra fortsatt och
lönsam tillväxt. Den totala intjäningsförmågan förväntas stärkas för
de kommande åren.

Budkommitténs bedömning av Erbjudandet baseras på en
fundamentalvärdering av DDM - innefattande bl.a. DDM: s
tillväxtmöjligheter och framtida potential - men även Handelsbankens
utlåtande om rimligheten i vederlaget enligt Erbjudandet ur en
finansiell synvinkel. Enligt Handelsbankens utlåtande, som bifogas
detta pressmeddelande, är Erbjudandet, med förbehåll för de specifika
påpekanden och antaganden som anges i utlåtandet, inte skäligt ur en
finansiell synvinkel.

Mot bakgrund av ovanstående rekommenderar Budkommittén enhälligt att
DDM:s aktieägare inte skall acceptera Erbjudandet.

Detta uttalande skall i alla avseenden regleras och tolkas i enlighet
med svensk lag. Tvist som härrör från detta uttalande skall
uteslutande avgöras av svenska domstolar.

Stockholm 5 mars 2019

DDM Holding AG

Den oberoende budkommittén

För mer information vänligen kontakta:

Torgny Hellström, ordförande i den oberoende budkommittén

Tel: +41 79 434 87 98

Mail: investor@ddm-group.ch

Detta är information som DDM Holding AG är skyldig att offentliggöra
enligt EU: s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades
för offentliggörande, via byrån för kontaktpersonen som anges ovan,
den 5 mars 2019 vid 08:45 CET.

DDM Holding AG (Nasdaq First North, Stockholm: DDM) är en
multinationell investerare och förvaltare av förfallna tillgångar.
Sedan 2007 har DDM Group byggt en framgångsrik plattform I Syd-,
Central-, och Östeuropa, och har förvärvat 2,3 miljoner fordringar
till ett nominellt värde av mer än EUR 3,5 miljarder. DDM Debt AB
(publ) (Nasdaq Stockholm: DDM2) är ett helägt dotterbolag till DDM
Holding AG. Certified Adviser till DDM Holding AG är Arctic
Securities (tel: +46 8 44686080, e-mail:
certifiedadviser@arctic.com).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/ddm-holding-ag/r/den-oberoende-budkommitten-f...
https://mb.cision.com/Main/10229/2755533/1002215.pdf
https://mb.cision.com/Public/10229/2755533/beaca5a301fb5707.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.